Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Development of QGIS plugin to publish thematic maps on the Internet

Joanna Zofia Szymczak

Abstract

The main goal of this thesis is to present the possibility of exporting a thematic map from QGIS application. The study concentrates on the results of tests of existing solutions. Furthermore, a example of how to export the previously prepared thematic map together with other information (i.e. legend, title, scale, etc.) to an HTML file is presented. The generated file can be placed on a website at a later stage. The theoretical part of the paper deals with the subject matter of technologies used in the process of creating the product as well as the issues of static and interactive maps. The topics related to the publication of maps on websites and the cartographic correctness of the published studies are also discussed. Additionally, the dissertation examines issues related to thematic maps, their application and the available methods of presenting quantitative data. The prepared plugin was written in Python using the PyQGIS and PyQt libraries. Free and open source QGIS software was also used. The paper also depicts the configuration of the environment which is necessary to prepare the QGIS plugin. In addition, a procedure for placing the prepared product in the Official QGIS Python Plugins Repository is presented.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Joanna Zofia Szymczak (FGC) Joanna Zofia Szymczak,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Opracowanie wtyczki QGIS do publikacji map tematycznych w serwisach internetowych
Supervisor
Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Cartography (FGC/DC)
Study subject / specialization
, Geoinformatyka
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
01-02-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Paweł J. Kowalski (FGC/DC) Paweł J. Kowalski,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Paweł Pędzich (FGC/DC) Paweł Pędzich,, Department of Cartography (FGC/DC)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
QGIS, wtyczka, eksport mapy, mapa tematyczna, kartografia internetowa, geoinformacja, Python, PyQGIS
Keywords in English
QGIS, plugin, map export, thematic map, Web cartography, geoinformation, Python, PyQGIS
Abstract in Polish
Praca dyplomowa ma na celu przedstawienie możliwości eksportu mapy tematycznej z aplikacji QGIS. Przybliżone w niej zostały wyniki testów istniejących rozwiązań, a także zaprezentowano propozycję eksportowania przygotowanej wcześniej mapy tematycznej wraz z informacjami pozaramkowymi (tj. legendą, tytułem, skalą itp.) do pliku HTML. Wygenerowany plik może, w późniejszym etapie, zostać zamieszczony na stronie internetowej. W części teoretycznej pracy przedstawiono tematykę wykorzystanych technologii w procesie tworzenia produktu, a także omówiono problematykę map statycznych oraz interaktywnych. Zostały również poruszone zagadnienia z zakresu publikacji map w serwisach internetowych oraz kartograficzna poprawność zamieszczanych opracowań. Dodatkowo szczegółowo opisano zagadnienia z zakresu map tematycznych, ich zastosowania oraz możliwości wyboru metod prezentacji danych ilościowych. Przygotowana wtyczka, została napisana w języku Python z wykorzystaniem biblioteki PyQGIS oraz PyQt. Wykorzystano również wolne i otwarte oprogramowanie QGIS. W pracy opisano szczegółowo także konfigurację środowiska niezbędną do przygotowania wtyczki QGIS. Ponadto przedstawiono schemat postępowania w przypadku zamieszczania przygotowywanego produktu w oficjalnym repozytorium wtyczek QGIS napisanych w języku Python.
File
  • File: 1
    276112_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 27428

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe019b35eaad24e2b88c94666a9137ef8/
URN
urn:pw-repo:WUTe019b35eaad24e2b88c94666a9137ef8

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page