Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and evaluation of the recruitment and selection system in the company from the consulting industry

Urszula Ksenia Dąbrowska

Abstract

The subject of this work is the analysis and evaluation of the recruitment and selection system in the chosen company form the consulting industry. The aim of the work is to investigate the environment of recruitment employees’ department in the analyzed enterprise, in order to diagnose factors that affect the recruitment and selection processes, to present the most successful methods used to recruit employees and to propose improvements to the recruitment and selection procedure. This work consists of five chapters. The first two contain the theoretical part of the work, while the other three concern the practical part. The first chapter presents the definition of the concept of recruitment. It also contains descriptions of the different recruitment methods, sources and types of recruitment and a flowchart of recruitment and selection processes. The term recruitment is often used interchangeably with the concept of selection. In this work, the concept quoted by Robert Wood and Tim Payne was adopted. According to it, recruitment includes the admission of new employees along with all related processes. However, the selection only concerns the final decision about choosing a specific candidate for a given position. The second chapter presents strategies, criteria and selection methods. The concept of employee selection itself is also explained in it. The third chapter of the work is devoted to the history of the analyzed enterprise and information regarding the consulting company in which the study was conducted. It belongs to the Big Four. This is a term referring to the four largest companies in Poland that deal with financial audits of other enterprises. The fourth chapter presents the results and analysis of research carried out in the company in the form of a questionnaire survey and direct interviews. Ten recruiters employed in the analyzed company from the consulting industry took part in the study. The purpose of the survey was to obtain basic information about recruitment and selection processes in the analyzed company form the consulting industry. However, the purpose of conducting face-to-face interviews was to supplement this information with more detailed statements from people among whom the study was conducted. The purpose of face-to-face interviews was also to obtain preliminary assumptions regarding the improvement of the recruitment and selection process in the analyzed company. The fifth chapter contains conclusions obtained on the basis of the conducted research and recommendations leading to the improvement of the recruitment and selection processes in a company from the consulting industry. They mainly concern activities aimed at automating given processes and reorganizing tasks for which the team for the administration of recruitment processes in the analyzed company is responsible.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Urszula Ksenia Dąbrowska (FoM) Urszula Ksenia Dąbrowska,, Faculty of Management (FoM)
Title in Polish
Analiza i ocena systemu rekrutacji i selekcji w firmie z branży konsultingowej
Supervisor
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Certifying unit
Faculty of Management (FoM)
Affiliation unit
Chair of Management Processes (FoM/CMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
26-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Małgorzata Sidor-Rządkowska (FoM/CMP) Małgorzata Sidor-Rządkowska,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM) Edyta Malicka (FoM/CMP) Edyta Malicka,, Chair of Management Processes (FoM/CMP)Faculty of Management (FoM)
Keywords in Polish
rekrutacja, selekcja, proces rekrutacyjno-selekcyjny, kandydat, rekruter
Keywords in English
recruitment, selection, recruitment and selection process, candidate, recruiter
Abstract in Polish
Tematem niniejszej pracy jest analiza i ocena systemu rekrutacji i selekcji w wybranej firmie branży konsultingowej. Celem pracy jest poznanie środowiska pracowników działu rekrutacji w analizowanym przedsiębiorstwie w celu zdiagnozowania czynników wpływających na procesy rekrutacyjno-selekcyjne, zaprezentowanie najbardziej trafnych metod stosowanych przy pozyskiwaniu pracowników oraz przedstawienie propozycji usprawnienia obowiązującej w firmie procedury przeprowadzania procesu rekrutacji i selekcji. Praca składa się z pięciu rozdziałów. Pierwsze dwa zawierają część teoretyczną pracy, natomiast pozostałe trzy dotyczą części praktycznej. W pierwszym rozdziale przedstawiona została definicja pojęcia rekrutacji. Zawiera on również opis różnych metod naboru kandydatów, źródeł ich pozyskiwania, rodzajów rekrutacji oraz schemat przebiegu procesów rekrutacyjno-selekcyjnych. Pojęcie rekrutacji bywa często stosowane zamiennie z pojęciem selekcji. W niniejszej pracy przyjęto pojęcie przytoczone przez Roberta Wooda oraz Tima Payne’a, zgodnie z którym rekrutacja obejmuje przyjmowanie nowych pracowników wraz ze wszystkimi procesami, które są z tym związane. Natomiast selekcja dotyczy jedynie podjęcia ostatecznej decyzji o wyborze konkretnego kandydata na dane stanowisko. Rozdział drugi przedstawia strategie, kryteria oraz metody selekcyjne. Wyjaśnione zostało w nim również pojęcie samej selekcji pracowników. Trzeci rozdział pracy poświęcony jest historii analizowanego przedsiębiorstwa oraz informacjom dotyczącym firmy z branży konsultingowej, w której przeprowadzone zostało badanie. Należy ona do Wielkiej Czwórki. Jest to określenie oznaczające cztery największe firmy w Polsce, które zajmują się audytem finansowym przedsiębiorstw. W rozdziale czwartym przedstawione zostały wyniki oraz analiza badań przeprowadzonych w firmie w postaci badania ankietowego oraz wywiadów bezpośrednich. Badaniom poddano dziesięciu rekruterów zatrudnionych w analizowanej firmie z branży konsultingowej. Celem badania ankietowego było uzyskanie podstawowych informacji o procesach rekrutacyjno-selekcyjnych w analizowanej firmie z branży konsultingowej. Natomiast celem przeprowadzenia wywiadów bezpośrednich było uzupełnienie tych informacji poprzez uzyskanie bardziej szczegółowych wypowiedzi od osób, wśród których przeprowadzone zostało badanie. Celem wywiadów bezpośrednich było również uzyskanie wstępnych założeń dotyczących usprawnienia procesu rekrutacji i selekcji w analizowanej firmie. Rozdział piąty zawiera wnioski uzyskane na podstawie przeprowadzonych badań oraz zalecenia prowadzące do usprawnienia procesów rekrutacyjno-selekcyjnych w firmie z branży konsultingowej. Dotyczą one przede wszystkim działań mających na celu zautomatyzowanie danych procesów oraz reorganizacji zadań, za które odpowiedzialny jest zespół do spraw administracji procesami rekrutacyjnymi w analizowanym przedsiębiorstwie.
File
  • File: 1
    praca_pL_WZ_Dabrowska_Urszula_286015.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29635

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe6cdba31092f4a8c8e7903a3f3e1d2e7/
URN
urn:pw-repo:WUTe6cdba31092f4a8c8e7903a3f3e1d2e7

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page