Baza wiedzy: Politechnika Warszawska

Ustawienia i Twoje konto

Powrót

Analiza i ocena sytuacji finansowej ponadnarodowych firm kurierskich: UPS,DHL i FEDEX

Dorota Konopska

Abstract

Financial analysis is extremely important to operating in a market economy. Information obtained as a result thereof assist management in its management. The aim of the study is to analyze and assess the financial situation of multinational courier companies UPS, DHL and FedEx on the basis of financial statements in 2010-2014. The first chapter is characteristic of financial analysis. Included in it is the essence, objectives and scope of the analysis, as well as introducing the basic concepts to the next stage of work. The second chapter includes a method of economic and financial analysis. Described in it was the manner in which conducted a preliminary analysis of the balance sheet and profit and loss account. Each subsection includes a specific group of indicators. They are contained in these patterns and their interpretation, which were used in the next chapter to examine the financial situation of the analyzed companies. The third chapter is the empirical chapter, which begins with a brief characterization of the analyzed companies and includes the financial statements, which were used to carry out financial analysis. It was carried out preliminary analysis of balance sheets, profit and loss statement and ratio analysis. As a complement, they were presented changes in the capital market ratios, as well as the analysis of changes in share prices of the companies surveyed in the period of 10 years. The results obtained have been placed on charts, to graphically present the changes over five years, then interpreted accordingly.
Rodzaj dyplomu
Praca inżynierska / licencjacka
Typ dyplomu
Praca licencjacka
Autor
Dorota Konopska (KNEiS) Dorota Konopska Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Tytuł w języku polskim
Analiza i ocena sytuacji finansowej ponadnarodowych firm kurierskich: UPS,DHL i FEDEX
Promotor
Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka dyplomująca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Jednostka prowadząca
Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Kierunek / specjalność studiów
, Ekonomia
Język
(pl) polski
Status pracy
Obroniona
Data obrony
12-09-2016
Data (rok) wydania
2016
Recenzenci
Paweł Neumann (KNEiS) Paweł Neumann Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS) Piotr Urbanek (KNEiS) Piotr Urbanek Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych w Płocku (KNEiS)
Słowa kluczowe w języku polskim
analiza ekonomiczna, wskaźniki
Słowa kluczowe w języku angielskim
analysis of economic, indicators
Streszczenie w języku polskim
Analiza finansowa jest niezwykle ważna dla działających w gospodarce rynkowej. Informacje otrzymane w jej wyniku pomagają kierownictwu w jej zarządzaniu. Celem pracy jest analiza i ocena sytuacji finansowej ponadnarodowych firm kurierskich: UPS, DHL oraz FedEx na podstawie sprawozdań finansowych w latach 2010-2014. Rozdział pierwszy to charakterystyka analizy finansowej. Zawarta w nim jest istota, cele oraz zakres przeprowadzania analizy, a także podstawowe pojęcia wprowadzające do kolejnego etapu pracy. Rozdział drugi zawiera metody analizy ekonomiczno- finansowej. Opisany w nim został sposób w jaki przeprowadza się analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat. Każdy z podrozdziałów zawiera określoną grupę wskaźników. Zawarte są w nich wzory oraz ich interpretacja, które wykorzystane zostały w kolejnym rozdziale w celu zbadania sytuacji finansowej analizowanych przedsiębiorstw. Rozdział trzeci jest rozdziałem empirycznym, który zaczyna się od krótkiej charakterystyki analizowanych firm oraz zawiera ich sprawozdania finansowe, które posłużyły do przeprowadzenia analizy finansowej. Została przeprowadzona analiza wstępna bilansów, rachunków zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa. Jako dopełnienie, zostały zaprezentowane zmiany wartości wskaźników rynku kapitałowego, a także analiza zmian cen akcji badanych spółek w okresie 10 lat. Wszystkie otrzymane wyniki zostały umieszczone na wykresach, aby graficznie przedstawić zachodzące zmiany na przestrzeni pięciu lat, następnie odpowiednio zinterpretowane.
Plik pracy
  • Plik: 1
    262093_lic_ek.pdf
Poproś o plik WCAG
Pola lokalne
Identyfikator pracy APD: 11354

Jednolity identyfikator zasobu
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe38b8c8388864effbc5fe06355f3cf79/
URN
urn:pw-repo:WUTe38b8c8388864effbc5fe06355f3cf79

Potwierdzenie
Czy jesteś pewien?
Zgłoszenie uwag dotyczących tej strony