Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of a syllabus and didactic materials for an AV Systems Design course with the use of an e-learning platform

Jan Jakub Ćwierk

Abstract

The aim of this thesis was to develop didactic materials for the course, thanks to which the participant will gain theoretical and practical knowledge in the field of audiovisual systems design. Due to technological development, the course was also designed for distance learning on e-learning platforms. The first chapters of this paper contain information on the choice of the e-learning platform and the profile of course graduate. They provide an overview of the current specialization subjects present in the syllabus of engineering studies at the Faculty of Mechatronics of the Warsaw University of Technology, specialization in Mulitimedia Technologies, in order to fill the gap between the issues covered in the current subjects. The second part of the thesis describes the process of preparing didactic materials necessary to conduct the course. It contains information about lectures’ presentations and the creation of laboratory exercises instructions. The next part refers to the process of installation and configuration of the e-learning platform – Moodle. In the following subsections the whole installation of the platform is described, starting from the configuration of the server and database, to uploading the course and configuring it, so that it is suitable for common use. This is the most comprehensive part with detailed descriptions of the basic functions and capabilities of Moodle platform. All stages of installation and configuration have been illustrated for better understanding of the process and for making it easier to reconstruct. In addition, all the didactic materials have been included to the work. They include lecture presentations with appropriate comments and instructions for laboratory exercises.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Jan Jakub Ćwierk (FM) Jan Jakub Ćwierk,, Faculty of Mechatronics (FM)
Title in Polish
Opracowanie programu i materiałów dydaktycznych do kursu Projektowania Systemów AV z wykorzystaniem platformy e-learningowej
Supervisor
Anna Ostaszewska-Liżewska (FM/IMBE) Anna Ostaszewska-Liżewska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Certifying unit
Faculty of Mechatronics (FM)
Affiliation unit
The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)
Study subject / specialization
Mechatronika
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
28-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Maciej Sieniło (FM/IMBE) Maciej Sieniło,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM) Anna Ostaszewska-Liżewska (FM/IMBE) Anna Ostaszewska-Liżewska,, The Institute of Metrology and Biomedical Engineering (FM/IMBE)Faculty of Mechatronics (FM)
Keywords in Polish
materiały dydaktyczne, e-learning, serwer HTTP
Keywords in English
didactic materials, e-learing, HTTP server
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy inżynierskiej było opracowanie materiałów dydaktycznych do kursu, dzięki któremu uczestnik zdobędzie wiedzę teoretyczną i praktyczną w zakresie projektowania systemów audiowizualnych. Z powodu rozwoju technologicznego kurs ten został również zaprojektowany pod kątem nauczania na odległość na platformach e-learningowych. W pierwszych rozdziałach zostały zawarte informacje na temat wyboru platformy e-learningowej i sylwetki absolwenta kursu. Został w nich przedstawiony przegląd obecnych przedmiotów specjalnościowych obecnych w toku studiów inżynierskich na wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, specjalności Techniki Multimedialne, aby program kursu był uzupełnieniem luki pomiędzy zagadnieniami poruszanymi na obecnych przedmiotach. Druga część pracy opisuje proces przygotowania materiałów dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia kursu. Zawarte są w niej informacje na temat prezentacji wykładowych jak i tworzenia instrukcji do ćwiczeń laboratoryjnych. Kolejna część odnosi się do procesu instalacji i konfiguracji platformy e-learningowej jaką jest Moodle. W kolejnych podrozdziałach opisana jest cała instalacja platformy począwszy od konfiguracji serwera i bazy danych, aż do wgrania kursu i skonfigurowania go tak, aby nadawał się do powszechnego użytku. Jest to najobszerniejsza część ze szczegółowymi opisami podstawowych funkcji i możliwości jakie daje nam serwis Moodle. Wszystkie etapy instalacji i konfiguracji zostały zilustrowane w celu lepszego zrozumienia procesu i łatwiejszej możliwości odtworzenia. Dodatkowo do pracy zostały dołączone wszystkie wykonane materiały dydaktyczne, w których skład wchodzą prezentacje wykładowe z odpowiednimi komentarzami jak i instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 31578

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTea56ebe6bc1f4ec98276e7f6a0be43fa/
  URN
  urn:pw-repo:WUTea56ebe6bc1f4ec98276e7f6a0be43fa

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard