Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The spatial development concept of the area of Traktorzystów street in Warsaw

Natalia Zofia Adamczyk

Abstract

The aim of the present thesis was to create a spatial development concept of the area located along the Traktorzystów Street in Warsaw. The main subject was development of post industrial area of pristine Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus correspondingly with principles of creating spatial order in cities. The project was preceded by a detailed analyses, relevant to area of compilation and its relationship with surroundings. The analyses facilited to identify developmental problems and potential course of land development. Through analysis of the Study of the Conditions and Directions of the Spatial Management and project of the Local Spatial Management Plan, planning conditioning was checked for areas of Ursus. An urban inventory was made in order to analyze the current state of land development, as a result the area was valorized. The graphical representation of the concept constitutes the attachment to this thesis. The project assumes creating the multi-family buildings, service buildings and location of the public green area. Moreover a detailed design of developing the quarter of the housing building development, a scheme of the underground garage and a visualisation of the concept were prepared for the entire area of the study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Natalia Zofia Adamczyk (FGC) Natalia Zofia Adamczyk,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Koncepcja zagospodarowania przestrzennego terenu przy ul. Traktorzystów w Warszawie
Supervisor
Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Bartoszczuk (FGC/CSMES) Wojciech Bartoszczuk,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Agnieszka Cieśla (FGC/CSMES) Agnieszka Cieśla,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
Ursus, koncepcja zagospodarowania, tereny poprzemysłowe, Warszawa
Keywords in English
Ursus, concept of developing, post-industrial area, Warsaw
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie koncepcji zagospodarowania terenu przy ulicy Traktorzystów w Warszawie. Tematem pracy było zagospodarowanie obszaru poprzemysłowego dawnych Zakładów Przemysłu Ciągnikowego Ursus zgodnie z zasadami tworzenia ładu przestrzennego w mieście. Sporządzenie projektu poprzedzone było przeprowadzeniem szeregu analiz dotyczących obszaru opracowania oraz jego powiązań z otoczeniem. Ułatwiło to identyfikację problemów rozwojowych oraz potencjalnych kierunków zagospodarowania terenu. Zbadano uwarunkowania historyczne, komunikacyjne, przyrodnicze oraz funkcjonalne. Poprzez analizę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m. st. Warszawy oraz projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sprawdzono uwarunkowania planistyczne dla terenów poprzemysłowych Ursusa. Dokonano inwentaryzacji urbanistycznej w celu analizy obecnego stanu zagospodarowania terenu, w wyniku której obszar poddano waloryzacji. Wyniki powyższych analiz zaprezentowano na załącznikach graficznych dołączonych do pracy inżynierskiej. Na podstawie wniosków wysnutych z analiz uwarunkowań obszaru opracowania oraz powiązań z jego otoczeniem opracowano koncepcję zagospodarowania przestrzennego terenu. Przedstawienie graficzne koncepcji stanowi załącznik do niniejszej pracy. Projekt zakłada stworzenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, zabudowy usługowej oraz lokalizację ogólnodostępnego terenu zieleni urządzonej. Ponadto przygotowano szczegółowy projekt zagospodarowania kwartału zabudowy mieszkaniowej, schemat garażu podziemnego oraz wizualizację koncepcji dla całego obszaru opracowania.
File
  • File: 1
    tekst_pracy_inżynierskiej_Natalia_Adamczyk.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27224

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea7e06cc2faa41f0a427aeb06cd8af43/
URN
urn:pw-repo:WUTea7e06cc2faa41f0a427aeb06cd8af43

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page