Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Functional design of the human - Eco - car interface and it's aplication on touch screen

Bartosz Świeżak

Abstract

The thesis aims to enable development of an interface allowing for commnication between a man and an Eco-car. The introductory part specifies the percentage of disabled persons within society and identifies a group of potential users of Eco-cars equipped with a proposed interface. Definitions and degrees of disability, along the major types of defects, have also been included. The next chapter describes health conditions required to drive the discussed vehicle and specifies disability codes used in driving licenses of disabled persons. Based on Polish Norms, the technical requirements regarding visualisation of information on touch-screen monitors have also been specified. Drawing on the Convention on Rights of People with Disabilites, the chapter explicates the core idea of universal design. The third chapter regards an Eco-car’s functionalities: it enlists the vehicle’s design components, which are non-existent in standard cars, and explains the need for their inclusion. The draft version of commands executed by an interface has been preceded by description of its role and tasks. Technical requirements of interface’s components, i.e. a remote cotrol and a touch screen, have also been included. The chapter also presents the rules of design and evaluation of interactive computer systems. The key element of the thesis concerns processes needed to prepare a vehicle for a drive. The thesis includes four relevant algorithms, making a car usable for fully fit drivers as well as drivers with limited control over lower limbs, i.e. people using a wheelchair. Their visualisations on a remote control and a touch screen, related to coming in and out, have also been presented. The subsequent part of the thesis contains a proposed method of ergonomical evaluation of the system, based on the „Ravden’s list”. The thesis concludes with the summary of its ideas.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bartosz Świeżak (FT) Bartosz Świeżak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt funkcjonalny interfejsu Kierowca – Eco-samochód i jego aplikacja na monitorze dotykowym
Supervisor
Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Grzegorz Dobrzyński (FT/DTTD) Grzegorz Dobrzyński,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT) Iwona Grabarek (FT/DTTD) Iwona Grabarek,, Department of Theoretical Transport Design (FT/DTTD)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
interfejs, Eco-Samochód, ergonomia, niepełnosprawność, innowacyjność
Keywords in English
interface, Eco-Car, ergonomy, disability, innovations
Abstract in Polish
Celem pracy było stworzenie interfejsu do komunikacji między człowiekiem a Eco-Samochodem. We wstępie określono procentowy udział w społeczeństwie ludzi cierpiących z powodu niepełnosprawności oraz zdefiniowano grupę potencjalnych odbiorców eco-samochodu wyposażonego w projektowany interfejs. Przedstawiono definicje i stopnie niepełnosprawności oraz główne grupy schorzeń. W kolejnym rozdziale określono warunki zdrowotne jakie musi spełniać kierowca aby móc kierować zaprojektowanym pojazdem oraz wyspecyfikowano kody ograniczeń wpisywane do praw jazdy dla osób z dysfunkcjami. Na podstawie Polskich Norm określono wymagania techniczne dotyczące wizualizacji informacji na monitorach dotykowych. W oparciu o Konwencję o Prawach Osób Niepełnosprawnych wyjaśniono istotę uniwersalnego projektowania. Rozdział trzeci dotyczy funkcjonalności Eco-Samochodu. Wymieniono w nim elementy konstrukcyjne odróżniające go od seryjnie produkowanych pojazdów wraz z wyjaśnieniem potrzeby ich wprowadzenia. Projekt poleceń realizowanych przez interfejs poprzedzony został opisem jego roli i realizowanych zadań. Omówiono również wymagania techniczne dotyczące elementów interfejsu, czyli pilota i ekranu dotykowego. Przedstawiono zasady projektowania i oceny interaktywnych systemów komputerowych. Istotnym elementem pracy są procedury przygotowania pojazdu do jazdy wykorzystane w projekcie. Opracowano 4 algorytmy, dzięki którym z samochodu będą mogli korzystać zarówno kierowcy sprawni jak i z ograniczoną sprawnością kończyn dolnych, czyli poruszający się na wózku. Przedstawiono także ich wizualizacje na pilocie oraz ekranie dotykowym dotyczące podejmowanych działań przy wchodzeniu lub wychodzeniu z pojazdu. Kolejnym elementem pracy jest propozycja metody oceny ergonomicznej systemu bazującej na „liście Ravden’a”. Praca zakończona jest podsumowaniem.
File
  • File: 1
    praca dyplomowa inzynierska Bartosz Swiezak.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 13918

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe8dd1e4b34054d8f8a03794991434af4/
URN
urn:pw-repo:WUTe8dd1e4b34054d8f8a03794991434af4

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page