Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

UNIVERSITIES OF THE THIRD AGE AS INSTITUTIONS THAT ACTIVATE THE ELDER PEOPLE

Natalia Wiktoria Mieczkowska

Abstract

The purpose of my work is to examine the fairness of adopted thesis that claims that the universities of the third age are institutions of elder people activation. To be able to fully present the role of universities of the third age as supportive institutions, for the starting point of my work I choose the essence and the founding of the University education. In the present work shall be taken not only universities of the third age, their history, development, methods of operation and management, but also the issue of old age as a process. I also attempt to show the problems and needs of the elderly, how important to confirm the thesis, which is at the same time the subject of my trowel, and the basic principles of social policy to the elderly. In the last chapter of my work based on interviews with the president and the audience and received documents, I've arranged Otwock County University of the third age, as an example of this form of activation of older people. I showed mode of action and, above all, the program activation of older persons offered by the University, confirming in this way, the validity of which was adopted by me.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Natalia Wiktoria Mieczkowska (FASS) Natalia Wiktoria Mieczkowska,, Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Title in Polish
Uniwersytety trzeciego wieku jako instytucje aktywizacji osób starszych
Supervisor
Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Certifying unit
Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Affiliation unit
Department of Philosophy of Science, Sociology, and Fundamentals of Technology (FASS/DASMA)
Study subject / specialization
, Administracja
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
13-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Kinga Pawłowska (FASS/DASMA) Kinga Pawłowska,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS) Katarzyna Górniak (FASS/DASMA) Katarzyna Górniak,, Department of Administration and Security Management in Administration (FASS/DASMA)Faculty of Administration and Social Science (FASS)
Keywords in Polish
Uniwersytety Trzeciego Wieku, seniorzy, instytucja, aktywizacja, edukacja.
Keywords in English
Universities of the third age, seniors, an institution, an activation, education.
Abstract in Polish
Celem mojej pracy jest weryfikacja przyjętej przeze mnie tezy, iż uniwersytety trzeciego wieku są instytucjami aktywizacji osób starszych. Aby móc w pełni przedstawić rolę uniwersytetów trzeciego wieku jako instytucji aktywizujących, za punkt wyjściowy mojej pracy przyjęłam istotę i założenia edukacji uniwersyteckiej. W niniejszej pracy zostaje podjęta nie tylko kwestia samych uniwersytetów trzeciego wieku, ich historii, rozwoju, sposobu funkcjonowania i zarządzania, ale też problematyka starości jako procesu. Podejmuję również próbę ukazania problemów i potrzeb osób starszych, będącej jednocześnie tematem mojej pacy, jak i podstawowych założeń polityki społecznej wobec osób starszych. W ostatnim rozdziale mojej pracy na podstawie rozmów z prezesem i słuchaczami oraz otrzymanych dokumentów, omówiłam otwocki uniwersytet trzeciego wieku, jako przykład tej formy aktywizacji osób starszych. Ukazałam sposób działania i przede wszystkim program aktywizacji osób starszych oferowany przez ten uniwersytet, weryfikując w ten sposób przyjętą przeze mnie tezę.
File
  • File: 1
    Natalia Mieczkowska - gotowa praca (1).pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13317

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTeb1bab248bfd45848a51be99e2599032/
URN
urn:pw-repo:WUTeb1bab248bfd45848a51be99e2599032

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page