Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Demolition project of cinema building

Łukasz Karłowicz

Abstract

Summary The subject of thesis is a demolition project of cinema building, which is located in close city buildings, in neighbor of buildings on which demolition could have bad influence. The aim of the study is to determine the safe and proper order of procedure during demolition, selection of appropriate methods of demolition and using the proper equipment. Additionally aim of this work is to determine the requirements and regulations of formal legal representation and comparison of methods of demolition and to determine the influence of the demolition work on the adjacent buildings. The work consists of three chapters: Chapter I - refers to the basic regulations of formal and legal work associated with demolition, and describes methods for demolition of buildings. It contains regulations and requirements for demolition, references to building law and regulations and comparing methods of demolition in terms of cost, time and negative influence on buildings and people. Chapter II - contains the diagnostic of the buildings in the neighbor of the works of demolition. It includes presentation of methods of diagnostics, security methods and determining the influence of work on buildings and an example of diagnostics of the building, whose poor condition may worsen by demolition. Chapter III - includes the project of demolition the cinema building, which is located in a densely buildings with limited equipment area. It shows the sequence of carrying out demolition work with the indication of how to disassemble the data elements in order to prevent damage and ensure the safety of workers and pedestrians. Chapter IV - contains BIOZ plan for the demolition of the cinema building. In the descriptive part based on the available literature, articles, regulations and building law. In addition, all calculations were made using Mathcad programme, and the structural analysis calculations and reports printed in the program SOLDIS Designer version 8.5.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Karłowicz (FCEMP) Łukasz Karłowicz,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt rozbiórki budynku kina
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
rozbiórka budynku, projekt, diagnostyka budynku, przemieszczenia, drgania
Keywords in English
building demolition, project, diagnostics, vibrations, displacement
Abstract in Polish
Streszczenie pracy Przedmiotem pracy dyplomowej jest projekt rozbiórki budynku kina, znajdującego się w gęstej zabudowie miejskiej, w sąsiedztwie budynków, na które rozbiórka może mieć negatywny wpływ. Celem pracy jest określenie bezpiecznej i prawidłowej kolejności robót rozbiórkowych oraz metod rozbiórki z wykorzystaniem odpowiedniego sprzętu. Dodatkowo celem pracy jest określenie wymagań formalno-prawnych, przedstawienie i porównanie metod prowadzenia rozbiórki oraz określenie wpływu prowadzenia prac rozbiórkowych na sąsiednie budynki. Praca składa się z trzech rozdziałów: Rozdział I – dotyczy podstawowych regulacji formalno-prawnych towarzyszących pracom rozbiórkowym oraz przedstawia metody rozbiórek budynków. Zawiera przepisy oraz wymogi dotyczące rozbiórek, odwołania do prawa budowlanego i rozporządzeń oraz porównanie metod rozbiórek pod względem kosztów, czasu i negatywnych oddziaływań na sąsiednie budynki i ludzi. Rozdział II – dotyczy diagnostyki budynków znajdujących się w sąsiedztwie prowadzonych prac rozbiórkowych. Zawiera przedstawienie metod diagnostyki oraz określania wpływu rozbiórki na budynki sąsiednie,a także przykładową diagnostykę budynku, którego słaby stan techniczny mogą pogorszyć prace rozbiórkowe. Rozdział III – zawiera projekt rozbiórki kina, które znajduje się w gęstej zabudowie z ograniczonym dostępem maszyn oraz w sąsiedztwie innych budynków. Przedstawia kolejność prowadzenia prac rozbiórkowych ze wskazaniem sposobu demontażu elementów, w celu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i sąsiednich budynków. Rozdział IV – zawiera plan BIOZ dotyczący rozbiórki budynku kina. Część opisową opracowano na podstawie dostępnej literatury i aktów prawnych. Niezbędne obliczenia zostały wykonane za pomocą programu Mathcad, a analiza konstrukcji oraz raporty obliczeń sporządzone zostały przy wykorzystaniu programu Soldis Projektant wersja 8.5.
File
  • File: 1
    Ł. Karłowicz - Projekt rozbiórki budynku kina.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11526

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe961ed8967994c8abf8a0412efb1e1da/
URN
urn:pw-repo:WUTe961ed8967994c8abf8a0412efb1e1da

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page