Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The design of the steel carport on the golf course

Bogdan Andrzej Danielak

Abstract

The subject is engineering thesis containing structural steel carport project on the golf course. The aim of the work is the execution and analysis of the 3d model of the steel carport in Autodesk Robot Structural Analysis Professional. The scope of work included the calculation of static-strength steel components, connections, and the foundations of the carport and the execution specification drawings and shipping of elements. In the first part of the work has developed a technical description that contains data about the location of the object, geotechnical conditions, applied materials and adopted the design assumptions and a description of the carport’s elements. Chapters from the second to the fifth form part of the calculation work and include the static-strength calculation of the carport. The calculations were carried out for: columns, rafters, roof purlins, walls beams, wall bracing and roof bracing and foudations. The calculation of the all elements in one common model 3d. At the end of the work placed list of bibliographic sources, on the basis of which the engineering work was performed. The work was attached: · the envelope of the internal forces from the Autodesk Robot Structural Analysis Professional program, · calculations of the steel connections from the Autodesk Robot Structural Analysis Professional program, · assembly drawings and drawings of shipping elements of the carport construction.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Bogdan Andrzej Danielak (FCEMP) Bogdan Andrzej Danielak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt stalowej wiaty na polu golfowym
Supervisor
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
08-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Wojciech Kubissa (FCEMP/ICEn) Wojciech Kubissa,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Artur Koper (FCEMP/ICEn) Artur Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
Słowa kluczowe: konstrukcje stalowe, wiata stalowa, słupy, rygle, płatwie, model obliczeniowy, obliczenia statyczno-wytrzymałościowe
Keywords in English
Keywords: steel constructions, steel carport, columns, rafters, purlins, calculation model, static and strength calculations
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest praca dyplomowa inżynierska zawierająca projekt konstrukcyjny wiaty stalowej na polu golfowym. Celem pracy jest wykonanie i analiza modelu 3d wiaty stalowej w programie Autodesk Robot Structural Analysis Professional. Zakres pracy obejmował obliczenia statyczno-wytrzymałościowe elementów stalowych, połączeń i fundamentów wiaty oraz wykonanie rysunków zestawieniowych i wysyłkowych elementów. W pierwszej części pracy opracowano opis techniczny zawierający dane o lokalizacji obiektu, warunkach wodno – grutowych, zastosowanych materiałach i przyjętych założeniach projektowych oraz opis elementów konstrukcyjnych wiaty. Rozdzialy od drugiego do piątego stanowią część obliczeniową pracy i zawierają obliczenia statyczno-wytrzymałościowe wiaty stalowej. Obliczenia przeprowadzono dla: słupów, rygli dachowych, płatwi, ryglówek ściennych, stężeń ściennych i dachowych, węzłów konstrukcji oraz stóp fundamentowych. Obliczenia wszystkich elementów wykonano w jednym wspólnym modelu obliczeniowym 3d. Na końcu pracy umieszczono spis źródeł bibliograficznych, na podstawie których wykonano pracę inżynierską. Do pracy załączono: · wyniki obwiedni sił wewnętrznych z programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional, · szczegółowe wymiarowanie elementów z programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional, · obliczenia połączeń stalowych z programu Autodesk Robot Structural Analysis Professional, · rysunki zestawieniowe oraz rysunki elementów wysyłkowych konstrukcji wiaty.
File
  • File: 1
    praca_dyplomowa_.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 18291

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe4cdce184d8245928364e1e8ee76230b/
URN
urn:pw-repo:WUTe4cdce184d8245928364e1e8ee76230b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page