Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Reconstruction project of the public building

Patrycja Ewelina Gudyś

Abstract

The subject of the thesis is a project for the renovation and modernization of the East Mokotów building, which is one of two pavilions located at the Lubelska Union Plaza in Warsaw. Built at the beginning of the 19th century, object performed administrative func-tions for the municipal authorities. At the turn of the 20th and 21st century, the facility was adapted for commercial and office needs of the Public Transport Authority in Warsaw. Unfortunately, this fact was not without significance for an enormous deterioration of the tech-nical and visual condition inside and outside the historic facility. The building is currently unused, however, it will be a library after renovation. On the basis of the expert opinion, during which the outcrops and measurements of humidity were made, it was found that the discussed building is qualified for a thorough reno-vation. The most important problem is the lack of horizontal and vertical insulation on foundations, walls and floors. The dampness of the walls led to the appearance of numerous losses and deplastering of the plaster, as well as biological corrosion in the form of lichens and algae. The project presents a method of drying damp walls and repairing cracked exter-nal plasters. The focus was also on replacing the roof truss, Klein ceilings and wooden stairs leading to the first floor and the attic. Because the building will be converted into a library after renovation, due to the change in the way the ceilings are used, the load bearing capacity of the ground has been checked. The annexes present photographic documentation of the object, architectural and con-struction drawings before and after the renovation as well as solutions and technological indications of selected producers for the repair of the discussed building.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Patrycja Ewelina Gudyś (FCEMP) Patrycja Ewelina Gudyś,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt przebudowy wybranego budynku użyteczności publicznej
Supervisor
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
zawilgocenie, fundamenty, przepona pozioma, tynk renowacyjny, osuszanie, nacisk na podłoże
Keywords in English
dampness, foundations, horizontal diaphragm, renovation plaster, drying, pressure on the ground
Abstract in Polish
Przedmiotem pracy jest projekt przebudowy budynku Rogatki Mokotowskiej Wschodniej, jednej z dwóch pawilonów znajdujących się przy Placu Unii Lubelskiej w Warszawie. Zbudowana na początku XIX wieku Rogatka pełniła funkcje administracyjne władz miejskich. Na przełomie XX i XXI wieku obiekt został adaptowany dla potrzeb handlowych i biurowych Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie. Niestety, fakt ten nie pozostał bez znaczenia dla znacznego pogorszenia się stanu technicznego i wizualnego wewnątrz oraz na zewnątrz zabytkowego obiektu. Budynek jest obecnie nieużytkowany, jednakże po remoncie będzie pełnił funkcję biblioteki. Na podstawie sporządzonej ekspertyzy, podczas której zostały wykonane odkrywki i pomiary wilgotności, stwierdzono, iż omawiany budynek kwalifikuje się do gruntownego remontu. Najbardziej istotnym problemem jest brak izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej, zarówno fundamentów jak i ścian i posadzek. Zawilgocenie ścian doprowadziło do pojawienia się licznych ubytków i odspojeń tynku, a także korozji biologicznej pod postacią porostów i glonów. W pracy został przedstawiony sposób osuszania zawilgoconych ścian oraz naprawa spękanych tynków zewnętrznych. Skupiono się również na wymianie więźby dachowej, stropów Kleina oraz drewnianych schodów prowadzących na piętro i poddasze. Ponieważ budynek po remoncie zostanie zaadaptowany na bibliotekę, to, z uwagi na zmianę sposobu użytkowania stropów, sprawdzono nośność podłoża gruntowego. W załącznikach została przedstawiona dokumentacja fotograficzna obiektu, rysunki architektoniczno-konstrukcyjne przed jak i po remoncie oraz rozwiązania i wskazania techno-logiczne wybranych producentów dla naprawy omawianego budynku.
File
  • File: 1
    262402_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27012

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeb434e81a58242498c13eb136c8a0252/
URN
urn:pw-repo:WUTeb434e81a58242498c13eb136c8a0252

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page