Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

State and prospects of the development of electronic online banking in Poland

Monika Kołodziejska

Abstract

The banking system is an important factor in developing actions of individual banks, it also determines the entire economy efficiency of the monetary function and financial intermediation. Electronic Online banking is a form of services offered by banks, which allows the customer to access his account through computer, communications link. Electronic banking services are characterized by the fact, that there is no direct contact between the customer and a bank employee, this service is automated. The aim of this paper is to present and assess the current development of electronic banking in Poland. I explain the concept, the essence, I characterize the various distribution channels functioning in the framework of e-banking. I draw attention to the security problems of transactions conducted through electronic channels, focusing on the causes and types of crimes as well as security methods. An important fragment of this paper is to present the current situation on the Polish online banking market, its conditions and trends. In recent years there has been tremendous progress and growth in this area. Almost every financial institution has in its offer the possibility of using the funds in your account via the Internet or phone, that few years ago was impossible. The thesis consists of an introduction, three chapters and a conclusion. The preface contains a characterization of the work. The first chapter presents the concept of electronic banking, its main purposes and types, as well as the benefits and drawbacks of its development. In the second chapter the genesis of electronic banking in Poland is discussed, its barriers, as well as the conditions and directions of its development. The third section presents the results of a survey conducted by the author, addressed to users of electronic banking in Poland. Availability of electronic channels in the banks offers in Poland is high. The individual channels are varied by segment of customers, functions, as well as the intensity of use. On the retail banking market the most popular distribution channel is undoubtedly the Internet. Online banking allows to lower the unit cost of the bank’s transaction. The least expensive channel is the Internet, for which the average cost of making the transfer of operations in Poland is about six times lower than the cost of this transfer through a branch. Most online banking customers reduce the frequency of service in an institution and mostly perform standard operations to the Internet. That lets banks to obtain very large savings on the use of standard transactions.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Monika Kołodziejska (CESS) Monika Kołodziejska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Stan i perspektywy rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce
Supervisor
Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Eugeniusz Kwiatkowski (CESS) Eugeniusz Kwiatkowski,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Monika Burżacka (CESS) Monika Burżacka,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
Bankowość internetowa, kanały bankowości elektronicznej, banki, karty platnicze, bankomaty
Keywords in English
Internet banking, electronic banking channels, banks, credit payment cards, ATMs
Abstract in Polish
System bankowy jest to istotny czynnik kształtujący działania poszczególnych banków, jednocześnie wyznacza w skali całej gospodarki efektywność sprawowania funkcji monetarnej oraz pośrednictwa finansowego. Bankowość elektroniczna to forma usług oferowanych przez banki, która polega na umożliwieniu klientowi dostępu do jego rachunku za pośrednictwem komputera, łącza telekomunikacyjnego. Usługi bankowości elektronicznej charakteryzują się tym, że nie ma bezpośredniego kontaktu klienta z pracownikiem banku, usługa jest zautomatyzowana Celem niniejszej pracy jest prezentacja i ocena dotychczasowego rozwoju bankowości elektronicznej w Polsce. Wyjaśniam w niej jej pojęcie, istotę, charakteryzuję poszczególne kanały dystrybucji funkcjonujące w ramach e-banking. Zwracam uwagę na problemy bezpieczeństwa operacji przeprowadzanych za pośrednictwem elektronicznych kanałów dostępu, koncentrując się na przyczynach i rodzajach przestępczości jak również na sposobach zabezpieczeń. Ważnym fragmentem pracy jest przedstawienie aktualnej sytuacji na polskim rynku bankowości elektronicznej uwarunkowania i kierunki rozwoju. W ostatnich latach nastąpił ogromny postęp oraz rozwój w tej dziedzinie. Praktycznie każda instytucja finansowa ma w swojej ofercie możliwość korzystania ze środków zgromadzonych na koncie przy pomocy Internetu lub telefonu, co jeszcze kilka lat temu było wykluczone. Praca składa się ze wstępu, trzech rozdziałów i zakończenia. We wstępie zawarta jest charakterystyka pracy. Rozdział pierwszy przedstawia pojęcie bankowości elektronicznej, główne jej założenia oraz rodzaje, a także korzyści i mankamenty jej rozwoju. W rozdziale drugim omówione zostało geneza bankowości elektronicznej w Polsce, jej bariery, a także uwarunkowania i kierunki jej rozwoju. Rozdział trzeci prezentuje wyniki badania ankietowanego przeprowadzonego przez autora, skierowanego do użytkowników bankowości elektronicznej w Polsce. Dostępność kanałów elektronicznych w ofertach banków w Polsce jest wysoka. Poszczególne kanały są zróżnicowane pod względem segmentu klientów, funkcji, a także intensywności wykorzystania. Na rynku bankowości detalicznej najpopularniejszym kanałem dystrybucji jest niewątpliwie Internet. Bankowość elektroniczna pozwala na obniżenie jednostkowych kosztów realizacji transakcji ponoszonych przez banki. Najmniej kosztownym kanałem jest Internet, przypadku którego przeciętny koszt dokonywania operacji przelewu jest w Polsce około sześć razy niższy od kosztu realizacji tego przelewu za pośrednictwem oddziału. Większość klientów bankowości internetowej zmniejsza częstotliwość korzystania z obsługi w oddziałach stacjonarnych oraz prawie całkowicie przenosi wykonywanie standardowych operacji do Internetu. Dzięki czemu banki uzyskują bardzo duże oszczędności na obsłudze standardowych transakcji.
File
  • File: 1
    Praca licencja skonczona !!!!!!.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11230

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe631b19bf1324bd8b503219af5de9ea1/
URN
urn:pw-repo:WUTe631b19bf1324bd8b503219af5de9ea1

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page