Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Wspomaganie komputerowe projektowania rusztowań do wykonywania robót elewacyjnych

Halina Olszewska

Abstract

The subject of the thesis is the design of scaffolding. One of the purpose of the thesis was to develop a study on the design of scaffolding to the work facade and conditions of use. On the basis of this study it was developed an application supporting the design of scaffolding in Microsoft Front Page. The second aim of the thesis was to develop a project of scaffolding to set up building situation. These aims were realized in four chapters work. In the first chapter and the second was provided information and results of studies in the literature on the scaffolding. Included in these chapters discussed the content of the issues dividing scaffolding, functions that they fullfilled, the necessary documents needed during installation and use of scaffolding. The second chapter describes the theme of designing scaffolding. It describes how to load construction scaffolding and its components on the basis of standards for the design of scaffolding. The remainder of this chapter have been mentioned requirements which should meet the individual elements of scaffolding. They are described in detail how to design base jacks and connectors cross, as well as to determine how anchoring the scaffolding. The mentioned issues have a significant impact on the construction of the static patterns and further calculation of the ultimate limit state, and. The third chapter is a description of the creation, within the framework of the thesis, a computer application supporting to design scaffolding. In the chapter are described the individual tabs, which are included in the application. The work ends with a technical project, which includes a description of the project situation, the necessary requirements for scaffolding, drawings and technical specification of the workmanship and the receipt of work. Primarily in the thesis was systematize the knowledge of scaffolding. All information shown in the first two chapters were the basis to create a website. The computer application is made in such a way that persons ,who is not dealing with this type of the design of scaffolding, can easy find an information, which are needed to design to constructions of scaffolding.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca inżynierska
Autor
Halina Olszewska (WBMiP) Halina Olszewska Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Tytuł w języku polskim
Wspomaganie komputerowe projektowania rusztowań do wykonywania robót elewacyjnych
Promotor
Roman Marcinkowski (WBMiP/IB) Roman Marcinkowski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka dyplomująca
Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Jednostka prowadząca
Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)
Kierunek / specjalność studiów
Budownictwo
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
30-06-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Andrzej Dzięgielewski (WBMiP/IB) Andrzej Dzięgielewski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP) Roman Marcinkowski (WBMiP/IB) Roman Marcinkowski Instytut Budownictwa (WBMiP/IB)Wydział Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii w Płocku (WBMiP)
Słowa kluczowe w języku polskim
rusztowania, komputerowe wspomaganie, konstrukcje rusztowań
Słowa kluczowe w języku angielskim
scaffolding, computer supporting, construction of scaffolding
Streszczenie w języku polskim
Przedmiotem pracy dyplomowej jest projektowanie rusztowań budowlanych. Jednym z celów pracy dyplomowej było opracowanie studium na temat projektowania rusztowań do wykonywania robót elewacyjnych i warunków ich wykorzystania. Na podstawie tego studium została opracowana aplikacja wspomagająca projektowanie rusztowań w programie Microsoft Front Page. Drugim celem pracy dyplomowej było opracowanie projektu rusztowania dla założonej sytuacji budowlanej. Cele te zostały zrealizowane w czterech rozdziałach pracy. W rozdziale pierwszym i drugim przedstawiono informacje i wyniki studiów literaturowych na temat rusztowań. Zawarte w tych rozdziałach treści omawiają zagadnienia podziału rusztowań, funkcji jakie one spełniają, dokumentowania montażu oraz eksploatacji rusztowań. Rozdział drugi porusza tematykę projektowania konstrukcji rusztowań. Zawiera opis sposobu obciążania konstrukcji rusztowania oraz jej elementów składowych na podstawie normy do projektowania rusztowań. W dalszej części tego rozdziału zostały wymienione wymagania jaki powinny spełniać poszczególne elementy konstrukcji rusztowań. Szczegółowo zostały opisane sposoby projektowania podstawek śrubowych oraz złączy krzyżowych, jak również ustalenie sposobu kotwienia rusztowań. Wymienione zagadnienia mają istotny wpływ na budowę schematów statycznych oraz dalsze obliczenia według stanów granicznych nośności. Trzeci rozdział jest opisem opracowanej, w ramach pracy dyplomowej, aplikacji komputerowej wspomagającej projektowanie rusztowań. W rozdziale zostały opisane poszczególne zakładki tej aplikacji. Pracę kończy projekt techniczny, który zawiera opis sytuacji projektowej, niezbędne wymagania dotyczące konstrukcji rusztowań, rysunki techniczne oraz specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót. W pracy przede wszystkim usystematyzowano wiedzę na temat rusztowań . Wszystkie informacje pokazane w dwóch pierwszych rozdziałach były podstawą do stworzenia strony internetowej. Aplikacja komputerowa została wykonana w taki sposób, aby osoby nie zajmujące się na co dzień tego typu konstrukcjami, mogły łatwo znaleźć informacje potrzebne w trakcie projektowania konstrukcji rusztowań.
Plik pracy
  Poproś o plik WCAG
  Pola lokalne
  Identyfikator pracy APD: 11478

  Jednolity identyfikator zasobu
  https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3e3e60053eb4cdc89685532c88bca30/
  URN
  urn:pw-repo:WUTe3e3e60053eb4cdc89685532c88bca30

  Potwierdzenie
  Czy jesteś pewien?
  Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony
  Schowek