Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

ANALYSIS OF SOME PROBLEMS OF CONSTRUCTION LCC ON LOW-LOADED LINES

Łukasz Mirosław Kostrubiec

Abstract

The work presents the problem of implementation of Local Control Center for the low-loaded railway line. There is presented the proposal of modernization of the section of low-loaded railway line and the advantages of chosen solution. Assumptions for the implementation of Local Control Center performed for line 68, between stations Lublin and Stalowa Wola Rozwadów. The first sections of the work include the main information about of the selected line, its technical and exploitation parameters as well as the traffic posts located on the line. In subsequent chapters, the types of train control system and evaluation of their status at checkpoints and routes of analyzed lines are described. There is also explained the concept of the Local Control Center, presented the elements included in its composition and characterized their parameters with the technical specifications. The result of the work is an original concept of modernization of signaling and train control on the line by equipping in the remote control system of the Wilkołaz - Stalowa Wola Rozwadów section. In the work is described the problems of such a project, together with proposals their solutions for specific technical problems. In addition, analysis of the costs and benefits of the modernization of the line according to the author's concept, together with the calculation of the payback period of the investment are presented. In conclusion, the author demonstrates the advantages of the presented concept and proves the correctness of its implementation based on financial analysis and selected technical solutions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Łukasz Mirosław Kostrubiec (FT) Łukasz Mirosław Kostrubiec,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
ANALIZA WYBRANYCH PROBLEMÓW BUDOWY LCS NA LINIACH MAŁOOBCIĄŻONYCH
Supervisor
Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-10-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Sumiła (FT/DTT) Marek Sumiła,, Department of Transport Telecommunication (FT/DTT)Faculty of Transport (FT) Lech Konopiński (FT/TCTI) Lech Konopiński,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
Sterowanie Ruchem Kolejowym Lokalne Centrum Sterowania Linia małoobciążona Modernizacja linii kolejowej Systemy zdalnego sterowania Urządzenia komputerowe
Keywords in English
Signalization and train control Local Control Center Low-loaded railway line Modernization of the railway line Remote control system Computer equipment
Abstract in Polish
Praca porusza problematykę zagadnienia zabudowy Lokalnego Centrum Sterowania na linii małoobciążonej. Przedstawiono propozycję modernizacji odcinka małoobciążonej linii kolejowej oraz zalety wybranego rozwiązania. Założenia zabudowy Lokalnego Centrum Sterowania przeprowadzono dla linii 68, na odcinku Lublin – Stalowa Wola Rozwadów. Pierwsze rozdziały pracy zawierają główne informacje dotyczące wybranej linii, jej parametrów techniczno-eksploatacyjnych oraz posterunków ruchu zlokalizowanych na linii. W kolejnych rozdziałach opisano rodzaje systemów SRK oraz ocenę ich stan na posterunkach i szlakach analizowanej linii. Kolejnym krokiem było wyjaśnienie pojęcia Lokalnego Centrum Sterowania, poprzez przedstawienie elementów wchodzących w jego skład oraz scharakteryzowanie ich parametrów wraz z specyfikacją techniczną. Efektem pracy jest autorska koncepcja modernizacji warstwy SRK na linii, poprzez wyposażenie odcinka Wilkołaz – Stalowa Wola Rozwadów w system zdalnego sterowania. W pracy opisano problematykę takiego przedsięwzięcia, wraz z propozycjami rozwiązań dla poszczególnych problemów technicznych. Dodatkowo przedstawiono analizę kosztów i korzyści modernizacji linii zgodnie z autorską koncepcją, wraz z obliczeniem okresu zwrotu inwestycji. W podsumowaniu wykazano zalety przedstawionej koncepcji oraz udowodniono słuszność jej wprowadzenia w oparciu o analizę finansową i wybrane rozwiązania techniczne.
File
  • File: 1
    Praca inżynierska Łukasz Kostrubiec.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 14354

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe7692ae557c246ed875a7bb659309de3/
URN
urn:pw-repo:WUTe7692ae557c246ed875a7bb659309de3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page