Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of mountain rivers' regulation in the context of environmental requirements on the example of selected watercourse

Agata Hanna Skalska

Abstract

The paper discusses the problems of regulation and maintenance of mountain streams. Attention was drawn to the gradual changes in approach of conducting this type of work. Classical regulation methods, including longitudinal and transverse regulations, were presented. The most common methods of covering banks and feet of slopes, as well as securing bottom of the watercourse, along with the principles of constructing anti-debris dams and structures determining the regulatory route, were described. Attention was drawn to negative effects which may arise as a result of their implementation and, in consequence, necessity of changes was stated, changes introduced by the Water Framework Directive established in 2000. The purpose of the Framework was also discussed. Next stage of the work lists currently used good practices in regulation of rivers and streams. Buildings enabling fish migration, recommended and used treatments in maintenance works, as well as those aiming at renaturalization of watercourses, were described. The thesis addresses in detail the Krzczonówka stream, the left-bank tributary of the Raba river. Old regulation project was presented, along with the effects of its implementation in the 20th century. In particular, effects for natural environment of regulatory buildings located on the stream were analyzed. Consecutive activities on the stream included works introducing good practices. According to the stated goal of the thesis, site inspection and necessary observations were carried out. As a result, comparison between condition of the watercourse after last century’s regulations and current state, after usage of good practices and applying renaturization treatments, was performed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Agata Hanna Skalska (FEE) Agata Hanna Skalska,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Kształtowanie regulacji rzek górskich w kontekście wymagań środowiskowych na przykładzie wybranego cieku
Supervisor
Jan Adam Winter (FEE/DHEH) Jan Adam Winter,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
20-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Kuźniar (FEE/DHEH) Piotr Kuźniar,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Jan Adam Winter (FEE/DHEH) Jan Adam Winter,, Department of Hydraulic Engineering and Hydraulics (FEE/DHEH)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
potok górski, prace regulacyjne, prace utrzymaniowe, dobre praktyki, potok Krzczonówka
Keywords in English
mountain stream, regulation works, maintenance works, good practices, Krzczonówka stream
Abstract in Polish
W pracy omówiono problemy regulacji i utrzymania potoków górskich. Zwrócono uwagę jak na przestrzeni lat zmieniało się podejście do prowadzenia tego typu prac. Przedstawiono metody regulacji w ujęciu klasycznym, które obejmowały regulacje podłużne oraz poprzeczne. Opisano najbardziej powszechne metody ubezpieczania brzegów oraz stóp skarp, ubezpieczania dna cieku, zasady budowy zapór przeciwrumowiskowych a także budowli wyznaczających trasę regulacyjną. Zwrócono uwagę na negatywne skutki, które mogą się pojawić w wyniku ich realizacji i w konsekwencji skonstatowano, dlaczego potrzebne były zmiany, zmiany, które wniosła wprowadzona w roku 2000 Ramowa Dyrektywa Wodna. Omówiono również co było jej celem. W kolejnym etapie pracy wymieniono obecnie stosowane dobre praktyki w regulacji rzek i potoków. Opisano budowle umożliwiające migrację ryb oraz zalecane i stosowane zabiegi w pracach utrzymaniowych jak również zmierzające do renaturyzacji cieków. W pracy szczegółowo zajęto się potokiem Krzczonówka, lewobrzeżnym dopływem rzeki Raby. Przedstawiono stary projekt regulacji i jakie były skutki jego realizacji w XX wieku. W szczególności przeanalizowano jakie efekty dla środowiska naturalnego przyniosła wykonana na potoku zabudowa regulacyjna. Kolejnymi działaniami na potoku były roboty wprowadzające dobre praktyki. Zgodnie z postawionym celem pracy dyplomowej, przeprowadzono wizję terenową i niezbędne obserwacje. W ich wyniku porównano w jakim stanie ciek był po regulacjach przeprowadzonych w ubiegłym wieku, a w jakim jest obecnie, po wykorzystaniu dobrych praktyk oraz zastosowaniu zabiegów renaturyzacyjnych.
File
  • File: 1
    277823-Agata_Skalska-Kształtowanie_regulacji_rzek_górskich_w_kontekście_wymagań_środowiskowych_na_przykładzie_wybranego_cieku.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 32766

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTedadd9f35a6045d79c1e9c9bb36c4fa4/
URN
urn:pw-repo:WUTedadd9f35a6045d79c1e9c9bb36c4fa4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page