Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Analysis as well as technical and economic assessment of the functioning of a water pipe as illustrated with the example of the commune of Stara Biała

Mateusz Daniszewski

Abstract

The bachelor of science thesis entitled “Analysis as well as technical and economic assessment of the functioning of a water pipe as illustrated with the example of the commune of Stara Biała” aims at focusing on the issue of obtaining and managing water resources in an economic unit of a commune. The thesis features among others formal and legal aspects of obtaining and quality of the water for consumption. It also presents theoretical issues regarding drawing up the balance of water in a water pipe network and calculation of demand for water and its consumption – the formulas were characterised, their meaning and application was explained. A lot of space was devoted to water intakes, their locations, types, technological requirements and the manners of selecting the type of intake depending on environmental conditions. The practical section characterises the history, location and geographical conditions of the commune of Stara Biała. The thesis has a rich description of the water pipe network, tanks, diagrams in use within the territory of the commune. All the water intakes and water purification plants in Stare Proboszczewice, Kobierniki and Biała were characterised as well as the manners of their functioning and exploitation. The most extensive part of the thesis in terms of merits is the section on the functioning of the water pipe system plant in Stara Biała. It refers to specific examples and solutions used in practice. The structure of water consumption for potable and domestic use in household and public utility plants as well as for production purposes was analysed. The economic analysis of the production costs and water sales was carried out. The analysis also involved transport losses in the water pipe network and the quality of the purified water. Water consumption in particular localities within the commune was shown. A lot of these analyses are accompanied by charts, tables, diagrams and photographs. It is easy to notice in the thorough analysis of the topic that production, transport, purification, sales of water and the overall management of water pipe networks is an extremely difficult and complicated process and one that requires extensive knowledge and experience.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mateusz Daniszewski (FCEMP) Mateusz Daniszewski,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Analiza i ocena techniczno-ekonomiczna funkcjonowania wodociągu na przykładzie gminy Stara Biała
Supervisor
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-07-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Maria Mikołajczyk (FCEMP/ICEn) Maria Mikołajczyk,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Mikołaj Sikorski (FCEMP/ICEn) Mikołaj Sikorski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
wodociąg, stacja uzdatniania wody, SUW, woda, woda pitna, woda surowa, rury, sieć wodociągowa, zakład dystrybucji wody, ujęcie, uzdatnianie, gmina.
Keywords in English
water pipe, water purification plant, WPP, water, drinking water, raw water, water pipe network, intake, purification, commune.
Abstract in Polish
Paca inżynierska pt. „Analiza i ocena techniczno-ekonomiczna funkcjonowania wodociągu na przykładzie gminy Stara Biała” ma na celu przybliżenie kwestii pozyskiwania i gospodarowania zasobami wody w jednostce gospodarczej jaką jest gmina. W opracowaniu poruszone są m.in. kwestie formalno-prawne pozyskiwania i jakości wody przeznaczonej do spożycia. Przedstawiono również zagadnienia teoretyczne dotyczące sporządzania bilansu wody w sieci wodociągowej oraz obliczania zapotrzebowania i zużycia wody – scharakteryzowano wzory, objaśniono ich znaczenie i zastosowanie. Dużo miejsca zostało również poświęcone ujęciom wody, ich lokalizacje, typy, wymagania technologiczne oraz sposoby doboru typu ujęcia do warunków środowiskowych. W części praktycznej scharakteryzowano historię, położenie i uwarunkowania geograficzne gminy Stara Biała. W pracy znajduje się bogaty opis sieci wodociągowej, zbiorników, schematów stosowanych na terenie gminy. Scharakteryzowano wszystkie występujące ujęcia i stacje uzdatniania wody w Starych Proboszczewicach i w Białej. Opisano również sposoby ich funkcjonowania i eksploatowania. Najbardziej rozbudowaną pod kątem merytorycznym częścią pracy jest część traktująca o funkcjonowaniu zakładu wodociągowego w Starej Białej. Odnosi się ona do konkretnych przypadków i rozwiązań zastosowanych w praktyce. Przeanalizowano również strukturę zużycia wody na cele socjalno-bytowe w gospodarstwach domowych i zakładach użyteczności publicznej oraz na cele produkcyjne. Przeprowadzono analizę ekonomiczną kosztów produkcji i sprzedaży wody, straty podczas transportu w sieci wodociągowej oraz przeanalizowano jakość wody uzdatnianej. Pokazano wielkości rozbiorów wody w poszczególnych miejscowościach w gminie. Wiele z tych analiz poparte jest wykresami, tabelami, schematami oraz fotografiami. Podczas wnikliwej analizy tematu nie trudno zauważyć, że produkcja, transport, uzdatnianie, sprzedaż wody oraz całokształt zarządzania sieciami wodociągowymi jest procesem niezwykle trudnym, skomplikowanym i wymagającym ogromnej wiedzy oraz doświadczenia.
File
  • File: 1
    Praca dyplomowa Mateusz Daniszewski.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11453

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe13c908e9325425dac9120a5b0b24ee3/
URN
urn:pw-repo:WUTe13c908e9325425dac9120a5b0b24ee3

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page