Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of implementation CRM system in a technological company

Monika Agnieszka Rejmer

Abstract

The theme of this thesis is "Project of implementation CRM system in the technological company". In the thesis analysis of commercially available solutions was proceed and the most suitable solution was proposed. First chapter includes description of IT systems, which are dedicated to business management, in particular ERP, DMS, CRM and BI. Two methodologies were also presented: Waterfall and Agile, considered to be effective in the implementations for technological companies. The second chapter describes the scope of functionalities and the company's profile, including the problems in everyday work. In this part of the thesis the goals, as well as the path of choosing the methodology and the project team dedicated to the implementation were presented. Also the project schedule was shown. The chapter ends with a risk analysis, including the causes and methods of preventing the occurrence of risks in the project. In the next chapter, the analysis was done, focusing on the processes taking place in the three departments of the company: marketing, sales and customer support. The analysis also included reporting requirements, numbering series and client segmentation. The fourth chapter presents the way of adapting the implemented CRM system to the company's standards and profile. The last part of the chapter is a description of general settings and functions available in the HubSpot system. In the next chapter of this thesis the method of validation of the implemented system and an example test scenario were proposed. The economic analysis was done in the sixth chapter. For the calculations NPV method was used and based on it an assessment on the appropriateness of implementing the CRM system was made. The thesis was completed with a summary and presentation of conclusions regarding the implementation project.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Agnieszka Rejmer (FPE) Monika Agnieszka Rejmer,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt wdrożenia systemu CRM w przedsiębiorstwie technologicznym
Supervisor
Bartosz Wachnik (FPE/IOPS) Bartosz Wachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
02-07-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Krzysztof Santarek (FPE/IOPS) Krzysztof Santarek,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE) Bartosz Wachnik (FPE/IOPS) Bartosz Wachnik,, The Institute of Organization of Production Systems (FPE/IOPS)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
informatyczne systemy zarządzania, systemy ERP, systemy CRM, agile, metodyka waterfall, konfiguracja informatycznego systemu, usprawnienie procesu, przedsięwzięcie wdrożeniowe
Keywords in English
IT management systems, ERP systems, CRM systems, agile, waterfall methodology, IT system configuration, improvement of processes, implementation
Abstract in Polish
Tematem poniższej pracy inżynierskiej jest projekt wdrożenia systemu CRM w przedsiębiorstwie technologicznym ZnanyLekarz.pl. Na łamach niniejszej pracy przeprowadzono analizę dostępnych rozwiązań informatycznych i zaproponowano rozwiązanie, mające na celu poprawę funkcjonowania przedsiębiorstwa. W pierwszej części scharakteryzowano systemy informatyczne wspomagające zarządzanie tj. ERP, DMS, CRM oraz BI. Przedstawiono również dwie metodologie: Waterfall i Agile, uznawane za skuteczne przy realizacji przedsięwzięć wdrożeniowych. Rozdział drugi opisuje zakres funkcjonowania i profil przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem problemów, z jakimi firma boryka się na co dzień. W tej części pracy zaprezentowano cel postawiony przed procesem wdrożenia systemu HubSpot, a także ścieżkę wyboru metodyki i zespołu projektowego dedykowanego do przeprowadzenia wdrożenia oraz harmonogram realizacji. Rozdział kończy analiza ryzyka, zawierająca przyczyny oraz metody zapobiegania występowaniu ryzyk przy projekcie. W kolejnym rozdziale przeprowadzono analizę, ze szczególnym uwzględnieniem procesów zachodzących w przedsiębiorstwie. Skupiono się na trzech działach przedsiębiorstwa: marketing, sprzedaż, obsługa klienta i dla tych właśnie działów projektowano rozwiązania systemowe. Analizie poddano także wymagania raportowe stawiane przez firmę oraz prawa dostępu. W rozdziale czwartym przedstawiono sposób dostosowania wdrażanego systemu CRM do standardów i profilu przedsiębiorstwa. Dla efektywnego użytkowania systemu zaprojektowano widoki dla poszczególnych działów. Ostatnią część rozdziału stanowi opis ogólnych ustawień i funkcji dostępnych w systemie HubSpot. W kolejnym rozdziale pracy przedstawiono sposób przeprowadzenia walidacji wdrażanego systemu, a także zaprezentowano przykładowy scenariusz testowy. Ocena ekonomiczna zawarta została w rozdziale szóstym. Do przeprowadzenia obliczeń użyto metody NPV i na jej podstawie sformułowano ocenę o zasadności wdrażania systemu CRM wspomagającego zarządzanie w przedsiębiorstwie. Pracę zakończono podsumowaniem i przedstawieniem wniosków dotyczących przedsięwzięcia wdrożeniowego.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_-_Monika_Rejmer.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34703

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTec87c1af16424afebef9aefcb040c234/
URN
urn:pw-repo:WUTec87c1af16424afebef9aefcb040c234

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page