Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of SAPs’ degree of water saturation on the concrete carbonation process

Anita Monika Chmielak

Abstract

The progress in the technology of producing mineral composites entails inventing innovative additives designed to improve the properties of the material, including its resistance to aggressive environmental factors. Some of the recently introduced concrete additives are superabsorbent polymers (SAP), whose leading characteristic is the absorption of significant amounts of water comparing to its weight. This process is used to provide internal curing of concrete, which affects many properties of a hardened composite. The theoretical part of the work contained characteristics, application in industry, influence on concrete properties, as well as methods for dosing superabsorbent polymers. The process of carbonation in concrete and methods of testing were also examined. A definition of concrete durability has been presented, with particular emphasis on the XC exposure class associated with carbonation. The study also contains an overview of the standard requirements for constructions from this exposure class. The study aimed to determine the effect of superabsorbent polymers' degree of water saturation on the concrete resistance on the carbonation process. As part of the research program, there were made 5 compositions of concrete mixes with different SAP content and different degree of its activation. Then the samples were tested for mix consistency, compressive strength, and carbonation resistance. Basing on the analysis of the results, there was found a decrease in the strength parameters of concrete with the addition of polymer, as well as an increase in carbonation resistance accompanying an increase in the amount of SAP added in activated form.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Anita Monika Chmielak (FCE) Anita Monika Chmielak,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wpływ stopnia nasycenia SAP wodą na przebieg karbonatyzacji betonu
Supervisor
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
11-12-2019
Issue date (year)
2019
Pages
57
Internal identifier
DIL-5615
Reviewers
Piotr Paweł Woyciechowski (FCE/ICE) Piotr Paweł Woyciechowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Kamil Załęgowski (FCE/ICE) Kamil Załęgowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
polimery superabsorpcyjne, SAP, karbonatyzacja, korozja, beton cementowy
Keywords in English
superabsorbent polymers, SAP, carbonation, corrosion, concrete
Abstract in Polish
Postęp w technologii wytwarzania kompozytów mineralnych niesie za sobą wynajdywanie innowacyjnych dodatków, mających za zadanie ulepszanie właściwości materiału, w tym także jego odporności na agresywne czynniki środowiskowe. Jednym z niedawno wprowadzonych dodatków do betonu są polimery superabsorpcyjne (SAP), których cechą wiodącą jest pochłanianie znacznych ilości wody w stosunku do własnej masy. Proces ten wykorzystywany jest do zapewnienia pielęgnacji wewnętrznej betonu, która warunkuje wiele cech stwardniałego kompozytu. Część teoretyczna pracy zawierała charakterystykę, zastosowanie w przemyśle, wpływ na właściwości betonu, a także metody dozowania polimerów superabsorpcyjnych. Zgłębiono także proces przebiegu karbonatyzacji w betonie oraz przybliżono metody badania go. Przedstawiona została również definicja trwałości betonów, ze szczególnym uwzględnieniem klasy ekspozycji XC związanej z karbonatyzacją. W pracy zawarto również przegląd wymagań normowych stawianych konstrukcjom tej klasy. Celem pracy było ustalenie wpływu stopnia nasycenia superabsorpcyjnych polimerów wodą na odporność betonu na proces karbonatyzacji. W ramach programu badawczego wykonano 5 składów mieszanek betonowych o różnej zawartości SAP i różnym stopniu jego aktywacji. Następnie próbki poddano badaniom konsystencji mieszanki, wytrzymałości na ściskanie oraz odporności na karbonatyzację. Na podstawie analizy wyników części badawczej stwierdzono spadek parametrów wytrzymałościowych betonu z dodatkiem polimeru, a także wzrost odporności na karbonatyzację wraz ze wzrostem ilości SAP dodanego do mieszanki w formie aktywnej.
File
  Request a WCAG compliant version
  Local fields
  Identyfikator pracy APD: 31061

  Uniform Resource Identifier
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe4f94170944e48f5b5d73f3f12e48d7c/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe4f94170944e48f5b5d73f3f12e48d7c

  Confirmation
  Are you sure?
  Report incorrect data on this page
  clipboard