Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

A design of an injection mould with the use of lateral cores

Krystian Cezary Jeliński

Abstract

Abstract A design of an injection mould with the use of lateral cores. The process of injection of the plastics belongs to a group of the processes of chipless processing. However, in comparison with metal die-casting process, we may notice that, apart from mechanical phenomena, physical phenomena during the process also play an important role. A result of injection is a product called moulding, which is characterized not only by specific geometry, but also special structure, being a result of the way of alloy flowing in an injection mould and direction of its solidification. The main factor affecting the quality of a moulding is constructional correctness of an injection mould, being a tool of the process, in which plastic solidifies into finished detail. Designing injection moulds is a complex and time-consuming process, and we can rarely get a correct detail in the first injection tests. It is hard to explicitly determine the time of designing a mould, because it is connected with the degree of complicatedness of a moulding and experience of a designer. The moulds are designed through sequential connecting of their functional blocks. Conceptual analysis of a tool (specific operational rules) is necessary to make it easier to create a design. Design computer aiding makes it easier to create drawings or simulation of the flow and cooling the plastic in a mould. The goal of this thesis was to design an injection mould for a hydraulic tee with the use of lateral cores mapping internal surfaces of a moulding. This thesis was divided into theoretical part with a product analysis and design part. Theoretical part includes: ­ a description of polymeric materials, their application and main methods of processing; ­ a description of injection process and injection moulding machines, the course of the process and parameters of injection; ­ main division of the injection moulds and description of hydraulic cylinders; ­ a description of the mouldings, their technological structure, dimensional accuracy and main manufacturing defects; ­ technical and economic analysis, including: determination of cycle time, selection of multiplicity and injection moulding machine; The design part includes: a description of a design procedure for particular technological and mechanical units of a mould, simulation performed using Moldflow software and assembly drawing with working drawings of mould elements. Key words: injection process, injection mould, plastic processing, polymers, moulding, injection moulding machine, lateral cores.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Krystian Cezary Jeliński (FPE) Krystian Cezary Jeliński,, Faculty of Production Engineering (FPE)
Title in Polish
Projekt formy wtryskowej z zastosowaniem rdzeni bocznych
Supervisor
Andrzej Nastaj (FPE/IoMP) Andrzej Nastaj,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Certifying unit
Faculty of Production Engineering (FPE)
Affiliation unit
The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)
Study subject / specialization
, Mechanika i Budowa Maszyn
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
04-03-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Jacek Garbarski (FPE/IoMP) Jacek Garbarski,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE) Andrzej Nastaj (FPE/IoMP) Andrzej Nastaj,, The Institute of Manufacturing Processes (FPE/IoMP)Faculty of Production Engineering (FPE)
Keywords in Polish
proces wtryskiwania, forma wtryskowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych, polimery, wypraska, wtryskarka, rdzenie boczne
Keywords in English
injection process, injection mould, plastic processing, polymers, moulding, injection moulding machine, lateral cores
Abstract in Polish
Streszczenie Projekt formy wtryskowej z zastosowaniem rdzeni bocznych. Proces wtryskiwania tworzyw sztucznych należy do grupy procesów obróbki bezwiórowej materiałów. W porównaniu jednak do procesu odlewania ciśnieniowego metali, który jest mu pokrewny można zauważyć, że oprócz zjawisk mechanicznych istotną rolę odgrywają także zjawiska fizyczne zachodzące podczas procesu. Wynikiem wtryskiwania jest produkt zwany wypraską, który charakteryzuje się nie tylko konkretną geometrią, ale także specjalną strukturą będącą wynikiem sposobu płynięcia stopu w formie wtryskowej oraz kierunku jego krzepnięcia. Głównym czynnikiem wpływającym na jakość wypraski jest poprawność konstrukcyjna formy wtryskowej, będącej narzędziem procesu, w którym zachodzi zestalenie tworzywa w gotowy detal. Projektowanie form wtryskowych jest procesem złożonym i czasochłonnym, a uzyskanie poprawnego detalu przy pierwszych próbach wtryskowych jest rzadkością. Czas projektowania formy jest trudny do jednoznacznego określenia związany jest bowiem ze stopniem skomplikowania wypraski oraz doświadczeniem konstruktora. Projektowanie form realizowane jest poprzez sekwencyjne łączenie jej układów funkcjonalnych, w celu ułatwienia budowy projektu niezbędna jest wcześniejsza analiza koncepcyjna narzędzia (określenie zasady działania). Obecnie dostępne jest liczne wspomaganie komputerowe projektowania, które ułatwia sporządzanie rysunków bądź symulację przepływu i chłodzenia tworzywa w formie. Celem pracy było zaprojektowanie formy wtryskowej dla trójnika hydraulicznego z zastosowaniem rdzeni bocznych odwzorowujących powierzchnie wewnętrzne wypraski. Praca została podzielona na część teoretyczną wraz z analizą produkcyjną oraz część projektową. W skład części teoretycznej wchodzi: ­ opis tworzyw polimerowych, ich zastosowanie oraz główne metody przetwórstwa; ­ opis procesu wtryskiwania uwzględniający charakterystykę wtryskarek, przebieg procesu oraz parametry wtryskiwania; ­ główny podział form wtryskowych oraz charakterystykę siłowników hydraulicznych; ­ opis wyprasek, ich technologiczności, dokładności wymiarowej oraz główne wady produkcyjne; ­ analiza techniczno-ekonomiczna w skład, której wchodzą: określenie czasu cyklu, dobór krotności oraz wtryskarki; Część projektowa zawiera: opis postępowania projektowego dla poszczególnych układów technologicznych i mechanicznych formy, symulację wykonaną w programie Moldflow oraz rysunek złożeniowy wraz z rysunkami wykonawczymi elementów formy. Słowa kluczowe: proces wtryskiwania, forma wtryskowa, przetwórstwo tworzyw sztucznych, polimery, wypraska, wtryskarka, rdzenie boczne.
File
  • File: 1
    Krystian_Jeliński_267881_Praca_INŻ.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 31522

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTe00ea475c9ff4c16a7686bbdd64183ed/
URN
urn:pw-repo:WUTe00ea475c9ff4c16a7686bbdd64183ed

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page