Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparative analysis of the accuracy of the simple design of measurement

Hubert Andruchewicz

Abstract

The work involves making a preliminary analysis of the precision of measurement for simple structures. The theoretical part contains information about the data indentation and their applications. Preliminary analysis accuracy have also been described herein. The practical part includes a description of the activities involving the design of the study area for which calculations were conducted. To the test area the grid squares was applied to, then fixed points and points searched were set. For each point indented in Excel by the analytical algorithm of the least squares method calculation has been done. Using the mentioned method received average errors average of these points position. The next step was to make maps which depicted isolines accuracy for each indentation. The maps were made using Mikromapa. With these drawings you can see the distribution of the accuracy of the study area and how the optimal design for each indentation. For the control a graphical method using webs fluctuations was also used. It showed how these bands intersect and what the figures of the field errors for points that receive the highest accuracy calculated in the previous process are. Confronting these two methods allowed us to unambiguously determine the position of the optimal points. In addition, the test has been performed for a notch in the front, which showed the effects on the scale of construction and precision of the length of the base. Based on the obtained results conclusions showing that the indentation are accurate and how they should be designed to obtain the highest accuracy have been drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Hubert Andruchewicz (FGC) Hubert Andruchewicz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Analiza porównawcza dokładności prostych konstrukcji pomiarowych
Supervisor
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
21-12-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mieczysław Kwaśniak (FGC/DEIS) Mieczysław Kwaśniak,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Jerzy Wojciechowski (FGC/DEIS) Jerzy Wojciechowski,, Engineering Geodesy and Control Surveying Systems (FGC/DEIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
osnowa geodezyjna, zagęszczenie osnów geodezyjnych, wcięcia geodezyjne, wstępna analiza dokładności.
Keywords in English
warp surveying, geodetic density, indentation surveying, preliminary analysis accuracy.
Abstract in Polish
Praca polega na wykonaniu wstępnych analiz dokładnościowych dla prostych konstrukcji po-miarowych. W części teoretycznej zawarte są informacje na temat danych wcięć oraz ich zastosowań. Opisane tu zostały również wstępne analizy dokładności. Część praktyczna zawiera opis działań polegających na zaprojektowaniu obszaru badań dla którego zostały przeprowadzone obliczenia. Na badany obszar została naniesiona siatka kwadratów, następnie wyznaczono punkty stałe oraz punkty szukane. Dla każdego punktu wcinanego w programie Excel zostały wykonane obliczenia metodą analityczną z wykorzystaniem algorytmu metody najmniejszych kwadratów. Wykorzystując w.w metodę otrzymałem błędy średnie położenia tych punktów. Kolejnym etapem było wykonanie mapek które przedstawiały izolinie dokładności dla każdego wcięcia. Mapki zostały wykonane za pomocą programu Mikromapa. Dzięki tym rysunkom można zobaczyć jak rozkładają się dokładności na badanym obszarze oraz jak wygląda optymalna konstrukcja dla danego wcięcia. Dla kontroli została zastosowana również metoda graficzna z wykorzystaniem wstęg wahań. Pokazała ona jak przecinają się wspomniane wstęgi oraz jak wyglądają pola figur błędów dla punktów które uzyskały najwyższe dokładności obliczone poprzednim sposobem. Skonfrontowanie tych dwóch metod pozwoliło na jednoznaczne wyznaczenie położenia optymalnych punktów. Dodatkowo zostało wykonane badanie dla wcięcia w przód, które pokazało jaki wpływ na skalę konstrukcji oraz otrzymane dokładności ma długość bazy. W oparciu o otrzymane wyniki zostały wyciągnięte wnioski ukazujące, które wcięcia są najdokładniejsze oraz jak należy je projektować aby otrzymać najwyższe dokładności.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 10560

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTecd8daf756e54b6abb22400be2e6516b/
URN
urn:pw-repo:WUTecd8daf756e54b6abb22400be2e6516b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page