Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Examination and assessment of business models of spin-off companies based on the example of Warsaw University of Technology

Barbara Katarzyna Olszyńska

Abstract

The subject of this study is „Examination and assessment of business models of spin-off companies based on the example of Warsaw University of Technology”. The aim of the work was to analyze the functioning of such companies in terms of proposing actions that could strengthen and improve the creation and development of such companies within the University's ecosystem. The subject of research at work was academic entrepreneurship in Poland and its manifestations at the Warsaw University of Technology in the form of the so-called spin-off companies. The work consists of three chapters, which were developed on the basis of studies of selected literature works and the author’s own research. The analysed area of academic entrepreneurship is a phenomenon that is constantly evolving. Interestingly, while the research was being conducted, new spin-off companies were registered in the National Court Register, in which the Warsaw University of Technology entity holds shares, which proves the timeliness of the content under consideration. Using the business opportunities provided by creating new spin-offs is an asset that has not yet been fully exploited by Polish universities. The first chapter of the thesis focuses on theoretical aspects and systematization of knowledge about academic entrepreneurship. It presents definitions of significant key concepts. The sub-chapters deal with such issues as entrepreneurship, with the development of academic entrepreneurship, models of knowledge commercialization and spin-off enterprises. For each of these terms, the most adequate definition was adopted in relation to the field of academic entrepreneurship and spin-off companies. The thesis has been based mainly on Polish literature, analyzing different views of the authors who undertook the studied topic in their works. Unfortunately, among Polish writers there are not many publications focusing on spin-off companies emerging at universities in our country. In the next chapter of the thesis, academic entrepreneurship in Poland is analyzed, then the focus is on the academic entrepreneurship environment at the Warsaw University of Technology. It describes units involved in entrepreneurial activities at the university and highlights important, innovative projects that were implemented at the Warsaw University of Technology. In particular, the business models of ten limited companies, which were created thanks to the transfer of knowledge with the Warsaw University of Technology, have been discussed. In the conclusion of the empirical part, the collected information on spin-off micro enterprises has been summarized. The analysis of spin-offs associated with the Institute of Applied Research of the Warsaw University of Technology and the Center for Innovation and Technology Transfer Management made it possible to provide a definition of the conditions for the formation of spin-off companies in Poland. On the basis of research and reports carried out by the Polish Agency for Enterprise Development, the Supreme Audit Office, as well as the author’s own analysis, conclusions and recommendations explaining the success of spin-offs were drawn.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Barbara Katarzyna Olszyńska (FoM) Barbara Katarzyna Olszyńska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Badanie i ocena modeli biznesowych spółek typu spin-off na przykładzie Politechniki Warszawskiej
Supervisor
Agnieszka Skala (FoM/CMS) Agnieszka Skala,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Systems (FoM/CMS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-11-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Agnieszka Skala (FoM/CMS) Agnieszka Skala,, Chair of Management Systems (FoM/CMS)Faculty of Management (FoM) Andrzej Wodecki (FoM/CMP) Andrzej Wodecki,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
przedsiębiorczość akademicka, przedsiębiorstwo typu spin-off, model biznesowy, komercjalizacja wiedzy, inkubator innowacyjności
Keywords in English
academic entrepreneurship, spin-off company, business model, knowledge transfer, innovation incubator
Abstract in Polish
Tematem pracy jest „Badanie i ocena modeli biznesowych spółek typu spin-off na przykładzie Politechniki Warszawskiej”. Celem pracy było dokonanie analizy funkcjonowania wybranej kategorii spółek pod kątem zaproponowania działań, które mogłyby wzmocnić i usprawnić ich powstawanie i rozwój w ramach ekosystemu Uczelni. Przedmiotem badań w pracy była przedsiębiorczość akademicka w Polsce oraz jej przejawy w Politechnice Warszawskiej w postaci tzw. spółek spin-off. Praca zawiera trzy rozdziały, zostały one opracowane na podstawie studiów wybranych pozycji literaturowych oraz badań własnych. Analizowany obszar przedsiębiorczości akademickiej jest zjawiskiem, które wciąż ewoluuje. Co ciekawe, w trakcie prowadzenia pracy badawczej w Krajowym Rejestrze Sądownictwa zostały zarejestrowane nowe spółki odpryskowe, w których udziały posiada podmiot Politechniki Warszawskiej, co świadczy o aktualności poruszanych treści. Równocześnie wykorzystywanie szans biznesowych, jakie daje tworzenie nowych mikroprzedsiębiorstw typu spin-off, jest możliwością, która nie została dotychczas w pełni wykorzystana przez uczelnie wyższe. Pierwszy rozdział pracy dyplomowej skupia się na teoretycznych aspektach poruszanej problematyki i usystematyzowaniu wiedzy na temat przedsiębiorczości akademickiej. Przedstawiono w nim definicje pojęć kluczowych dla całej pracy. W kolejnych podrozdziałach zostały poruszone takie kwestie jak: problematyka przedsiębiorczości, z rozwinięciem w stronę przedsiębiorczości akademickiej, modele komercjalizacji wiedzy oraz przedsiębiorstwa typu spin-off. Dla każdego z wymienionych pojęć przyjęto najbardziej adekwatną definicję w odniesieniu do dziedziny, jaką jest przedsiębiorczość akademicka i firmy spin-off. W pracy oparto się głównie na polskiej literaturze przedmiotu, analizując różne spojrzenia autorów, którzy podjęli tę tematykę w swoich rozważaniach. Niestety w polskiej literaturze nie ma wielu publikacji skupiających się na firmach spin-off powstających na uczelniach wyższych w kraju, stąd również praca zawiera odniesienia do doświadczeń zagranicznych. W kolejnym rozdziale pracy przeanalizowano przedsiębiorczość akademicką w Polsce, następnie skupiono się na środowisku przedsiębiorczości akademickiej w Politechnice Warszawskiej. Opisano jednostki zajmujące się działaniami przedsiębiorczymi na uczelni oraz wyróżniono ważne, innowacyjne projekty, które zostały zrealizowane w Politechnice Warszawskiej. W szczególności omówiono modele biznesowe dziesięciu spółek, które powstały dzięki transferowi wiedzy z Uczelni. W rozdziale trzecim podsumowano zgromadzone informacje na temat mikroprzedsiębiorstw spin-off. Przeprowadzona analiza spółek odpryskowych związanych z Instytutem Badań Stosowanych Politechniki Warszawskiej i Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii pozwoliły na sformułowanie rekomendacji odpowiadających na problem niedostatecznej aktywności uczelni w zakresie komercjalizacji wiedzy. W propozycji zmian uwzględniono ich przewidywane koszty oraz harmonogram wprowadzenia. Określono też, jakie korzyści mogą przynieść zaproponowane usprawnienia. Na koniec podsumowano całą pracę i sposób jej realizacji.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Olszynska_Barbara_278752.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 24701

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTecae2dabf249414cae182596a334c826/
URN
urn:pw-repo:WUTecae2dabf249414cae182596a334c826

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page