Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis and assessment of the financial situation of multinational courier companies: UPS, DHL and FEDEX

Dorota Konopska

Abstract

Financial analysis is extremely important to operating in a market economy. Information obtained as a result thereof assist management in its management. The aim of the study is to analyze and assess the financial situation of multinational courier companies UPS, DHL and FedEx on the basis of financial statements in 2010-2014. The first chapter is characteristic of financial analysis. Included in it is the essence, objectives and scope of the analysis, as well as introducing the basic concepts to the next stage of work. The second chapter includes a method of economic and financial analysis. Described in it was the manner in which conducted a preliminary analysis of the balance sheet and profit and loss account. Each subsection includes a specific group of indicators. They are contained in these patterns and their interpretation, which were used in the next chapter to examine the financial situation of the analyzed companies. The third chapter is the empirical chapter, which begins with a brief characterization of the analyzed companies and includes the financial statements, which were used to carry out financial analysis. It was carried out preliminary analysis of balance sheets, profit and loss statement and ratio analysis. As a complement, they were presented changes in the capital market ratios, as well as the analysis of changes in share prices of the companies surveyed in the period of 10 years. The results obtained have been placed on charts, to graphically present the changes over five years, then interpreted accordingly.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Bachelor thesis
Author
Dorota Konopska (CESS) Dorota Konopska,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Title in Polish
Analiza i ocena sytuacji finansowej ponadnarodowych firm kurierskich: UPS,DHL i FEDEX
Supervisor
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Certifying unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Affiliation unit
College of Economics and Social Sciences (CESS)
Study subject / specialization
, Ekonomia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Neumann (CESS) Paweł Neumann,, College of Economics and Social Sciences (CESS) Piotr Urbanek (CESS) Piotr Urbanek,, College of Economics and Social Sciences (CESS)
Keywords in Polish
analiza ekonomiczna, wskaźniki
Keywords in English
analysis of economic, indicators
Abstract in Polish
Analiza finansowa jest niezwykle ważna dla działających w gospodarce rynkowej. Informacje otrzymane w jej wyniku pomagają kierownictwu w jej zarządzaniu. Celem pracy jest analiza i ocena sytuacji finansowej ponadnarodowych firm kurierskich: UPS, DHL oraz FedEx na podstawie sprawozdań finansowych w latach 2010-2014. Rozdział pierwszy to charakterystyka analizy finansowej. Zawarta w nim jest istota, cele oraz zakres przeprowadzania analizy, a także podstawowe pojęcia wprowadzające do kolejnego etapu pracy. Rozdział drugi zawiera metody analizy ekonomiczno- finansowej. Opisany w nim został sposób w jaki przeprowadza się analizę wstępną bilansu oraz rachunku zysków i strat. Każdy z podrozdziałów zawiera określoną grupę wskaźników. Zawarte są w nich wzory oraz ich interpretacja, które wykorzystane zostały w kolejnym rozdziale w celu zbadania sytuacji finansowej analizowanych przedsiębiorstw. Rozdział trzeci jest rozdziałem empirycznym, który zaczyna się od krótkiej charakterystyki analizowanych firm oraz zawiera ich sprawozdania finansowe, które posłużyły do przeprowadzenia analizy finansowej. Została przeprowadzona analiza wstępna bilansów, rachunków zysków i strat oraz analiza wskaźnikowa. Jako dopełnienie, zostały zaprezentowane zmiany wartości wskaźników rynku kapitałowego, a także analiza zmian cen akcji badanych spółek w okresie 10 lat. Wszystkie otrzymane wyniki zostały umieszczone na wykresach, aby graficznie przedstawić zachodzące zmiany na przestrzeni pięciu lat, następnie odpowiednio zinterpretowane.
File
  • File: 1
    262093_lic_ek.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11354

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe38b8c8388864effbc5fe06355f3cf79/
URN
urn:pw-repo:WUTe38b8c8388864effbc5fe06355f3cf79

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page