Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analiza możliwości współspalania biomasy w kotle przepływowym typu BP-206

Marcin Marek Langowski

Abstract

-
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Marcin Marek Langowski (FPAE) Marcin Marek Langowski,, Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Supervisor
Wojciech Szwarc (FPAE/IHE) Wojciech Szwarc,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Certifying unit
Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Affiliation unit
The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)
Study subject / specialization
, Energetyka (Power Engineering)
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-02-2016
Issue date (year)
2016
Pages
50
Internal identifier
MEL; PD-3476
Reviewers
Krzysztof Badyda (FPAE/IHE) Krzysztof Badyda,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE) Wojciech Szwarc (FPAE/IHE) Wojciech Szwarc,, The Institute of Heat Engineering (FPAE/IHE)Faculty of Power and Aeronautical Engineering (FPAE)
Keywords in Polish
kocioł przepływowy, Benson, biomasa, współspalanie
Keywords in English
-
Abstract in Polish
Streszczenie pracy Celem niniejszej pracy było wykonanie obliczeń cieplnych kotła przepływowego typu Bensona w celu dokonania analizy możliwości współspalania metodą bezpośrednią przy podawaniu biomasy bezpośrednio do zasobnika młynowego w układzie nawęglania kotła. W części opisowej omówiono zagadnienia związane ze współspalaniem biomasy w szerokim zakresie rozwiązań technicznych oraz wynikających z tego korzyści i problemów eksploatacyjnych. Do analizy wybrano kocioł przepływowy typu BP-206 z trzyciągowym układem powietrzno-spalinowym opalany pyłem węgla kamiennego. Pierwszy ciąg kotła stanowi ekranowana komora paleniskowa z czterema rzędami palników w układzie tangencjalnym, zasilanych pyłem węgla kamiennego z czterech średniobieżnych młynów pierścieniowo-kulowych. Drugi i trzeci ciąg stanowią kanały spalin, w których zabudowano konwekcyjne powierzchnie ogrzewalne obiegu wodno-parowego oraz podgrzewacza powietrza. W układzie wodno-parowym kotła typu Bensona nie występuje wodooddzielacz, natomiast jego cechą charakterystyczną jest istnienie konwekcyjnej strefy przejściowej umiejscowionej w drugim ciągu kotła. Para świeża po częściowym rozprężeniu w części wysokoprężnej turbiny kierowana jest do jednostopniowego przegrzewacza pary wtórnej. W części obliczeniowej pracy posłużono się programem narzędziowym do obliczeń wymiany ciepła w komorze paleniskowej i bilansu kotła oraz własnym modelem do obliczeń parametrów eksploatacyjnych ciągu konwekcyjnego, który utworzono w programie PTC Mathcad Prime 3.1. Na podstawie parametrów projektowych oraz dostępnych parametrów eksploatacyjnych kotła typu BP-206 wykonano odtworzeniowe obliczenia cieplne obiegu wodno-parowego oraz układu powietrzno-spalinowego dla przyjętych parametrów węgla kamiennego przy obciążeniu znamionowym. Następnie przeprowadzono obliczenia dla współspalania dwóch rodzajów biomasy drzewnej. Do wyznaczenia ciepła przejętego przez powierzchnie konwekcyjne kotła przy współspalaniu biomasy posłużono się metodą iteracyjną. Wyniki obliczeń parametrów eksploatacyjnych kotła uzyskane dla wszystkich trzech rodzajów paliwa przedstawiono w postaci wykresów przebiegu zmian temperatur oraz strumieni czynników w obiegu wodno-parowym i powietrzno-spalinowym oraz ciepła wymienionego przez poszczególne powierzchnie ogrzewalne.
File
  • File: 1
    ML_praca_inżynierska.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9233

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe7427ce673c341f0901f1d7c237c9e0f/
URN
urn:pw-repo:WUTe7427ce673c341f0901f1d7c237c9e0f

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page