Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The estimation of influence of selected means of transport on the noise level in cities

Rafał Tolak

Abstract

The subject of this thesis was to estimate the influence of selected public transport on noise level in the city. The assessment was made for Warsaw. To be able to make this appropriate representative sample was chosen among the means of transport and measurements were made according to the previously elaborated technology. The measurements were divided into those concerning noise inside means of transport as well as those concerning exterior noise emitted by these means of transport. Based on the results of measurements the influence of certain characteristics of the vehicles on the emitted noise level was examined. In the thesis the most commonly used measure of road noise was presented and explained. The description of means of transport as a source of noise was also included and a classification of Warsaw public transport was made with a more detailed description of the means of transport, which concerned the scope of work.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Rafał Tolak (FT) Rafał Tolak,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Ocena wpływu wybranych środków transportu publicznego na poziom hałasu w miastach
Supervisor
Józef Suda (FT/TCTI) Józef Suda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
18-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jarosław Korzeb (FT/DCFTE) Jarosław Korzeb,, Department of Constrctions Fundamentals of Transport Equipment (FT/DCFTE)Faculty of Transport (FT) Józef Suda (FT/TCTI) Józef Suda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
dźwięk, hałas, pomiary, środki transportu, transport publiczny
Keywords in English
sound, noise, measurements, means of transport, public transport
Abstract in Polish
Celem pracy była ocena wpływu wybranych środków transportu publicznego na poziom hałasu w mieście. Oceny dokonano dla Warszawy. Żeby móc jej dokonać wybrano odpowiednią próbę reprezentacyjną pośród środków transportu i wykonano pomiary zgodnie z wcześniej opracowaną technologią. Pomiary podzielono na te dotyczące hałasu wewnątrz środków transportu zbiorowego jak i dotyczące hałasu emitowanego na zewnątrz przez te środki. Na podstawie wyników pomiarów zbadano wpływ niektórych cech pojazdów na emitowany poziom dźwięku. W pracy przedstawiono i omówiono najczęściej stosowane miary hałasu drogowego. Zamieszczono także opis środków transportu jako źródła hałasu oraz dokonano klasyfikacji warszawskiej komunikacji zbiorowej z bardziej szczegółowym opisem środków transportu, których dotyczył zakres pracy.
File
  • File: 1
    PRACA_INZ_RAFAŁ_TOLAK_250331.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9660

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe4c6092733fe490a963c1898efe2def5/
URN
urn:pw-repo:WUTe4c6092733fe490a963c1898efe2def5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page