Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of motivational systems on the basis of logistics company GEFCO Poland

Agata Maria Kowalska

Abstract

The following thesis regards analysis and evaluation of motivational systems. The topic is being presented on the basis of a logistics company GEFCO Polska. The authors interest in human resources management and especially employee development has led to the choice of the topic. The main goal of this thesis is the presentation of motivational systems used in today’s organizations, using the chosen company as an example. Moreover, there is thesis also aims to expand the understanding of different aspects of human resources management in the field of employee motivation. To achieve the set goals many different tools techniques and methods have been used, among others: document analysis, direct observations, interviews. The first part of the thesis is presenting numerous human resources management problems as to provide context for further use. Following that, motivational systems have been showcased. Literature regarding organizational management as well as human resources management and employee motivation was the main source of knowledge. Collected information was used to fulfill the additional goals of the thesis. The second part was devoted to analysis and evaluation of motivational systems in a chosen company. In order to present this part numerous sources have been used, namely books, the internet, direct observation and documents shared by the company. The following conclusions have been reached as the effect of this analysis: - Motivational systems have to be understandable and clear to every employee - A correctly built system is an enabling factor in attaining a competitive advantage - Base salary is a major part in the whole motivational system - To ensure just payments to all employees, salaries should be adjusted with the use of job evaluation methods - Payment should be representative of the effects and challenges of the job The thesis consist of four chapters. The first two are purely theoretical, while the other two focus on the analysis and evaluation of motivational systems in the chosen company. In the first chapter basic concepts of human resources management have been presented. Special focus was put on definitions, the evolution of human resources function, management processes and the rules of effective management. The second chapter is devoted to presenting motivational systems. They have been divided to two types : payment motivation and fringe benefits systems. Topics such as : base salary, bonuses and the types of added benefits have been touched upon. The third chapter is focused on characterizing GEFCO Poland. This characteristic enables understanding of GEFCOs activity and structure. The company’s history, evolution of employment and organizational culture have been presented. These factors are of high importance for further analysis and better interpretation of the researched topic. The fourth chapter has been devoted to the analysis and evaluation of motivational systems in GEFCO Poland. These systems have also been divided to two types : payment motivation and fringe benefits. The structure of salaries in chosen parts of the company as well as the bonus system have been presented. Moreover, the author has also mentioned the non-monetary provisions, which diversify and enrich motivational systems within companies.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Agata Maria Kowalska (FoM) Agata Maria Kowalska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena systemów motywacyjnych na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego Gefco Polska
Supervisor
Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Gasińska (FoM/FRMD) Maria Gasińska,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM) Tadeusz Waściński (FoM/FRMD) Tadeusz Waściński,, The Department of Finance and Risk Management (FoM/FRMD)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
zarządzanie, zarządzanie zasobami ludzkimi, systemy motywacyjne, wynagrodzenie pracownika, system premiowy, funkcja personalna, polityka personalna,
Keywords in English
management, human resources management, motivational system, salary, bonus salary system, personal function, human resources management policy
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy analizy i oceny systemów motywacyjnych. Temat ten został przedstawiony na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego GEFCO Polska. Wybór tematu wynika z zainteresowania autorki obszarem zasobów ludzkich, w szczególności rozwojem pracownika oraz odbyciem miesięcznej praktyki w Wydziale Zarządzania Zasobami Ludzkimi w urzędzie administracji rządowej. Głównym celem pracy jest podjęcie próby przeprowadzenia analizy i oceny systemów motywacyjnych na przykładzie wybranego podmiotu badawczego. Celem dodatkowym pracy jest pogłębienie wiedzy z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, gdzie na pierwszy plan wysuwają się grupy problemów dotyczących systemów motywacyjnych. Do osiągnięcia wymienionych celów skorzystano z różnych narzędzi, technik oraz metod m.in. analizy dokumentów, wywiadu oraz obserwacji bezpośredniej. Praca w pierwszej części stanowi przedstawienie zagadnień związanych z zarządzaniem zasobami ludzkimi, jako wprowadzenia do dalszej analizy tematu. Następnie przedstawiono systemy motywacyjne. Głównym źródłem wiedzy i informacji była dostępna literatura z zakresu zarządzania organizacją, zarządzania zasobami ludzkimi oraz motywacji do pracy. Do przedstawienia podstawowych pojęć posłużyły także akty prawne. Zebrane informacje na powyższe zagadnienia pozwoliły osiągnąć dodatkowy cel pracy. Druga część pracy została poświęcona analizie i ocenie systemów motywacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie. Do przedstawienia tej części wykorzystano dostępną literaturę, zasoby Internetu, materiały i dokumenty uzyskane od przedsiębiorstwa oraz obserwację bezpośrednią. Wnioski po przeprowadzonej analizie systemów motywacyjnych są następujące: - Systemy motywacyjne powinny być zrozumiałe i jasne dla każdego pracownika. - Prawidłowo stworzony system motywacyjny pozwoli na osiągniecie przewagi konkurencyjnej. - Wynagrodzenia zasadnicze pracowników stanowią większą część całego systemu motywacyjnego. - Wynagrodzenia powinny być wyceniane za pomocą metod wartościowania pracy w celu zapewnienia sprawiedliwego wynagradzania pracowników. - Wielkość wynagrodzenia powinna być proporcjonalna do wymagań i efektów pracy. Praca składa się z czterech rozdziałów. Pierwsza dwa są rozdziałami teoretycznymi, natomiast pozostałe dwa dotyczą analizy i oceny systemów motywacyjnych w wybranym przedsiębiorstwie. W pierwszym rozdziale zostały przedstawione zagadnienia związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Głównymi zagadnieniami poruszonymi w tej części pracy były: podstawowe pojęcia z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, ewolucja funkcji personalnej, procesy zarządzania zasobami ludzkimi oraz źródła efektywnego zarządzania. Drugi rozdział poświęcony jest przedstawieniu systemów motywacyjnych. Systemy te zostały podzielone na system motywacji płacowej i pozapłacowej. Poruszono zagadnienia dotyczące wynagrodzenia zasadniczego, premii oraz rodzajów wynagrodzeń pozafinansowych. Rozdział trzeci zawiera charakterystykę przedsiębiorstwa GEFCO Polska. Charakterystyka ta pozwala na zapoznanie się z działalnością oraz strukturą przedsiębiorstwa. Przedstawiono także historię, ewolucję zatrudnienia oraz kulturę organizacyjną. Czynniki te są niezwykle ważne przy dalszej analizie i pozwalają na lepsze zinterpretowanie badanego tematu. Czwarty rozdział został poświęcony analizie i ocenie systemów motywacyjnych w przedsiębiorstwie GEFCO Polska. Systemy te także zostały podzielone na system motywacji płacowej oraz pozapłacowej. Przedstawiono strukturę wynagrodzeń w wybranych działach przedsiębiorstwa oraz system premiowy. Zwrócono także uwagę na wynagrodzenie pozafinansowe i świadczenia niepieniężne, które wzbogacają i urozmaicają system motywacyjny w przedsiębiorstwie.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Kowalska_Agata_261771.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12105

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTed41d074cdfa4a388c350764fff3a0bc/
URN
urn:pw-repo:WUTed41d074cdfa4a388c350764fff3a0bc

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page