Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of water and sewage management of Regional Dairy Cooperative in Sierpc after modernisation sewage treatment plant

Radosław Szałecki

Abstract

The thesis presents analysis and assessment of water and sewage management of Regional Dairy Cooperative in Sierpc after modernisation. The scope of the thesis involves theory based on the literature relevant to the problem of water and sewage management in dairy industry and the analytical part in which there is included thorough analysis and assessment of water - sewage management state in the Regional Dairy Cooperative in Sierpc. In relation to the water management of the plant the system of water supply was described and quality and quantity of consumed water were analysed. In relation to the sewage management the technology and devices used for wastewater purification and also quantity and quality of purified wastewater were described. The characteristics of water and sewage management which presents production processes, describes sewage treatment plant functioning and the way of water supply. Selected legal aspects and the permit required by Water Law Act concerning withdrawal of underground water and the rules concerning discharge of sewage into the water and soil. One of the thesis points was quality determination of water drawn from deep wells, presentation of demand of water for process purposes and existentially – economic purposes. In addition it was necessary to determine the individual indicators of water demand in the Regional Dairy Cooperative in Sierpc. Determination of the size of sewage treatment plant and requirements for treatment plants. Treatment methods of dairy sewage. Sewage disposal and pollution monitoring of The Sierpienica River.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Radosław Szałecki (FCEMP) Radosław Szałecki,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena gospodarki wodno-ściekowej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu po modernizacji oczyszczalni ścieków
Supervisor
Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Hanna Bauman-Kaszubska (FCEMP/ICEn) Hanna Bauman-Kaszubska,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Ścieki, gospodarka wodno – ściekowa, oczyszczalnia ścieków, zakłady mleczarskie, mleko,
Keywords in English
Sewage, water and sewage management, sewage treatment plant, dairy, milk
Abstract in Polish
Moja praca dyplomowa przedstawia analizę i ocenę gospodarki wodno – ściekowej w Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Sierpcu po modernizacji. Zakres mojej pracy obejmuje teorię, która opiera się na literaturze dotyczącej problematyki gospodarki wodno – ściekowej w przemyśle mleczarskim oraz z części analitycznej w której zawarta jest dokładna analiza i ocena stanu gospodarki wodno – ściekowej w OSM w Sierpcu. W ramach gospodarki wodnej zakładu opisano system jego zaopatrzenia w wodę, a także poddano analizie jakość i ilość zużywanej w nim wody. Z kolei w ramach gospodarki ściekowej opisano technologię i urządzenia służące do oczyszczania wytwarzanych ścieków, a także ilość i jakość oczyszczonych ścieków. Charakterystykę gospodarki wodno-ściekowej, w której przedstawiono proces produkcji i działanie oczyszczalni ścieków jak i sposób zaopatrywania w wodę. Wybrane aspekty prawne oraz pozwolenia wodno – prawne dotyczące poboru wód głębinowych jaki i reguły prawne dotyczące odprowadzania ścieków do wód i gleb. Jednym z punktów mojej pracy dyplomowej było określenie jakości wody pobieranej z studni głębinowych, przedstawienie zapotrzebowania wody na cele technologiczne jak i bytowo – gospodarcze. Dodatkowo należało określić jednostkowe wskaźniki zapotrzebowania wody w OSM Sierpc. Określenie wielkości oczyszczalni i wymagań stawianych oczyszczonym ściekom. Metody unieszkodliwiania ścieków mleczarskich. Odprowadzanie ścieków i monitoring zanieczyszczeń rzeki Sierpienicy.
File
  • File: 1
    Analiza i ocena gospodarki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11030

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTec8e317f2fb54b2ca1845cb22b58afbe/
URN
urn:pw-repo:WUTec8e317f2fb54b2ca1845cb22b58afbe

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page