Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Elaboration of the concept of crisis management based on Water Supply in Płock

Monika Barbara Ceglarska

Abstract

The purpose of present M.A. thesis was to create the concept of crisis management in Enterprise waste – prevention of Płock. The proposal to improve crisis management in the company is drawing up a single documented “Plan of supply Płock City of drinking water in crisis conditions” and support it on the water tanks, cooperation with urban services, the Office of the city and local people as well as the use of additional modern management techniques. The proposed document consists of four phases: prevent, preparation, response and renovation as well modern techniques include: computer modeling, simulation games to predict crisis situations, audits, life cycle cost analysis, life cycle assessment analysis of individual items of equipment used in water and sewage systems.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Barbara Ceglarska (FCEMP) Monika Barbara Ceglarska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Opracowanie koncepcji zarządzania w sytuacji kryzysowej na przykładzie Wodociągów Płockich
Supervisor
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Sławczo Denczew (FCEMP/ICEn) Sławczo Denczew,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
06-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Bożena Piątkowska (FCEMP/ICEn) Bożena Piątkowska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
woda pitna, zarządzanie kryzysowe, przedsiębiorstwo wodociągowo – kanalizacyjne, sytuacja kryzysowa, zbiorniki wodociągowe
Keywords in English
drinking water, crisis management, Enterprise waste – prevention, crisis situation, water tanks
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było opracowanie koncepcji zarządzania w sytuacji kryzysowej na przykładzie przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjnego miasta Płocka. Propozycją ulepszającą zarządzanie kryzysowe w spółce jest sporządzenie jednego udokumentowanego „Planu zaopatrzenia ludności miasta Płocka w wodę pitną w warunkach kryzysowych” oraz oparcie go na zbiornikach wodociągowych, współpracy ze służbami miejskimi, urzędem miasta oraz lokalną ludnością, a także zastosowanie dodatkowych nowoczesnych technik zarządzania. Zaproponowany dokument składa się z 4 faz: zapobiegania, przygotowania, reagowania i odnowy. Do nowoczesnych technik zaliczyć można: komputerowe modelowanie, gry symulacyjne do prognozowania sytuacji kryzysowych, audyty, analizę kosztów cyklu życia i analizę oceny cyklu życia poszczególnych elementów urządzeń wodociągowych oraz kanalizacyjnych.
File
  • File: 1
    253804_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11556

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTed989a3b424343b9bcc33ee3f8efead5/
URN
urn:pw-repo:WUTed989a3b424343b9bcc33ee3f8efead5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page