Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Structural design of a three-storey industrial building

Arkadiusz Jan Kyrzyc

Abstract

The object of the study is a engineering thesis includes a structural design of a three-storey industrial building provided with a large number of technological holes in ceilings. The aim of the work is to make models of three reinforced concrete ceilings using the program „ABC-Płyta”. The scope of study includes static strength calculations of three-storey industrial building's slabs and beams and creating technical drawings of structural elements. The first chapter includes technological and structural requirements of design and construction of technological holes in reinforced concrete ceilings. This chapter describes principles of reinforcement holes edges in different cases. The second chapter presents a technical reference of the building. This reference contains information about technical data of the object, operating conditions and foundation conditions of the building and a description of structural elements. Chapters third to five are the calculation part of the work and include static strength calculations of three ceiling models. This chapter includes the following topics: • the introduction of the initial data for the model and dimensions of the finite element mesh, • the choice of materials and preliminary selection of slab thickness, • the assumption support conditions, • the load combination, • the design criteria for dimensioning of elements due to the limit states ULS and SLS, • results of calculations and the analysis of reinforced concrete slabs, internal forces and acceptance the reinforcement, • the analysis of internal forces occurring in support beams, the dimensioning of beams using the program „Specbud”. The work contains a brief summary of the work, the list of bibliographical references and the list of technical drawings. The work includes the drawing documentation and necessary attachments.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Arkadiusz Jan Kyrzyc (FCEMP) Arkadiusz Jan Kyrzyc,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego budynku przemysłowego
Supervisor
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Piotr Wiliński (FCEMP/ICEn) Piotr Wiliński,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
konstrukcje żelbetowe, płyta stropowa, otwory technologiczne, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
Keywords in English
reinforced concrete constructions, slab, technological holes, static strength calculations
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest praca dyplomowa inżynierska zawierająca projekt konstrukcyjny trzykondygnacyjnego budynku przemysłowego z przewidzianą duża liczbą otworów technologicznych w stropach. Celem pracy jest wykonanie i analiza modeli trzech stropów żelbetowych budynku w programie ABC-Płyta. Zakres opracowania obejmował obliczenia statyczno-wytrzymałościowe płyt i belek trzykondygnacyjnego budynku przemysłowego oraz wykonanie rysunków konstrukcyjnych elementów stropowych. Pierwszy rozdział pracy zawiera informacje na temat wymagań technologiczno-konstrukcyjnych projektowania i wykonywania otworów technologicznych w stropach żelbetowych. W rozdziale tym opisano również zasady zbrojenia obrzeż otworów w różnych przypadkach. W rozdziale drugim zamieszczono opis techniczny budynku. W opisie tym zawarto informacje o danych technicznych obiektu, warunkach eksploatacji i posadowienia budynku oraz krótki opis elementów konstrukcyjnych obiektu. Rozdziały od trzeciego do piątego są częścią obliczeniową pracy i obejmują obliczenia statyczno-wytrzymałościowe trzech modeli stropów budynku. Zakres obliczeń stanowią: • wprowadzenie wstępnych danych do modelu, wymiarów siatki elementów skończonych, • wybór materiałów i wstępny dobór grubości stropu, • zadanie warunków podporowych, • zebranie obciążeń i wprowadzenie wariantów oddziaływań, • ustalenie założeń do wymiarowania elementów ze względu na stany SGN i SGU, • wyniki i analiza obliczeń płyt żelbetowych, wartości sił wewnętrznych oraz dobór zbrojenia, • analiza sił wewnętrznych występujących w belkach podporowych, wymiarowanie belek w programie Specbud. W pracy zamieszczono krótkie podsumowanie pracy, spis źródeł bibliograficznych i spis rysunków. Do pracy załączono dokumentację rysunkową (architektoniczno-budowlaną) oraz niezbędne załączniki.
File
  • File: 1
    253745_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11516

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe51255e95ffe451a9224bbb70fc07472/
URN
urn:pw-repo:WUTe51255e95ffe451a9224bbb70fc07472

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page