Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Developing the concept of plastic recycling plant found in cars

Marian Pylat

Abstract

The subject of my thesis is plastic recycling in cars. Due to continuously increasing number of cars in Poland and around the world, recycling has become a constant element in the whole industry. Recycling is present in all branches of the industry, however in this paper I describe the development of methodology and the disassembly process of cars. To support my claim I use the data based on the automotive industry. In the theoretical part I try to focus on the seriousness of the situation in terms of recycling, which concerns Poland and Europe. The theory is confined to providing the number of disassembly stations across Europe and Poland as well as to showing position of Poland regarding the recycling network development within the country. In the first chapter I describe the degree of interest in plastic in the automotive industry and recycling plants that specialize in its processing. The second chapter describes the types of polymers that we use in the construction of cars. I present the general theory regarding different plastics and composites, their occurrence and sourcing. Due to the fact that each of the polymers has different physical strengths, their use in the structure of the vehicle is also different. In the third chapter, the theoretical issues related to methods of plastic processing are described as well as the ways of dealing with polymers in terms of breaking down into smaller particles thanks to which they are suitable for reuse or further production. The theory also applies to the automotive parts management methods with usage of computer systems, which I describe. In the case of recycling, not only methods of obtaining raw material, which in some cases are not easy, are crucial. The facilitation of the process through a number of security features such as the usage of signage and vehicle adaptation for easy removal, are also very important. This problem is mentioned in the fourth chapter, which describes the solutions of recycling of cars facilitation. In the most important last chapter, I develop my own concept of a recycling plant, which specializes in recycling car bumpers. It describes the terrain buildings, distribution of rooms as well as activities that occur at various stages of production.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marian Pylat (FT) Marian Pylat,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Opracowanie koncepcji zakładu recyklingu tworzyw sztucznych występujących w samochodach
Supervisor
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mirosław Nader (FT/DCFTE) Mirosław Nader,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Sylwia Bęczkowska (FT/DCFTE) Sylwia Bęczkowska,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
recykling, pojazdy samochodowe, tworzywo sztuczne, polipropylen, linia produkcyjna, stacja demontażu
Keywords in English
recycling, automobiles, plastic, polypropylene, production line, the dismantling station
Abstract in Polish
Tematem mojej pracy dyplomowej jest recykling tworzyw sztucznych występujących w samochodach. Z racji tego, że liczba samochodów na świecie i w Polsce stale rośnie recykling staje się nieodłącznym elementem ogólnego przemysłu. Recykling obejmuje wszystkie gałęzie przemysłowe, ale w mojej pracy opisuję metodykę zagospodarowania i przebieg demontażu samochodów. Próbując uzasadnić swój wybór w mojej koncepcji podpieram się na danych dotyczących sytuacji na rynku samochodowym. W części teoretycznej staram się skupić uwagę na powadze sytuacji w kwestii recyklingu, która dotyczy Polski i Europy. Teoria ogranicza się do przedstawienia ilości stacji demontażu w poszczególnych krajach Europy i Polski jak również pokazanie w jakim położeniu jest Polska w kwestii rozwoju sieci recyklingowej wewnątrz kraju. W rozdziale pierwszym opisuję stopień zainteresowania tworzywem sztucznym w motoryzacji, a następnie zakłady recyklingowe, które specjalizują w ich przetwórstwie. Rozdział drugi opisuje rodzaje polimerów, które wykorzystujemy w budowie samochodów. Starałem się przedstawić w uogólniony sposób teorię dotyczącą poszczególnych tworzyw i kompozytów, ich występowanie i pozyskiwanie. Z racji tego, że każdy z polimerów charakteryzuje się innymi fizycznymi wytrzymałościami ich zastosowanie w budowie pojazdu również znajdują różne usadowienie. W rozdziale trzeci zapisane zagadnienia teoretyczne dotyczą metod obróbki tworzyw. Sposoby postępowania w kwestii rozbicia polimerów na mniejsze cząsteczki w wyniku czego nadają się do ponownego użytku lub dalszej produkcji. Również teoria dotyczy metody zagospodarowania częściami samochodowymi za pomocą systemów komputerowych, które zostały opisane. W sprawie recyklingu decydują nie tylko metody pozyskiwania surowca, co w niektórych wypadkach nie jest łatwe, ale również ułatwienie lub też zapobieganie takim trudnościom poprzez szereg zabezpieczeń jak np. stosowanie oznakowani i przystosowanie pojazdu do łatwego demontażu. Ten problem porusza rozdział czwarty, w którym opisane zostają rozwiązania ułatwiające recykling samochodów. W najważniejszym ostatnim rozdziale opracowałem własną koncepcję zakładu recyklingu, który specjalizuje się w recyklingu zderzaków samochodowych. Opisane zostały zabudowanie terenu, podział pomieszczeń jak również czynności, które zachodzą na poszczególnych etapach produkcji.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Marian Pylat.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8672

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe77b3e82a437412eaa1f422aeb302544/
URN
urn:pw-repo:WUTe77b3e82a437412eaa1f422aeb302544

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page