Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Distribution warehouse design with the alternative service of loading units on exit from warehouse

Marcin Chodkowski

Abstract

The goal of this paper is to draw up a variant draft concerning a distribution warehouse, with an alternative service for freight units at the warehouse’s output. Basing upon the assumptions having been made on the grounds of criteria to be applied to variants of model solutions provided for the warehouse, two options of the model solution for the distribution warehouse has been prepared. As the logistic task has been already established, we may focus on warehouse draft solutions. The first option of the warehouse draft is meant to provide structures and dimensions to the warehouse processes. Providing structures to the warehouse processes will be carried out through: • identifying material streams flowing across the warehouse, • selecting types of means of transport, • determining categories related to manpower, • selecting a proper storage strategy, • assigning the warehouse space to particular zones, • planning the storage area and cargo handling docks, • deploying the goods. However, providing dimensions the warehouse processes is meant as assigning numeric values, and will consist of: • calculating transport cycles, • counting cycle times, • defining labor intensity in terms of manpower and machinery, • calculating the number of means of transport, • putting the process of internal transport into the schedule, i.e. assigning devices and labor categories to a certain task within the process and setting the target timeframes to be achieved, • calculating expenditures, • evaluating annual maintenance and operating expenses. The second option will comprise provision of structures and dimensions to the warehouse processes, to be applied to managing of universal loading pallet units, taking into account rearrangement of those universal loading pallet units into multiple unit packages at the warehouse’s output. Generally speaking, the idea is to redistribute loading units, that have already been picked, into carton boxes and then embark them manually onto the mean of transport.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Chodkowski (FT) Marcin Chodkowski,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt magazynu dystrybucyjnego z alternatywną obsługą jednostek ładunkowych na wyjściu
Supervisor
Mariusz Kostrzewski (FT/DCFTE) Mariusz Kostrzewski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-03-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Ratkiewicz (FT/TSEL) Andrzej Ratkiewicz,, Division of Transportation Systems Engineering and Logistics (FT/TSEL)Faculty of Transport (FT) Mariusz Kostrzewski (FT/DCFTE) Mariusz Kostrzewski,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Projekt, magazyn, wymiarowanie i kształtowanie procesów, kompletacja, pracochłonność, cykl transportowy.
Keywords in English
Draft, warehouse, providing structures and dimensions to the warehouse processes, picking goods, labor intensity, transport cycle.
Abstract in Polish
Celem pracy jest przygotowanie wariantowego projektu magazynu dystrybucyjnego z alternatywną obsługą jednostek ładunkowych na wyjściu z magazynu. Na podstawie przyjętych założeń, w oparciu o kryteria wariantowania rozwiązań modelowych magazynu sporządzone zostały dwa warianty rozwiązania modelowego magazynu dystrybucyjnego. Mając już sformułowane zadanie logistyczne możemy przejść do rozwiązań projektowych magazynu. Pierwsze rozwiązanie wariantowe projektu magazynu polegać będzie na kształtowaniu i wymiarowaniu procesów magazynowych. Kształtowanie procesów magazynowych polegać będzie na: • identyfikacji strumieni materiałowych przepływających przez magazyn, • wyborze rodzaju środków transportu, • określeniu kategorii pracy ludzkiej, • wyborze odpowiedniej strategii składowania, • przydzieleniu przestrzeni magazynu odpowiednim strefom, • rozplanowaniu strefy składowania i doków przeładunkowych, • rozmieszczeniu asortymentu. Natomiast wymiarowanie procesów magazynowych to przypisanie wartości liczbowych i zawierać będzie: • obliczenie cykli transportowych, • obliczenie czasów cykli, • obliczenie pracochłonności ze względu na pracę ludzi i urządzeń, • obliczenie liczby środków transportu, • ujęcie procesu transportu wewnętrznego w harmonogram, czyli przypisanie urządzenia i kategorii pracy ludzkiej do każdego zadania w procesie i ustalenie czasu, w którym te zadania mogą być wykonane, • obliczenie nakładów, • obliczenie rocznych kosztów eksploatacyjnych i operacyjnych. Drugie rozwiązanie wariantowe zawierać będzie kształtowanie i wymiarowanie procesów magazynowych do obsługi uniwersalnych jednostek ładunkowych paletowych z uwzględnieniem dekompozycji jednostek ładunkowych paletowych do postaci opakowań zbiorczych na wyjściu z magazynu. Czyli ogólnie mówiąc skompletowane jednostki ładunkowe rozformowujemy do opakowań kartonowych i ręcznie ładujemy je na środek transportowy.
File
  • File: 1
    Praca Inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9651

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTec38129eceb645739a6a29cdf02bf6a8/
URN
urn:pw-repo:WUTec38129eceb645739a6a29cdf02bf6a8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page