Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The activities of the Municipal Labour Office in Plock in combating unemployment in 2010-2015

Piotr Stefański

Abstract

The theme of this work is the action of the Municipal Labour Office in Plock in the work against unemployment and to present programs which realized MUP to reduce this phenomenon. The work consists of four chapters The first chapter presents the basic definitions of unemployment and its causes. The second chapter discusses the broader issues related to methods of combating unemployment. The third chapter is devoted to the characteristics of unemployment according to several criteria such as age, gender or education. However, in the fourth chapter presents the characteristics of the MUP in Plock as well as programs that perform in the fight against unemployment. In part, these programs were implemented by the European Union thanks to the benefits offered by the accession to the community, whose task is to reduce disparities and differences between members of the group, overcoming barriers and increasing the level of education. The activities carried out by the MUP in Plock are a good example of using EU funds to reduce unemployment in Plock. The activities carried out within the various projects have had a positive impact on the unemployed and contributed to the development of entrepreneurship in areas of the MUP in Plock. The whole work closes the summary. Also at the end of this work contains a bibliography couple and used to write their.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Piotr Stefański (CESS) Piotr Stefański,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w przeciwdziałaniu bezrobociu w latach 2010-2015
Supervisor
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
bezrobocie, rynek pracy, Miejski Urząd Pracy
Keywords in English
unemployment, labor market, Municipal employment office
Abstract in Polish
Tematem przewodnim niniejszej pracy jest działanie Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w walce z bezrobociem oraz przedstawienie programów jakie realizował MUP aby zmniejszyć to zjawisko. Praca składa się z czterech rozdziałów. W rozdziale pierwszym zaprezentowano podstawowe definicje bezrobocia i jego przyczyny. W rozdziale drugim omówiono szerzej zagadnienia związane z metodami walk z bezrobociem. Rozdział trzeci został poświęcony charakterystyce bezrobocia według kilku kryteriów takich jak wiek, płeć czy wykształcenie. Natomiast w rozdziale czwartym przedstawiona została charakterystyka MUP w Płocku jak i również programy, które realizował w walce z bezrobociem. Częściowo te programy realizowane były ze środków Unii Europejskiej dzięki korzyściom jakie daje fakt przystąpienia do wspólnoty, której zadaniem jest zmniejszenie dysproporcji i różnic pomiędzy członkami ugrupowania, zniwelowanie barier i zwiększanie poziomu wykształcenia. Działania prowadzone przez MUP w Płocku są dobrym przykładem wykorzystywania środków unijnych w celu ograniczenia bezrobocia w Płocku. Działania prowadzane w ramach różnych projektów wywarły pozytywny wpływ na osoby bezrobotne oraz przyczyniły się do rozwoju przedsiębiorczości na obszarach działania MUP w Płocku. Całość pracy zamyka podsumowanie. Również na końcu niniejszej pracy zamieszczono bibliografię pomocną i wykorzystaną do napisania pracy
File
  • File: 1
    Piotr Stefański Działania Miejskiego Urzędu Pracy w Płocku w przeciwdziałaniu bezrobociu w latach 2010-2015.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11369

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe58864fb39984de9bc103a023ebc2c52/
URN
urn:pw-repo:WUTe58864fb39984de9bc103a023ebc2c52

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page