Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of deep excavation taking into account the correlation between earth pressure and lining displacement

Arkadiusz Grzegorz Multan

Abstract

The aim of the present engineering thesis is a project of deep excavation security taking into account in calculations the correlation between earth pressure and deflection of lining . The object is a piece of the pipeline along with an underground transform station and inspection chamber. An engineered excavation will be made-up in Piaseczno town next to the trunk road no. 203. Following thesis consists of two parts. The first part involves chapters 1-3. In the first chapter there were introduced the main profile and range of made-up engineering thesis. The second chapter is devoted to the different types of deep excavation case and to the basic methods of their accomplishment with a special regards of diaphragm wall and the accomplishment methods with steel stretcher(which are the subject of detailed calculations analysis). In the third chapter there were discussed the basic theories of earth pressure and their generalization with the calculations methods with a regards of EC-7 (PN-EN 1997-1:2008). The second involves chapters 4-9. In the fourth chapter taking into consideration geometry of engineered object, there were specified static scheme and have takenphases of excavation work. In the fifth chapter have calculated required deep of a diaphragm wall. Chapter sixth includes the calculations of the external forces (bending moments, cross forces) in the case and estimated the force of stretcher and their variability in the particular phases of excavation work. In the seventh chapter it was accepted strength dimensioning diaphragm wall (size and type reinforcing steel) and checked serviceability limit state of steel stretchers taking into account the impact of temperature change. In the final part there were introduced the conclusions and the list of technical materials, norms and literature (chapter 9).
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Grzegorz Multan (FCE) Arkadiusz Grzegorz Multan,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt zabezpieczenia głębokiego wykopu z uwzględnieniem współzależności parcia gruntu i przemieszczeń obudowy
Supervisor
Bogdan Rymsza (FCE/IRB) Bogdan Rymsza,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
07-07-2016
Issue date (year)
2016
Pages
80
Internal identifier
DIL-3832
Reviewers
Bogdan Rymsza (FCE/IRB) Bogdan Rymsza,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska (FCE/IRB) Anna Ewa Siemińska-Lewandowska,, The Institute of Roads and Bridges (FCE/IRB)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
głęboki wykop, parcie gruntu (graniczne parcie bierne, graniczne parcie czynne, parcie spoczynkowe), ściana szczelinowa, rozpora stalowa, gradient termiczny
Keywords in English
deep excavation, earth pressure (passive earth pressure, active earth pressure, earth pressure at rest, diaphragm wall, steel stretcher, ther-mal gradient
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest projekt zabezpieczenia głębokiego wykopu, przy uwzględnieniu w obliczeniach współzależności parcia gruntu i przemieszczeń obudowy. Obiekt, w ramach którego będzie wykonany wykop, to fragment rurociągu wraz podziemną trafostacją i komorą kontrolno-rewizyjną. Projektowany wykop będzie wykonany w miejscowości Piaseczno obok drogi krajowej nr 203. Wykonana praca składa się z dwóch części. Część pierwsza obejmuje rozdziały 1-3. W rozdziale pierwszym przedstawiono ogólną charakterystykę i zakres wykonanej pracy dyplomowej. Rozdział drugi jest poświęcony rodzajom obudowy głębokich wykopów oraz podstawowym metodom ich wykonania, ze szczególnym uwzględnieniem ścian szczelinowych oraz metody wykonania wykopu z rozporami stalowymi (będącej przedmiotem szczegółowej analizy obliczeniowej). W rozdziale trzecim zostały omówione podstawowe teorie parcia gruntu i ich uogólnienia oraz obecnie stosowane metody obliczeniowe z uwzględnieniem wskazań EC-7 (PN-EN 1997-1:2008). Na drugą część pracy składają się rozdziały 4-9. W rozdziale czwartym, uwzględniając geometrię projektowanego obiektu, uściślono schemat statyczny ściany i przyjęto fazy pracy obudowy wykopu. W rozdziale piątym obliczono wymaganą głębokość ściany szczelinowej. Rozdział szósty zawiera obliczenia sił wewnętrznych (momenty zginające i siły poprzeczne) w obudowie oraz oszacowanie sił w rozporach i ich zmienność w poszczególnych fazach pracy wykopu. W rozdziale siódmym przyjęto wymiarowanie wytrzymałościowe ściany szczelinowej (wielkość, rodzaj i układ zbrojenia ściany) oraz sprawdzono nośność rozpór stalowych przy uwzględnieniu wpływu zmian temperatury. W końcowej części pracy przedstawiono wnioski (rozdział 8) oraz spis materiałów technicznych, norm i literatury (rozdział 9).
File
  • File: 1
    Praca inż-Multan-Arkadiusz-242922.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 12586

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe5b2f8b127b246a6ba66c6ad777f0b63/
URN
urn:pw-repo:WUTe5b2f8b127b246a6ba66c6ad777f0b63

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page