Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Implementation of Investment Improving Production in a Lighting Enterprise Company

Karol Tomasz Kozicki

Abstract

The aim of this diploma thesis is to improve the functionality of the production hall on the example of a company from the lighting industry (EKO-LED), and thus introduce innovation in the form of an investment to achieve this goal. The diploma thesis consists of five chapters. The first chapter describes the main issues that have been taken up in thesis. Different types of investments and factors that influence their implementation are presented. Part of the chapter is devoted to the discussion of known methods of investment profitability analysis, which were used later in the thesis. The last issue discussed was the methods of placing objects in the enterprise on the production hall, which were to optimize the emplacement of new machines in the wire processing department. The second chapter presents the characteristics of the company and its production hall. In this part, the entire company structure, the layout of the production hall and a description of the most important production process are presented, which are the basis for the operation of this company and the main purpose of considering the whole thesis. The third chapter proposes an investment in the form of a new machine, the task of which was to improve the entire process of creating a lighting strip, specifically the preparation of cabling for this product. The comparison of the machines was to show how the efficiency of this process will change. Then it was necessary to create a project of the entire investment and its schedule. For this purpose, a Gantt chart was created showing the schedule of activities over time and facilitating the organization of implementation. Chapter four is the computational part of the thesis. The investment analysis was carried out in terms of profitability and selected tools described in the first chapter were used. In the fifth chapter the methods of optimizing the placement of objects on the production hall were selected, and then based on them, a possible way of setting new devices on the hall was proposed.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Karol Tomasz Kozicki (FPE) Karol Tomasz Kozicki,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Wdrożenie inwestycji usprawniającej produkcję w przedsiębiorstwie z branży oświetleniowej
Supervisor
Hanna Sadłowska (FPE/IoMP) Hanna Sadłowska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Zarządzanie i Inżynieria Produkcji
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
27-06-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Sławomir Świłło (FPE/IoMP) Sławomir Świłło,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Hanna Sadłowska (FPE/IoMP) Hanna Sadłowska,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
innowacja, branża oświetleniowa, analiza efektywności inwestycji, metoda Blocha-Schmigalii
Keywords in English
innovation, lighting industry, investment efficiency analysis, Bloch-Schmigalia method
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej inżynierskiej jest poprawa funkcjonalności na hali produkcyjnej na przykładzie firmy z branży oświetleniowej (EKO-LED), a tym samym wprowadzenie innowacji w postaci inwestycji mającej ten cel zrealizować. Praca dyplomowa składa się z pięciu rozdziałów. W rozdziale pierwszym opisano główne zagadnienia jakie zostały podjęte w pracy. Przedstawiono różne rodzaje inwestycji oraz czynniki, które wpływają na ich wdrożenie. Część rozdziału poświęcono omówieniu znanych metod analizy opłacalności inwestycji, które zostały wykorzystane w dalszej części pracy. Ostatnim poruszanym zagadnieniem były metody rozmieszczenia obiektów w przedsiębiorstwie na hali produkcyjnej, które miały zoptymalizować usytuowanie nowych maszyn na dziale obróbki przewodów. Rozdział drugi przedstawia charakterystykę omawianej firmy oraz jej hali produkcyjnej. W tej części została ukazana cała struktura firmy, schemat hali produkcyjnej oraz opis najważniejszego procesu produkcyjnego, który jest podstawą działania tego przedsiębiorstwa oraz głównym celem rozważań całej pracy. W rozdziale trzecim zaproponowano inwestycję w postaci nowej maszyny, której zadaniem miało być usprawnienie całego procesu powstawania listwy oświetleniowej, a konkretnie przygotowania okablowania do tego produktu. Porównanie maszyn miało za zadanie pokazać jak zmieni się wydajność tego procesu. Następnie należało stworzyć projekt całej inwestycji i jej harmonogram. W tym celu stworzono wykres Gantta pokazujący rozkład czynności w czasie i ułatwiający organizację wdrożenia. Rozdział czwarty stanowi część obliczeniową pracy. Wykonano analizę inwestycji pod względem opłacalności oraz wykorzystano wybrane narzędzia opisane w rozdziale pierwszym. W rozdziale piątym dokonano wyboru metod optymalizacji rozmieszczenia obiektów na hali produkcyjnej, a następnie na ich podstawie zaproponowano możliwy sposób ustawienia nowych urządzeń na hali.
File
  • File: 1
    Praca_dyplomowa_inżynierska_Karol_Kozicki.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29797

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe18f317ecd304d08b14179de7096a039/
URN
urn:pw-repo:WUTe18f317ecd304d08b14179de7096a039

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page