Microbiological corrosion in the refining and petrochemical industry - preliminary laboratory tests

Marcin Gozdanek

Abstract

Microbiological corrosion can be defined as an electrochemical process in which microorganisms facilitate the corrosion reaction of metals. This is a serious problem that can lead to damage to the installation, destruction of apparatus and reduction of process efficiency, which is associated with large economic losses. Microbiologically influenced corrosion is caused by microorganisms such as algae, lichen, fungi and bacteria. Fungus Hormoconis resinae is a huge problem of aviation fuel, sulfate-reducing bacteria form iron sulfides, which cause stress corrosion and cracking of structural materials. Iron-reducing bacteria form deposits of iron oxides and hydroxides that hide under their surface corrosion pits. Acid-producing bacteria form organic acids that are corrosive. Nitrogenous oxidizing bacteria conduct nitrification reaction that produces nitric acid. They oxidize nitrogen compounds, so they can deactivate inhibitors that have nitrogen in their structure. These microorganisms significantly contribute to corrosion. Many methods are used to prevent this form of corrosion. The most common of them are: washing the components of the installation, both physical and chemical, protective coatings, the usage of various biocides and corrosion inhibitors, e.g. quaternary ammonium compounds which field is now being dynamically developed. The purpose of the research conducted as part of the work was to check whether the inhibitor used would inhibit corrosion processes, or maybe just the opposite and would accelerate them. In order to determine the usability of corrosion inhibitor, gravimetric method was used. In the study of microbial corrosion, the added inhibitor significantly reduced the rate of this type of corrosion.
Diploma typeEngineer's / Bachelor of Science
Diploma typeEngineer's thesis
Author Marcin Gozdanek (FCEMP)
Marcin Gozdanek,,
- Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry
Title in PolishKorozja mikrobiologiczna w przemyśle rafineryjnym i petrochemicznym - wstępne badania laboratoryjne
Supervisor Sabina Wilkanowicz (FCEMP / IC)
Sabina Wilkanowicz,,
- The Institute of Chemistry

Certifying unitFaculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unitThe Institute of Chemistry (FCEMP / IC)
Study subject / specialization, Technologia Chemiczna
Languagepl polski
StatusFinished
Defense Date06-02-2020
Issue date (year)2020
Reviewers Łukasz Gościniak (FCEMP / IC)
Łukasz Gościniak,,
- The Institute of Chemistry
, Sabina Wilkanowicz (FCEMP / IC)
Sabina Wilkanowicz,,
- The Institute of Chemistry
Keywords in Polishkorozja mikrobiologiczna, bakterie, grzyby, inhibitor korozji
Keywords in EnglishMicrobiological corrosion, bacteria, fungi, corrosion inhibitor
Abstract in PolishKorozję mikrobiologiczną można zdefiniować jako proces elektrochemiczny, w którym mikroorganizmy, ułatwiają reakcję korozyjną metali. Jest to poważny problem, który może prowadzić do uszkodzeń instalacji, zniszczenia aparatów oraz zmniejszeniem wydajności procesów co wiąże się z dużymi stratami ekonomicznymi. Korozja pod wpływem mikroorganizmów wywoływana jest przez drobnoustroje takie jak glony, porosty, grzyby oraz bakterie. Grzyb Hormoconis resinae jest olbrzymim problemem w przypadku paliwa lotniczego, bakterie redukujące siarczany tworzą siarczki żelaza, które powodują korozję naprężeniową oraz pękanie materiałów konstrukcyjnych. Bakterie redukujące żelazo tworzą osady tlenków i wodorotlenków żelaza kryjących pod swoją powierzchnią wżery. Bakterie produkujące kwasy tworzą kwasy organiczne, które mają działanie korozyjne. Bakterie utleniające związki azotowe przeprowadzają reakcję nitryfikacji, w wyniku której powstaje kwas azotowy. Utleniają one związki azotowe, dlatego mogą one dezaktywować inhibitory, które w swojej budowie posiadają azot. Te mikroorganizmy w sposób znaczący przyczyniają się do korozji. Stosuje się wiele metod mających na celu zapobiegnięciu tej formie korozji. Najpowszechniejszymi z nich są: mycie elementów instalacji zarówno fizyczne jak i chemiczne, powłoki ochronne, stosowanie różnych biocydów oraz inhibitorów korozji np. czwartorzędowych związków amoniowych, których dziedzina jest teraz prężnie rozwijana. Celem badań prowadzonych w ramach pracy było sprawdzenie czy zastosowany inhibitor będzie hamował procesy korozyjne, czy może wręcz przeciwnie i będzie je przyspieszał. W celu określenia przydatności inhibitora korozji skorzystano z metody grawimetrycznej. W badaniu korozji mikrobiologicznej dodany inhibitor znacząco zmniejszył szybkość tego rodzaju korozji.
File
285352_praca_dyplomowa.pdf 1.96 MB
Local fieldsIdentyfikator pracy APD: 36925

Get link to the record

Back
Confirmation
Are you sure?