Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Simulation of strength test of freight boogie frame Y25

Cezary Patryk Kornus

Abstract

This work presents method of specifying the structural requirements of bogie frame based on the standard PN-EN 13749:2011. The purpose were a static test program on frame and verification the structural strength. In the first part this work, describes design, technical solutions and purpose of freight wagons. More specifically discussed design components of the freight bogie and described their role in movement of the vehicle The next chapter is dedicated for test object. This chapter presents types, applicability and the technical specification of the Y25 bogie . In addition, described design of this bogie; focusing on an accurate description of the: bogie frame , axle box suspension design, elements of running gear , support of the rail vehicle body, and brake system. The next part of this thesis, describes the requirements of the standards and the test method. It describes the requirements of strength of bogies in accordance with PN-EN 13749:2011. In this chapter describes the loads occurring during operation of bogies. Described a method of testing of finished bogies . Then presented the forces calculation procedure for different load cases and were shown forces and support arrangement. In the next chapter describes the successive stages of the tests Finite Element Method. Presented types of finite elements, definitions of linear static analysis, way to determine the boundary conditions and the reasons for calculation errors. Additionally, shows a simplified diagram of the construction and operation of FEM programs Finally were described the steps required to create a simulation model. The research began with a calculation of the forces. Before starting the test, it was necessary to calculate the forces for all variants of the load. Then it was created geometric model of the bogie frame in SolidWorks program. Subsequent operations required to create the simulation model : the division into finite elements and creating boundary conditions in HyperMesh program, numerical calculations in OptiStruct program and graphical presentation of results in HyperView program. In the final step, the obtained results have been precisely analyzed and described. Based on the results of the analysis, it was possible determine the strength of the bogie frame structure. In addition, was proposed to modifications to the design of frame, that will improve the properties of bogie.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Cezary Patryk Kornus (FACME) Cezary Patryk Kornus,, Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Title in Polish
Symulacyjne badania wytrzymałościowe ramy wózka Y25 wagonu towarowego
Supervisor
Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Jan Matej (FACME/IV) Jan Matej,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Certifying unit
Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Affiliation unit
Institute of Automotive Engineering (FACME/IV)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
25-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Jacek Konop (FACME/IV) Jacek Konop,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME) Jarosław Seńko (FACME/IV) Jarosław Seńko,, Institute of Vehicles (FACME/IV)Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering (FACME)
Keywords in Polish
1. Metoda Elementów Skończonych 2. Badania symulacyjne 3. Ramy wózków wagonowych 4. Wytrzymałość konstrukcji
Keywords in English
1. Finite Element Method 2. Simulation tests 3. Bogie frames 4. The strength of the structure
Abstract in Polish
W pracy przedstawiono program badań ramy wózka wagonu towarowego oparty na normie PN-EN 13749:2011. Celem było przeprowadzenie badań symulacyjnych konstrukcji pod względem wytrzymałości statycznej. W pierwszej części dokonano analizy rozwiązań z zakresu konstrukcji i przeznaczenia wagonów towarowych. Dokładnemu opisowi poddano poszczególne podzespoły składające się na układ biegowy wagonu towarowego. Następny rozdział poświęcony jest badanemu obiektowi. Przedstawiono: warianty konstrukcji, zakres zastosowania oraz specyfikację techniczną wózka Y25. Dokonano analizy konstrukcji badanego wózka, skupiając się na dokładnym opisie: budowy ramy, usprężynowania, prowadzenia zestawów kołowych, oparcia nadwozi na wózku oraz układu hamulcowego. Kolejna część dotyczy założeń normatywnych i metodyki badań. Zawiera opis wymagań dotyczących wytrzymałości konstrukcji wózka kolejowego stawianych przez normę PN-EN 13749:2011. W rozdziale tym: scharakteryzowano obciążenia działające na wózek podczas eksploatacji; zaprezentowano sposób obliczenia i miejsce przyłożenia sił obciążających konstrukcję; przedstawiono scenariusze poszczególnych prób i etapy programu weryfikacji. W następnym rozdziale opisano poszczególne etapy postępowania podczas badań symulacyjnych Metodą Elementów Skończonych. Scharakteryzowano: metodykę badań MES; rodzaje elementów skończonych; liniową analizę statyczną; sposób określenia warunków brzegowych oraz przyczyny błędów obliczeń. Dodatkowo przedstawiono uproszczony schemat budowy i działania programów MES Finalnie przedstawiono kolejne etapy niezbędne do stworzenia modelu symulacyjnego i przeprowadzenia prób. Badania rozpoczęto od określenia wartości sił dla danego wariantu obciążenia i sposobu ich przyłożenia. Następnym zadaniem było przygotowanie geometrii w programie SolidWorks (CAD), polegające na utworzeniu powierzchniowego modelu ramy. Dyskretyzacja modelu i nadanie warunków brzegowych odbyło się w środowisku HyperMesh. Obliczenia numeryczne przeprowadzono w module OptiStruct. Ostatnim etapem badań była prezentacja wyników w postprocesorze HyperView. Na podstawie analizy uzyskanych wyników możliwe było określenie wytrzymałości doraźnej obiektu badań. Dodatkowo w podsumowaniu zasugerowano rozwiązania poprawiające własności wózka, mogące wpłynąć na szerszy obszar jego zastosowania.
File
  • File: 1
    Kornus_Cezary.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 8938

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe0710610bcb242a2865d59d554d0a1c5/
URN
urn:pw-repo:WUTe0710610bcb242a2865d59d554d0a1c5

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page