Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Comparison of secondary real estate market on Wawrzyszew and Chomiczówka housing estates in Bieany district, Warsaw with regard to spatial aspects

Maciej Piskorz

Abstract

Main goal of these thesis is to compose an analysis for two housing estate located in Warsaw, in Bielany district: Chomiczówka and Wawrzyszew. In descriptive part of thesis few major terms, crucial for analysis of property market were explained.The concepts of real estate, their types, the real estate market, its participants as well as the right to residential real estate were explained. In these part of thesis, major theoretical basis of estate market were clarified, such as analysis of purchasing preferences, real-time price analysis and market analysis in the field of spatial aspects. The experimental part of thesis begins with characteristics of both analysed housing estates. The characteristics contains aspects such as: history of both fields, localization, nature environments, transportation systems, types of buildings, accessibility of services and other necessary functional components. In next chapter, thesis came to main goal: analysis of derivative real estate market and comparisons of both areas in this aspect. Analysis was conducted based on 6 main factors, that influence the decision of property buyers. For estates that were sold at time of the study, the following factors were taken into account in the compared areas: area, number of rooms, storey, standard of the building, the period of construction of the property and the location of the building where the premises are located. After summary of buyers' preferences on both areas, map of spatial distribution of proces was made for both areas. In addition, for both housing estates were analyzed for the changes of housing property prices over time. In order to show the influence of property features for price changes, real estate value models for the above-mentioned housing estates were built. At the end of the work, a summary was made and conclusions were drawn from the obtained research results.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Maciej Piskorz (FGC) Maciej Piskorz,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Porównanie wtórnego rynku nieruchomości mieszkaniowych na osiedlach Wawrzyszew i Chomiczówka, dzielnicy Bielany w Warszawie z uwzględnieniem aspektów przestrzennych
Supervisor
Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)
Study subject / specialization
, Gospodarka Przestrzenna
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Antoni Szafranek (FGC/CSMES) Antoni Szafranek,, Chair of Spatial Management and Environmental Science (FGC/CSMES)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Tomasz Budzyński (FGC/DCLM) Tomasz Budzyński,, Department of Cadastre and Land Management (FGC/DCLM)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
analiza rynku nieruchomości, aspekty przestrzenne, wtórny rynek nieruchomości, nieruchomości lokalowe, model ekonometryczny
Keywords in English
spatial aspects, derivative real estate market , econometric model, housing estates, real estates analysis
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy jest przeprowadzenie analizy porównawczej rynku nieruchomości dla dwóch osiedli mieszkaniowych - osiedla Chomiczówka oraz osiedla Wawrzyszew. Osiedla te położone są w dzielnicy Bielany, stanowiącej północno-zachodnią część miasta stołecznego Warszawy. W części opisowej pracy wyjaśniono terminy istotne z punktu widzenia przeprowadzenia analizy rynków nieruchomości lokalowych dwóch osiedli mieszkaniowych. Między innymi przybliżono pojęcia nieruchomości, ich typów, rynku nieruchomości, jego uczestników a także prawa do nieruchomości mieszkaniowych. W tej części pracy omówiono podstawy teoretyczne analizy rynku nieruchomości w tym analizy preferencji nabywców nieruchomości, analizy zmienności cen w czasie a także analizy rynku w zakresie aspektów przestrzennych. Część doświadczalną pracy rozpoczyna charakterystyka obszarów dwóch ww. osiedli. Obejmuje ona takie aspekty jak: historia, położenie, powiązania przyrodnicze oraz komunikacyjne, rodzaju zabudowy, dostępności usług oraz innych niezbędnych komponentów funkcjonalnych. W kolejnym rozdziale pracy skupiono się na jej głównym celu - analizie wtórnego rynku nieruchomości i porównaniu pod tym względem obydwu obszarów. Analizy dokonywano pod kątem 6 czynników wpływających na decyzję nabywców nieruchomości. Dla lokali podlegających transakcjom na porównywanych obszarach uwzględniono następujące czynniki: powierzchnię, liczbę izb, kondygnację, standard budynku, okres budowy nieruchomości oraz położenie budynku w którym lokal jest usytuowany. Po podsumowaniu preferencji nabywców nieruchomości na obydwu obszarach, wykonano rozkład przestrzenny cen jednostkowych nieruchomości dla obydwu osiedli. Ponadto dla ww. osiedli przeprowadzono analizę zmienności cen nieruchomości lokalowych w czasie. W celu pokazania wpływu cech nieruchomości na zmienność cen a przez to na wartość nieruchomości zbudowano modele wartości nieruchomości dla ww. osiedli. Na zakończenie pracy dokonano podsumowania i wyciągnięto wnioski z uzyskanych wyników badań.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Maciej_Piskorz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27262

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe3385eef107d416aadfa098cf3fd3fb9/
URN
urn:pw-repo:WUTe3385eef107d416aadfa098cf3fd3fb9

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page