Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of single-family residential building timbered with rectangular and square tubes of hot-rolled

Patryk Jankowski

Abstract

The work includes the design of single-family residential building with a frame construction with rectangular and square tubes of hot-rolled. The project consists of a sequence of introduction, a technical description and calculation of static and endurance. The calculations relate to the roof structure (purlins), the steel frame (bolts, poles), the lock wall and the concrete footing. In the introduction we are given information including the basis for the development work, the object and purpose of the thesis. Given has also been working range and a preliminary list of attachments and drawings, architectural and construction industry. Technical Description contains adopted construction solutions and materials, structural description and information to plan BIOZ. Part of the calculation of individual elements is preceded by a meeting of loads, as well as the calculation of internal forces in these parts - some of the results are shown in the annexes of work. It then proceeds to the dimensioning of the structural elements, the first of which is the purlin IPE 140. The following are two steel frames made of square tubes 90x90x4, 100x100x8 and 90x90x8 mm. Then the bolt is dimensioned wall section UPE 140 and the foundation, whose concept was changed during the calculation of the footings on footings - mainly due to the unfavorable phenomenon taking your foundation from the ground caused by a large arm action vertical compressive force. At the end of the work has been cited by bibliography, list of figures, list of tables, list of figures and architectural and structural attachments. Part of attachments includes a detailed list of internal forces in the various structural elements of the frame 1 and frame 2.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patryk Jankowski (FCEMP) Patryk Jankowski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego o konstrukcji szkieletowej z rur prostokątnych i kwadratowych walcowanych na gorąco
Supervisor
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Kowalski (FCEMP/ICEn) Andrzej Kowalski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
budynek jednorodzinny, budynek mieszkalny, budynek o konstrukcji szkieletowej, budynek z rur prostokątnych i kwadratowych.
Keywords in English
single-family building, residential building, building timbered building with square and rectangular tubes.
Abstract in Polish
Praca obejmuje projekt budynku mieszkalnego jednorodzinnego o konstrukcji szkieletowej z rur prostokątnych i kwadratowych walcowanych na gorąco. Projekt składa się kolejno ze wstępu, opisu technicznego oraz obliczeń statyczno-wytrzymałościowych. Obliczenia dotyczą konstrukcji dachu (płatew), ramy stalowej (rygle, słupy), rygla ściennego oraz żelbetowej stopy fundamentowej. We wstępie podane zostały informacje zawierające podstawę opracowania pracy, przedmiot oraz cel pracy dyplomowej. Podany został również zakres pracy oraz wstępny spis załączników i rysunków branży architektonicznej i konstrukcyjnej. Opis techniczny zawiera przyjęte rozwiązania konstrukcyjno-materiałowe, opis konstrukcyjny oraz informację do planu BIOZ. Część obliczeniowa poszczególnych elementów poprzedzona jest zebraniem obciążeń, a także obliczeniami sił wewnętrznych w tych elementach – część wyników przedstawiono w załącznikach pracy. Następnie przechodzi się do wymiarowania elementów konstrukcyjnych, z których pierwszą stanowi płatew IPE 140. Następne są dwie ramy stalowe złożone z rur kwadratowych 90x90x4, 100x100x8 oraz 90x90x8 mm. Potem wymiarowany jest rygiel ścienny o przekroju UPE 140 oraz fundament, którego koncepcja została zmieniona w trakcie obliczeń ze stóp fundamentowych na ławy fundamentowe – głównie ze względu na niekorzystne zjawisko odrywania fundamentu od podłoża spowodowane dużym ramieniem działania pionowej siły ściskającej. W zakończeniu pracy wymieniona została bibliografia, spis rysunków, spis tabel, spis rysunków architektoniczno-konstrukcyjnych oraz załączniki. Część załącznikowa zawiera szczegółowy wykaz sił wewnętrznych w poszczególnych elementach konstrukcyjnych ramy 1 oraz ramy 2.
File
  • File: 1
    247494_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4328

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTecc8eb7de21145b4aab889d2f849684e/
URN
urn:pw-repo:WUTecc8eb7de21145b4aab889d2f849684e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page