Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Ocena wpływu czasu reakcji kierowcy na przebieg zaaranżowanej sytuacji wypadkowej z udziałem pieszego

Emil Korniluk

Abstract

In this bachelor thesis notions of assessment of the impact of the driver's response time on the process of an accident involving a pedestrian on the basis of an arranged accident situation. This thesis include discuss issues concerning to road safety, accidents involving pedestrians and also characteristics pedestrian accident analysis method and time-space analysis methods. In the practical part of this thesis have been presented arranged accident situation involving pedestrians, a model analysis of this and have been performed a series of calculations assuming different values of parameters which characterizing this situation, and analysis of the presented results along with the assessment of potential effects. Based on the obtained results, have been concluded that in the result of the accident pedestrian collision have been occurred. This can be two situation. First, when pedestrian being hit by the front bumper of the car and second situation when the pedestrian impact on the right side of the vehicle. This bachelor also describes situations in which there was no collision with a pedestrian. In this situations vehicle could stopped in the track of the pedestrian or have been behind of this path when pedestrian passed the strip marked by the outline of the vehicle arrived to the pedestrian track. Therefore, this bachelor have been concluded that the reaction time of the driver has a huge impact on the course of the accident, because in the moment of impact with the pedestrian as the reaction time increases, the speed of the car also growing up. Moreover delayed reaction of the driver of the resulting threat, may have tragic consequences for the pedestrian, because as the collision's speed increases, it descend his chances to survive.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Emil Korniluk (WT) Emil Korniluk Wydział Transportu (WT)
Tytuł w języku polskim
Ocena wpływu czasu reakcji kierowcy na przebieg zaaranżowanej sytuacji wypadkowej z udziałem pieszego
Promotor
Marek Guzek (WT/ZEUP) Marek Guzek Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów (WT/ZEUP)Wydział Transportu (WT)
Jednostka dyplomująca
Wydział Transportu (WT)
Jednostka prowadząca
Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów (WT/ZEUP)
Kierunek / specjalność studiów
Transport
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
18-04-2019
Data (rok) wydania
2019
Recenzenci
Marek Guzek (WT/ZEUP) Marek Guzek Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów (WT/ZEUP)Wydział Transportu (WT) Piotr Zdanowicz (WT/ZEUP) Piotr Zdanowicz Zakład Eksploatacji i Utrzymania Pojazdów (WT/ZEUP)Wydział Transportu (WT)
Słowa kluczowe w języku polskim
bezpieczeństwo ruchu drogowego, pieszy, czas reakcji
Słowa kluczowe w języku angielskim
road safety, pedestrian, reaction time
Streszczenie w języku polskim
W niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej została przedstawiona ocena wpływu czasu reakcji kierowcy na przebieg wypadku z udziałem pieszego na podstawie zaaranżowanej sytuacji wypadkowej. Praca obejmuje omówienie zagadnień związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego, w tym problematyki wypadków drogowych z udziałem pieszego, a także charakterystykę metod analizy wypadków z udziałem pieszego, w tym metody analizy czasowoprzestrzennej. W części praktycznej pracy przedstawiono zaaranżowaną sytuację wypadkową z udziałem pieszego, model jej analizy oraz wykonano serię obliczeń przyjmując różne wartości parametrów charakteryzujących sytuację, a także analizę przedstawionych wyników wraz z oceną potencjalnych skutków. Na podstawie otrzymanych wyników można stwierdzić, że skutkiem zaistniałej sytuacji wypadkowej były sytuacje, w których dochodziło do zderzenia z pieszym, takie jak potrącenie pieszego przez przedni zderzak samochodu oraz uderzenie przez pieszego w prawy bok pojazdu. W pracy opisano także sytuacje w których nie dochodziło do zderzenia z pieszym. Takie w których pojazd zatrzymał się przed torem ruchu pieszego, bądź też zatrzymał się za torem pieszego, lub znajdował się za tym torem w czasie gdy pieszy przechodził przez pas wyznaczony obrysem samochodu, jak również sytuacje gdzie pieszy zdążył minąć pas wyznaczony obrysem pojazdu zanim pojazd dojechał do toru pieszego. W związku z tym można jednoznacznie stwierdzić, że czas reakcji kierowcy ma ogromny wpływ na przebieg wypadku, gdyż wraz ze wzrostem czasu reakcji wzrasta też prędkość samochodu w momencie zderzenia z pieszym. Spóźniona reakcja kierowcy na powstałe zagrożenie może mieć tragiczne skutki dla pieszego, gdyż wraz ze wzrostem prędkości kolizyjnej zmiesza się jego szansa na przeżycie.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 32344

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTec42e810c8844e14a39bb493575f4ad7/
  URN
  urn:pw-repo:WUTec42e810c8844e14a39bb493575f4ad7

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek