Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Financial result and tax result of the company

Małgorzata Elżbieta Murawska

Abstract

The financial result determined according to the Accounting Act is different, in many cases, from tax result which is established by regulations of the Corporate Income Tax Act. These differences may be described as permanent or temporary ones. Basing on the temporary differences, some enterprises are obliged to demonstrate the deffered income tax in their financial statements. The aim of this thesis is to analyse the differences in the procedure of financial result determination in the books of account and tax result determination which is the corporate income tax basis. The research entities here is the company XYZ which is obliged to demonstrate its deffered income tax. The materials for this research are profit and loss account and other source documents from February 2016. The thesis consists of four chapters: three theoretical and an empirical one. In the first chapter the essence, object, functions and sources of accounts are presented. Then, there is the focus on the Tax Law and the definition of tax concept. The basic rules of accounts are also discussed according to the Tax Law. The second chapter contains the key issues related to the accounting profit of the company, ie. incomes and costs, regarding the balance sheet law and the tax law. Either the way of the financial result determination or its transformation to the tax result are also presented. The third chapter is created to illustrate the essence of the deffered income tax, the method of its determination and its presentation in the financial statements. The temporary differences and establishment of assets and provisions for the deffered income tax are aslo discussed. In the fourth chapter there is a characteristics of the XYZ company. The main goal of this chapter is the analyse the economic events that led to financial and tax result determination in February 2016.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Małgorzata Elżbieta Murawska (CESS) Małgorzata Elżbieta Murawska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Wynik finansowy a wynik podatkowy przedsiębiorstwa
Supervisor
Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Mariusz Plich (CESS) Mariusz Plich,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri (CESS) Magdalena Anna Kludacz-Alessandri,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
wynik brutto, wynik finansowy, wynik podatkowy, odroczony podatek dochodowy
Keywords in English
accounting profit, financial result, tax result, deffered income tax
Abstract in Polish
Wynik finansowy ustalany zgodnie z ustawą o rachunkowości niejednokrotnie różni się od wyniku podatkowego ustalanego w oparciu o przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Różnice te mają charakter różnic trwałych bądź różnic przejściowych. Na podstawie różnic przejściowych niektóre przedsiębiorstwa zobowiązane są do wykazywania w sprawozdaniach finansowych odroczonego podatku dochodowego. Niniejsza praca ma na celu analizę różnic w procedurze ustalania wyniku finansowego w księgach rachunkowych oraz wyniku podatkowego stanowiącego podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych. Podmiotem badawczym jest przedsiębiorstwo XYZ zobowiązane do ustalania odroczonego podatku dochodowego. Materiałami, na których zostały oparte badania to rachunek zysków i strat, a także inne dokumenty źródłowe z lutego 2016 roku. Praca składa się z czterech rozdziałów: trzech rozdziałów teoretycznych oraz rozdziału empirycznego. W rozdziale pierwszym przedstawiono istotę, przedmiot, funkcje i źródła rachunkowości. Następnie skoncentrowano się na prawie podatkowym oraz objaśniono pojęcie podatku. Omówiono także podstawowe zasady rachunkowości odnosząc je do prawa podatkowego. Rozdział drugi obejmuje kluczowe zagadnienia związane z wynikiem finansowym brutto przedsiębiorstwa, a mianowicie przychody i koszty, biorąc pod uwagę prawo bilansowe oraz prawo podatkowe. Przedstawiono również sposób ustalania wyniku finansowego oraz przekształcenia go w wynik podatkowy. Rozdział trzeci poświęcono istocie odroczonego podatku dochodowego, metodzie jego ustalania oraz prezentacji w sprawozdaniach finansowych. Omówiono różnice przejściowe oraz tworzenie aktyw i rezerw z tytułu odroczonego podatku dochodowego. W rozdziale czwartym dokonano charakterystyki przedsiębiorstwa XYZ. Głównym celem tego rozdziału jest analiza zdarzeń gospodarczych prowadzących do ustalenia wyniku finansowego oraz wyniku podatkowego w lutym 2016 roku.
File
  • File: 1
    262139_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11343

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe77210cec8414e1c8af49f896a9d7019/
URN
urn:pw-repo:WUTe77210cec8414e1c8af49f896a9d7019

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page