Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Wireless stress monitoring system in a rail vehicle

Adrian Dębiec

Abstract

An engineering diploma thesis, the subject of which is "Wireless stress monitoring system in a rail vehicle" has been divided into 13 thematic chapters covering all activities that have been done to design and construct the system. In the beginning of the work, a theoretical introduction containing basic information about telemetry and telemetry systems was included. There are also the most important concepts and definition related with measurement systems, as well as characteristic and description of the ISM radio band which is applicable in measurement system. Another element of the written work are the assumptions and requirements the created system must fulfill and characteristic of the main device constituting the telemetric system. The measurement system is characterized and the transmission is classified into appropriate groups and assigned to certain types of communication on the grounds of the theoretical introduction in the beginning of the work. The next step is presentation of an alternative device being a telemetry system, its suitability and efficiency and comparison to the device CAEMAX Dx Telemetry System used in the measurement system. In the following chapters there is a detailed measurement scheme of the system which was created and its description as well as the entire configuration process of the telemetric system including the connection of appropriate devices. Chapter 8 contains a description of existing communication buses which was used in created system. Another element of the work is the description and characteristics of the creates software for programmable logic controller (PLC) with the configuration of all communication interfaces and devices which are necessary for proper work of the measurement system. The further part of the work is information about the TCP/IP communication protocol used in data transmission as well as a description of the test stand and test carried out there, checking the correctness and effectiveness of the measuring system. The last chapters are: a visual presentation of the system with a brief description of the devices, components and programs used in created system and a summary about the work, efficiency and quality of the created system. It also contains proposals and ideas that may be used in the future during this system development.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Adrian Dębiec (FPE) Adrian Dębiec,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
System bezprzewodowego monitorowania naprężeń w pojeździe szynowym
Supervisor
Dominika Śniegulska-Grądzka (FPE/IoMP) Dominika Śniegulska-Grądzka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
31-01-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Piotr Szulewski (FPE/IoMP) Piotr Szulewski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Dominika Śniegulska-Grądzka (FPE/IoMP) Dominika Śniegulska-Grądzka,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
System bezprzewodowy, naprężenie, monitorowanie, pojazd szynowy, system telemetryczny, telemetria, pasmo radiowe ISM, komunikacja, CAEMAX DX Telemetry System, urządzenie nadawcze, CAEMAX DX Transmitter, urządzenie odbiorcze, CAEMAX DX Reciever, komputer przemysłowy, tensometr, pomiar, magistrala komunikacyjna, CAN, Ethernet, oprogramowanie, przetwarzanie danych, sterownik PLC, interfejs komunikacyjny, protokół komunikacyjny TCP/IP, stanowisko badawcze, prasa hydrauliczna, operator, analiza.
Keywords in English
Wireless system, stress, monitoring, rail vehicle, telemetry system, telemetry, ISM radio band, communication, CAEMAX DX Telemetry System, transmitting device, CAEMAX DX Transmitter, receiving device, CAEMAX DX Reciever, industrial computer, strain gage, measurement, communication bus, CAN, Ethernet, software, data processing, PLC (Programmable Logic Controller), communication interface, TCP / IP communication protocol, test stand, hydraulic press, operator, analysis.
Abstract in Polish
Praca dyplomowa inżynierska, której tematem jest „System bezprzewodowego monitorowania naprężeń w pojeździe szynowym” została podzielona na 13 rozdziałów tematycznych obejmujących wszystkie czynności jakie zostały wykonane w celu zaprojektowania i skonstruowania systemu. Na początku pracy zamieszczono wstęp teoretyczny zawierający podstawowe informacje o telemetrii i systemach telemetrycznych. Znajdują się tam też najważniejsze pojęcia i definicje związane z systemami pomiarowymi oraz charakterystyka i opis pasma radiowego ISM, które ma zastosowanie w systemie pomiarowym. Kolejnym elementem pisanej pracy są założenia i wymagania jakie tworzony system musi spełniać oraz charakterystyka głównego urządzenia stanowiącego system telemetryczny. Na podstawie wstępu teoretycznego znajdującego się na początku pracy system pomiarowy jest następnie charakteryzowany, a transmisja w nim realizowana klasyfikowana do odpowiednich grup i przypisywana określonym rodzajom typów komunikacji. Kolejno zostaje przedstawione alternatywne rozwiązanie urządzenia będącego systemem telemetrycznym i następuje określnie jego przydatności i efektywności oraz porównanie do zastosowanego w systemie urządzenia CAEMAX Dx Telemetry System. W następnych rozdziałach znajduje się dokładny schemat pomiarowy tworzonego systemu i jego opis oraz cały proces konfiguracyjny systemu telemetrycznego obejmującego połączenie ze sobą odpowiednich urządzeń. W rozdziale nr 8 znajduje się opis istniejących i wykorzystanych w systemie magistrali komunikacyjnych. Kolejnym elementem pracy jest opis i charakterystyka stworzonego oprogramowania na sterownik PLC razem z konfiguracją wszystkich niezbędnych do odpowiedniego jego działania interfejsów komunikacyjnych i urządzeń. Dalsza cześć pracy to informacje na temat użytego w transmisji danych protokołu komunikacyjnego TCP/IP oraz opis stanowiska badawczego i przeprowadzonych tam testów sprawdzających poprawność i efektywność systemu pomiarowego. Ostatnimi rozdziałami są: prezentacja wizualna stworzonego systemu razem z krótką charakterystyką użytych w jego budowie urządzeń, elementów składowych i programów oraz podsumowanie stanowiące wnioski o działaniu, efektywności i jakości pracy systemu. Zawiera ono także propozycje i pomysły, które mogą być wykorzystane w przyszłości podczas jego rozbudowy.
File
  • File: 1
    Praca_inżynierska_Adrian_Dębiec.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31149

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe2b3da9e77b149b5bdf6f7b41e10b639/
URN
urn:pw-repo:WUTe2b3da9e77b149b5bdf6f7b41e10b639

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page