Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Preliminary design of self-loading mixer-wagon

Mateusz Szabłowski

Abstract

In modern farms focused on dairy cattle breeding, one of the key aspects is the proper preparation of fodder. It can be achieved by precisely weighing the ingredients and mixing them thoroughly. To maintain the proper structure of the feed, it is necessary to use a feed mixer. Loading of such a machine requires two self-propelled machines and two operators. In this work, the construction of the mixer-wagon is presented, which is equipped with a self-loading unit. When defining working conditions, it was assumed that the self-loading unit must deal with problems prevailing in the average Polish farm. First part of the work focuses on presenting machines used during feed preparation process .Different types of mixed-wagons were presented in accordance to the mixing equipment used in them. Machines for loading to mixer-wagons were also presented. In following part, the purposefulness of using presented machine is described as well as operating conditions which the designed structure must meet. Next chapters contain presentations, discussion of construction and principles of operation of the components used in the project. Construction frame was presented, on which all previously selected units were mounted, adopted from machines available on the market. In last part of the work, modeled machine was presented in the 3D modeling environment. Tools for converting documentation saved in .pdf, .jpg formats to formats that provide import to 3D design environment were presented. Results of calculations checking the greatest stresses and displacements in the frame construction were carried out. These studies were carried out in the environment for MESH calculations offered by SolidWorks program. The stability of the machine was checked in this work, as well as the hydraulic system was proposed depending on the pump output used in the agricultural tractor.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Szabłowski (FACME) Mateusz Szabłowski,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Projekt wstępny samo załadowczego wozu paszowego
Supervisor
Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)
Study subject / specialization
, Mechanika Pojazdów i Maszyn Roboczych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
19-03-2019
Issue date (year)
2019
Internal identifier
SIMR; D-2088
Reviewers
Paweł Ciężkowski (FACME/ICME) Paweł Ciężkowski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jan Maciejewski (FACME/ICME) Jan Maciejewski,, The Institute of Construction Machinery Engineering (FACME/ICME)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
Samozaładowczy wóz paszowyŻuraw załadunkowy lekkiMetody przygotowywania dokumentacji technicznej z zastawaniem inżynierii odwrotnejProjekt w programie Solid WorksAnaliza naprężeńUkład hydrauliczny
Keywords in English
Self-loading mixer-wagonLight loading craneMethods of preparing technical documentation by reverse engineeringDesign in Solid Works programStress analysisHydraulic system
Abstract in Polish
We współczesnych gospodarstwach rolnych, nastawionych na hodowlę bydła mlecznego, jednym z kluczowych aspektów jest prawidłowe przygotowanie paszy. Można ją uzyskać poprzez precyzyjne ważenie składników i ich dokładne wymieszanie. Aby zachować odpowiednią strukturę zadawanej paszy konieczne jest zastosowanie wozu paszowego. Do załadunku takiej maszyny potrzebne są dwie maszyny samobieżne i dwóch operatorów. W pracy zaprezentowano konstrukcję paszo wozu który wyposażony jest zespół samo załadowczy. Podczas określania warunków pracy, założono, że zespół samo załadowczy musi poradzić sobie z problemami panującymi w przeciętnym polskim gospodarstwie. W pierwszej części pracy skupiono się na przedstawieniu maszyn wykorzystywanych podczas procesu przygotowywania paszy. Przedstawiono różne typy paszo wozów z zależności od zastosowanego w nich osprzętu mieszającego. Przedstawiono również maszyny wykorzystywane do załadunku paszo wozów. W dalszej części przedstawiono celowość zastosowania prezentowanej maszyny jak również przedstawiono warunki pracy którym musi sprostać projektowana konstrukcja. Kolejne rozdziały pracy zawierają prezentacje, omówienie budowy i zasady działania podzespołów zastosowanych w projekcie. Przedstawiano konstrukcję ramy na której osadzono wszystkie wcześniej wybrane zespoły, adoptowane z maszyn dostępnych na rynku. W ostatniej części pracy zaprezentowano modelowaną maszynę w środowisku modelowania 3D. Przedstawiono narzędzia wspomagające konwertowanie dokumentacji zapisanej w formatach .pdf, .jpg do formatów zapewniających import do środowiska projektowania 3D. Przeprowadzono wyniki obliczeń sprawdzających największe naprężenia i przemieszczenia w konstrukcji ramy. Badania te zostały przeprowadzone w środowisku do obliczeń MESH oferowanego przez program SolidWorks. W pracy sprawdzono stateczność maszyny, jak również zaproponowano układ hydrauliczny w zależności od wydatku pompy zastosowanej w ciągniku rolniczym.
File
  • File: 1
    Mateusz_Szabłowski_nr_indeksy_244444_2019.01.20.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 28903

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3eadd37937c4269ab495027b3a63f0e/
URN
urn:pw-repo:WUTe3eadd37937c4269ab495027b3a63f0e

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page