Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The construction project of traffic light for selected intersection

Paulina Kłoda

Abstract

In this work, was created a project of traffic lights for the intersection. Currently, the intersection has no traffic lights, and geometry inlet does not ensure an adequate level of safety for all road users. In addition, traffic on the main direction during peak hours is very high, which affects the movement of pedestrians and vehicles crossing the fields subsidiaries. Accordingly, it was designed solution for improving the traffic conditions by the use of adaptive traffic lights. It is a kind of signal that adapts to present traffic conditions at the crossroads. First part of the work was justified by the need to build traffic light based on data about traffic incidents and auxiliary point criterion. Another necessary step to complete the project was to execution measurements of traffic on each inlet crossroads in three specific times of the day: at morning peak, between peaks and at the afternoon peak. The measurements of traffic included the generic structure and directional movement. In the next stage, it changed the present geometry and traffic organization to allow the design of traffic lights. It must have been also changes in horizontal and vertical road sign. Also determined the location of traffic light. The main part of the work consist of the execution of the project cyclical and adaptive traffic lights. This traffic lights have three programs signal, where the length of the signals is proportional to the intensity at a given time of day. Later checked capacity and traffic degree. It also was shown supervising of red traffic lights. In the project of cyclic and adaptive traffic light algorithm was developed together with the rule of its action. It was done scheme of the phases, interfacial transition, the minimum and maximum durations of the phases, and the scheduled of detectors at the crossroad.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paulina Kłoda (FT) Paulina Kłoda,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt budowy sygnalizacji świetlnej dla wybranego skrzyżowania ulic
Supervisor
Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kochan (FT/TCTI) Andrzej Kochan,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
projekt budowy sygnalizacji, organizacja ruchu, sterowanie adaptacyjne, tramwaj, Warszawa
Keywords in English
project for the construction of signaling, traffic management, adaptive control, tram, Warsaw
Abstract in Polish
W pracy opracowano projekt budowy sygnalizacji świetlnej dla wybranego skrzyżowania. Obecnie skrzyżowanie nie posiada sygnalizacji świetlnej, a geometria wlotów nie zapewnia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu. Ponadto natężenie ruchu na kierunku głównym w godzinach szczytu jest bardzo wysokie, co negatywnie wpływa na poruszanie się pieszych na przejściach oraz pojazdów na kierunkach podporządkowanych. W związku z tym zaprojektowano rozwiązanie poprawiające warunki ruchu, polegające na wykorzystaniu adaptacyjnej sygnalizacji świetlnej. Jest to rodzaj sygnalizacji, który dostosowuje się do warunków ruchu panujących obecnie na skrzyżowaniu. W pierwszej części pracy uzasadniono konieczność budowy sygnalizacji świetlnej opierając się na danych o zdarzeniach drogowych oraz pomocniczym kryterium punktowym. Kolejnym etapem niezbędnym do wykonanie projektu, było przeprowadzenie pomiarów natężenia ruchu na każdym wlocie skrzyżowania w trzech charakterystycznych porach dnia: w szczycie porannym, w okresie międzyszczytowym oraz w szczycie popołudniowym. W pomiarach uwzględniono strukturę rodzajową oraz kierunkową ruchu. W następnym etapie zmieniono obecną geometrię i organizację ruchu, aby możliwe było zaprojektowanie sygnalizacji świetlnej. Konieczne były także zmiany w oznakowaniu poziomym i pionowym. Określono także lokalizację sygnalizatorów. Główna cześć pracy polegała na wykonaniu projektu sygnalizacji cyklicznej oraz adaptacyjnej. Projekt sygnalizacji cyklicznej obejmował sporządzenie trzech programów sygnalizacji, w których długość sygnałów jest proporcjonalna do natężenia w danej porze dnia. Później sprawdzono przepustowość wlotów oraz wyznaczono stopnie obciążenia. Przedstawiono także zasady nadzoru sygnałów czerwonych. W projekcie adaptacyjnej sygnalizacji świetlnej opracowano algorytm sterowania ruchem wraz z przedstawieniem zasad jego działania. Sporządzono układ faz, przejścia międzyfazowe, określono minimalne i maksymalne czasy trwania faz, a także zaplanowano rozmieszczenie detektorów na skrzyżowaniu.
File
  • File: 1
    Projekt budowy sygnalizacji świetlnej dla wybranego skrzyżowania ulic.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9598

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTed8d1da9c7ca43af8bf1360fdaf7d5f9/
URN
urn:pw-repo:WUTed8d1da9c7ca43af8bf1360fdaf7d5f9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page