Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of selected structural elements of residential building with a reinforced concrete structure

Oliwia Faderewska

Abstract

The purposes of my work are: statistics calculations and measurement of structural elements of multi-family building, which included underground garage and which is locaded at Gedymina 21 street in Warsaw. Analyzed building consist of four overground storey and one underground storey where is a parking for residents of this building. From the south, east and west, the architect has placed three winter gardens, one on each side of the building. Both ceiling of the highest storey and the lower storey are intended to be a terrace for residents. The architectural part of this building was not discussed –they used a project, which was made in Dorota Mokrosińska’s architectural office. Consent for use it had been posted at work. The work is divided into several separate parts. The first part- theory- it contains calculations, which were used to desing building and examples of some construction disasters both in Poland and in all world. The reasons of those disasters were: bad project and some random situations. The next part contains description of the designed building: planned volume, and usable space, arrangement of individual partitions, both external and internal along with the specification of individual finishing materials. The third part contains list of all loads, that work on the object and provide static and strength calculations of selected structural elements. In the end provided a summary, conclusions and architectural drawings of the building and the design of individual calculated elements. Constructional elements of the object, which were dimensioned: - reinforced concrete ceiling between the third and fourth floors with a thickness 22 cm, - reinforced concrete perimeter beam in the J axis with dimensions 25x59cm, - reinforced concrete pole, - spread footing, - stairs. All calculations of the structure have been made on the basis of current design standards in Poland and Europe – Eurocodes. The structural slab and stairs were modeled in Robot Structural Analysis 2019. In contrast, all construction drawings were made using the Autodesk AutoCad 2019 program. The list of used literature and standards is at the end of the following study.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Oliwia Faderewska (FCE) Oliwia Faderewska,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt wybranych elementów konstrukcyjnych budynku mieszkalnego o konstrukcji żelbetowej
Supervisor
Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
153+teczka z załącznikami
Internal identifier
DIL-5236
Reviewers
Piotr Knyziak (FCE/ICE) Piotr Knyziak,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Marcin Lech Niedośpiał (FCE/ICE) Marcin Lech Niedośpiał,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
konstrukcja żelbetowa, strop płaski żelbetowy, kombinacje obciążeń, obciążenie, stany graniczne nośności i użytkowalności
Keywords in English
reinforced concrete structure, reinforced concrete ceiling, load combinations, load, limit states of carrying capacity and serviceability
Abstract in Polish
Celem poniższej pracy są obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów konstrukcji budynku wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym, zlokalizowanego przy ulicy Gedymina 21 w Warszawie. Budynek poddany analizie składa się z czterech kondygnacji nadziemnych oraz z jednej podziemnej, na której znajduje się parking dla mieszkańców. Od strony południowej, wschodniej i zachodniej architekt umiejscowił trzy ogrody zimowe, po jednym z każdej strony budynku. Zarówno strop najwyższej kondygnacji jak i niższej części budowli jest zagospodarowany na tarasy dla właścicieli poszczególnych mieszkań obiektu. Część architektoniczna nie była przedmiotem opracowania – wykorzystano projekt udostępniony przez pracownię projektową Doroty Mokrosińskiej – emig architekci. Zgoda na jego wykorzystanie została zamieszczona w pracy. Praca podzielona jest na kilka odrębnych części. Pierwszy etap – teoretyczny – zawiera informacje o sytuacjach obliczeniowych, według których projektuje się budynki oraz przykłady kilku wybranych katastrof budowlanych, do których doszło zarówno w Polsce, jak i na świecie z powodu błędów projektantów, jak i sytuacji losowych. Kolejną część pracy stanowi zbiorczy opis projektowanego budynku – planowana kubatura oraz powierzchnia użytkowa, układ poszczególnych przegród, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych wraz ze specyfikacją poszczególnych materiałów wykończeniowych. W następnym etapie dokonano zestawienia wszystkich obciążeń, które działają na obiekt oraz zamieszczono obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wybranych elementów konstrukcyjnych. Na koniec zamieszczono podsumowanie, wnioski oraz rysunki architektoniczno-budowlane budynku oraz konstrukcji poszczególnych obliczonych elementów. Elementy konstrukcyjne obiektu, które zwymiarowano: - strop żelbetowy między kondygnacją trzecią a czwartą o grubości 22cm, - belka obwodowa żelbetowa w osi J-J o wymiarach 25x59cm, - słup żelbetowy, - stopa fundamentowa, - schody. Wszelkie obliczenia konstrukcji wykonane zostały na podstawie obowiązujących obecnie w Polsce i Europie norm projektowych – Eurokodów. W programie Robot Structural Analysis 2019 zamodelowano płytę stropową oraz schody. Natomiast wszystkie rysunki konstrukcyjne sporządzono przy pomocy programu Autodesk AutoCad 2019. Spis wykorzystanej literatury oraz norm znajduje się na końcu poniższego opracowania.
File
  • File: 1
    praca_inż-Faderewska-Oliwia-276520.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31068

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe5a1634e568849f183b4c7d97375266b/
URN
urn:pw-repo:WUTe5a1634e568849f183b4c7d97375266b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page