Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project of technology and organisation of a sports hall’s shell stage

Paweł Barej

Abstract

This study is a complete project of the technology and organisation of the main construction works of the sports hall located in Zlotow, 8-Maj Street. Besides the sports area, there are: sanitary facilities (cloakrooms, lavatories and showers); storage facilities on the ground floor; and a squash court and an audience room located in the two-storey part of the building. The thesis consists of a descriptive and a computational-design part. The introduction clearly defines the aims which were set before the project, as well as the scope and the form of the work with a technical description. Not only general information, the characteristics of the building and its utility program, but also the material and construction data and geotechnical conditions are described. Then, the bill of quantities, made in Norma Pro program, based on technical documentation is presented. It lists 120 most important actions and provides the basis for the further, main part of the project. Technology and organisation of the major construction works, the selection of the work teams and the construction and employment schedules are essential parts of the project. The technology of construction works is a technological description of the main construction activities, alongside with the concept and necessary calculations and drawings. The design of organisation establishes the construction process planning - the selection of the groups of workers, which consists of: the determination of the duration of particular stages; the network diagram; and construction and employment schedules. The aforementioned are essential elements to implement the process properly. The designed dependence network and the critical path determine the construction without delay. The final part of the project is a conceptual approach to the organisation of the construction site in order to ensure both optimal conditions and safety for all participants of the construction process, which translates into free, comfortable and timely conduct of all works, therefore in this part you can also find possible threats, land markings, etc. The thesis ends with a summary chapter.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Paweł Barej (FCE) Paweł Barej,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Projekt technologii i organizacji wykonania stanu surowego hali sportowej
Supervisor
Hubert Jerzy Anysz (FCE/ICE) Hubert Jerzy Anysz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
05-07-2019
Issue date (year)
2019
Pages
51+ załączniki
Internal identifier
DIL-5217
Reviewers
Hubert Jerzy Anysz (FCE/ICE) Hubert Jerzy Anysz,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Michał Krzemiński (FCE/ICE) Michał Krzemiński,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
technologia i organizacja robót budowlanych, przedmiar robót budowlanych, dobór składu brygad roboczych, harmonogram budowy, harmonogram zatrudnienia.
Keywords in English
technology and organisation of construction works, bill of quantities of construction works, selection of the groups of workers, construction schedule, employment plan.
Abstract in Polish
Niniejsza praca inżynierska stanowi kompletny projekt technologii i organizacji głównych robót budowy hali sportowej zlokalizowanej w Złotowie przy ul. 8-Maja. Oprócz części sportowej hala posiada również zaplecze sanitarne (szatnie, wc, prysznice), zaplecze magazynowe na parterze, oraz w częściowo zlokalizowanej części dwukondygnacyjnej widownię i salki squasha. Praca składa się z części opisowej i obliczeniowo - projektowej. Wstęp jasno określa cele, jakie zostały postawione przed wykonanym projektem, a także zakres i formę pracy wraz z opisem technicznym. Zostały tam opisane nie tylko informacje ogólne, charakterystyka obiektu i jego program użytkowy, lecz również dane materiałowo – konstrukcyjne i warunki geotechniczne. Następnie znajduje się wykonany w programie Norma Pro na podstawie dokumentacji technicznej przedmiar, który wyszczególnia 120 najważniejszych czynności. Stanowi on bazę do dalszej, głównej części projektu. Technologia i organizacja głównych robót, dobór składu brygad roboczych oraz harmonogram budowy i zatrudnienia to najważniejsza część projektu. Technologia robót budowlanych to technologiczny opis głównych czynności budowalnych wraz z koncepcją, potrzebnymi obliczeniami i rysunkami. Projekt organizacji zakłada planowanie procesu budowlanego – dobór składu brygad roboczych, którego pochodną jest wyznaczenie czasu trwania poszczególnych etapów, model sieciowy oraz harmonogramy budowy i zatrudnienia. Te elementy niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia tego procesu. Wyznaczona sieć zależności oraz ścieżka krytyczna determinują prowadzenie budowy bez opóźnień. Końcowa część projektu to koncepcyjne podejście do organizacji placu budowy w celu zapewnienia zarówno optymalnych warunków i bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, które przekładają się na swobodne, komfortowe i terminowe prowadzenie wszystkich robót, dlatego w tej części znaleźć można również możliwych zagrożeń, oznakowania terenu etc. Pracę wieńczy rozdział z podsumowaniem.
File
  • File: 1
    praca_inż_-_Paweł_Barej_-_226554.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 34078

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3e9757b3e10414281d3f903b5bd5da3/
URN
urn:pw-repo:WUTe3e9757b3e10414281d3f903b5bd5da3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page