Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Spacial development concept of the former car factory area located in Żerań

Pamela Kela Bulili

Abstract

The following thesis is aimed at determining the development potential of the former 'FSO' car factory in Warsaw and creating a concept of spacial development of the industrial area. The factory was operational up until 2011, however currently its area remains unexploited. The majority of buildings located within the grounds has been demolished, while the rest is being sublated, as office space, to private entities. The area itself is extraordinarily attractive because of its location and superb connection to various means of transport. In 2018, the area of 'Żerań FSO' factory, together with 'Port Żerań', have been covered by a pilot project called 'Osiedla Warszawy', which is meant to draw up a vision of transforming various areas with regard to creating the new study called 'Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy.' In addition, this work brings up the issue of spacial development of post-industrial areas in general, which are more and more often subject to the processes of revitalization, due to a deficit of undeveloped space in the city of Warsaw. Bringing the degraded areas of the city back into the urban fabric has become an enormous opportunity for developers and investors. These actions are in accordance with the rules of sustainable growth and carry extremely positive results, not only for the spacial development, but also for the society, economy and the environment. The transformation of the industrial areas affect the quality of life of the inhabitants and guarantee an increase of the socio-economic standard of the whole city. It also could be a perfect solution to the problem of the apartment crisis that Warsaw is currently struggling with. The following paper is presenting the idea of model housing estates, moreover it presents examples of solutions from other European cities, which could be implemented in Poland. The further part of the paper contains an analysis, which includes a number of connections of the area with its surroundings, the stock-taking of planning records and a study of the urban inventory. The final stage of the project includes two conceptions. First one being aimed at depicting the structure of exploiting the entire area, on the basis of the conducted analysis. The second, presents a detailed town-planning project, which is based on the assumptions from the aforementioned analysis. In the process of writing this thesis, it has been established, that conducting a revitalisation of the 'Żerań FSO' area will have a positive impact on Warsaw's image, which could attract new inhabitants and tourists.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Pamela Kela Bulili (FGC) Pamela Kela Bulili,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego poprzemysłowego obszaru byłej fabryki samochodów osobowych na terenie Żerania
Supervisor
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Anna Majewska (FGC/CSMES) Anna Majewska,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
rewitalizacja, obszary poprzemysłowe, fabryka samochodów osobowych, Żerań FSO
Keywords in English
revitalization, development project, post-industrial areas,
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska miała na celu określenie możliwości rozwojowych obszaru byłej fabryki samochodów osobowych FSO w Warszawie oraz stworzenie koncepcji zagospodarowania przestrzennego poprzemysłowego terenu. Fabryka działała do 2011 roku, a obecnie jej obszar nie został ponownie wykorzystany. Większość budynków znajdujących się na terenie została wyburzona, a pozostałe obiekty biurowe aktualnie wynajmowane są prywatnym podmiotom. Teren jest niezwykle atrakcyjny ze względu na swoje położenie oraz dobre skomunikowanie. W 2018roku tereny Fabryki Żerań FSO wraz z Portem Żerań zostały objęte pilotażowym projektem „Osiedla Warszawy”, którego zadaniem jest opracowanie wizji przekształcenia obszaru w związku z tworzeniem nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego m.st. Warszawy. W pracy poruszono również problematykę zagospodarowania obszarów poprzemysłowych, które w związku z deficytem niezagospodarowanych przestrzeni w Warszawie, coraz częściej poddawane są procesom rewitalizacji. Przywrócenie do tkanki miejskiej zdegradowanych powierzchni stało się ogromną szansą dla inwestorów i deweloperów. Działania te są zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju i mają niezwykle pozytywne skutki, nie tylko w sferze przestrzennej, ale również społecznej, gospodarczej, ekonomicznej i środowiskowej. Przekształcenia terenów poprzemysłowych wpływają to na jakość życia mieszkańców i gwarantują podniesienie poziomu społeczno-gospodarczego całego miasta. Jest to szansa na poradzenie sobie z kryzysem mieszkań, z którym obecnie zmaga się Warszawa. W pracy inżynierskiej zaprezentowana została idea osiedli modelowych oraz przedstawione zostały przykłady z miast europejskich, których rozwiązania mogłyby zostać zastosowane w Polsce. Dalsza część pracy została przeznaczona przeprowadzeniu analizy, która obejmowała opracowanie powiązań obszaru z otoczeniem, analizy dokumentacji planistycznej oraz opracowanie inwentaryzacji urbanistycznej. Ostatni etap projektowy obejmował stworzenie koncepcji, prezentującej szczegółowy projekt urbanistyczny, uwzględniający przyjęte założenia. W procesie tworzenia pracy, stwierdzono, że przeprowadzenie rewitalizacji terenów Żerań FSO będzie miało pozytywny wpływ na wizerunek Warszawy, który może przyciągnąć nowych mieszkańców i turystów.
File
  • File: 1
    tekst_pracy_-_Pamela_Bulili_274836.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27347

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTece63f1c9f0e4279a6b230b7629852dd/
URN
urn:pw-repo:WUTece63f1c9f0e4279a6b230b7629852dd

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page