Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Construction project of traffic lights for the planned intersection - basing on the predicted data

Mariusz Łukasz Jaskóła

Abstract

The following paper presents the design of adaptive signal control at the planned intersection of Łukasz Drewny street and Nowokabacka street. The project was made on the basis of the forecast data on the estimated traffic at the inlet of this intersection. The data covered the morning and afternoon rush hours. The project was accomplished in two parts: • a cyclical traffic lights project, • an adaptive traffic lights project. In the cyclical traffic lights project, phase sequence and cycle time are constant. In this part of the project, base mode was made for the morning, afternoon rush traffic and night period (minimum duration of green lights for traffic groups), the start and the end mode. The capacity of this intersection was mathematically verified, which were confirmed. In the adaptive traffic lights project was designed control mode depending on traffic volume rates (variable duration and composition of phases). The loop detectors and buttons for pedestrians and cyclists were located on crossroads area, which impute to logic functions to collect data of traffic conditions. Next, the time conditions were set and block diagram for algorithm of adaptive control. The project was developed to provide suitable capacity of intersection, safety, and to be in accordance with the law. It contains the necessary calculations and time diagrams of modes.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Mariusz Łukasz Jaskóła (FT) Mariusz Łukasz Jaskóła,, Faculty of Transport (FT)
Title in Polish
Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na planowanym skrzyżowaniu ulic - wykorzystanie danych prognostycznych
Supervisor
Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT)
Certifying unit
Faculty of Transport (FT)
Affiliation unit
Department of Traffic Control (FT/TCTI)
Study subject / specialization
, Transport
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
10-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Marek Buda (FT/TCTI) Marek Buda,, Division of Traffic Control and Transport Infrastructure (FT/TCTI)Faculty of Transport (FT) Jacek Kukulski (FT/DTI) Jacek Kukulski,, Department of Transport Infrastructure (FT/DTI)Faculty of Transport (FT)
Keywords in Polish
sterowanie ruchem drogowym, sygnalizacja świetlna, skrzyżowanie, Drewny, Nowokabacka, prognozy, sterowanie cykliczne, sterowanie adaptacyjne, organizacja ruchu
Keywords in English
traffic lights control, traffic lights, intersection, Drewny, Nowokabacka, forecast, cyclical control, adaptive control, organization of traffic
Abstract in Polish
W poniższej pracy przedstawiono projekt adaptacyjnego sterowania sygnalizacją świetlną na planowanym skrzyżowaniu ulic Łukasza Drewny z Nowokabacką. Projekt wykonano na podstawie otrzymanych danych prognostycznych dotyczących szacowanego natężenia ruchu na wlotach omawianego skrzyżowania. Dane obejmowały okres szczytu porannego oraz popołudniowego. Projekt wykonano w dwóch etapach: • projekt sygnalizacji cyklicznej, • projekt sygnalizacji adaptacyjnej. W projekcie sygnalizacji cyklicznej sekwencja faz oraz czas ich trwania są stałe. W tej części projektu wykonano program bazowy sygnalizacji dla szczytu porannego, popołudniowego oraz dla okresu nocnego (opartego na minimalnych czasach sygnałów zielonych dla grup sygnałowych), program startowy i końcowy. Sprawdzono warunki przepustowości, które okazały się spełnione. W projekcie sygnalizacji adaptacyjnej zaprojektowano sterowanie zależne od natężenia ruchu (zmienny skład faz i czas ich trwania). Zaplanowano rozmieszczenie na skrzyżowaniu detektorów pętlowych oraz przycisków dla pieszych i rowerzystów, a następnie przypisano je do funkcji logicznych wykonywanych w momencie stanu zajętości któregoś z nich, tak by można było przetworzyć informacje o warunkach ruchu. Następnie wyznaczono warunki czasowe i zaprojektowano schemat blokowy algorytmu sterowania adaptacyjnego. Projekt został opracowany tak, by zapewniał odpowiednią przepustowość skrzyżowania, bezpieczeństwo i był zgodny z przepisami. Zawiera on niezbędne obliczenia oraz diagramy czasowe programów sygnalizacji.
File
  • File: 1
    Mariusz_Jaskola_praca_inz.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 9462

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdffbc667646b48bab67158979c1daf83/
URN
urn:pw-repo:WUTdffbc667646b48bab67158979c1daf83

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page