Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of glass powder on the properties of alumina cement

Irmina Weronika Masztakowska

Abstract

The subject of this engineering work is research of influence of waste glass on the properties of two different types of alumina cement (high-alumina cement and calcium aluminate cement). The work presents the results of research in which 1%, 5% and 10% of cement was replaced by glass cullet with the same degree of grinding. The influence of temperature on the process of hydration with glass and without it was considered too. The scope of research includes: • Density of materials and pastes • Setting time of pastes • Compressive strength of pastes and mortars • Flexural strength of mortars • Sulphate corrosion of mortars • Fire resistance The work consists of three basic parts. The first of them includes necessary information about alumina cement and the influence of glass powder on Portland cement. In the second part descriptions and methods of laboratory tests were presented. The last part is analysis of the results and the presentation of conclusions on the basis of which it is possible to assess the possibility of using glass cullet for alumina cement.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Irmina Weronika Masztakowska (FCEMP) Irmina Weronika Masztakowska,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Wpływ drobno mielonego szkła na właściwości cementu glinowego
Supervisor
Galyna Kotsay (FCEMP/ICEn) Galyna Kotsay,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
12-09-2019
Issue date (year)
2019
Reviewers
Włodzimierz Koper (FCEMP/ICEn) Włodzimierz Koper,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Galyna Kotsay (FCEMP/ICEn) Galyna Kotsay,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
cement glinowy, szkło drobno mielone, zaczyn, zaprawa, wytrzymałość
Keywords in English
alumina cement, glass powder, paste, mortar, strength
Abstract in Polish
Przedmiotem niniejszej pracy inżynierskiej są badania wpływu szkła odpadowego na właściwości dwóch rodzajów cementu glinowego (wysokoglinowego i glinowo-wapniowego). W pracy przedstawiono wyniki badań, w których 1%, 5% lub 10% masy cementu zamieniono stłuczką szklaną o jednakowym stopniu zmielenia. Uwzględniono także wpływ temperatury na przebieg hydratacji cementu z dodatkiem szkła i bez niego. Do zakresu badań należą badania: • gęstości materiałów i zaczynów, • czasu wiązania zaczynów, • wytrzymałości na ściskanie zaczynów i zapraw, • wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu zapraw, • korozji siarczanowej zapraw, • ogniotrwałości. Praca składa się z trzech podstawowych części. Pierwsza z nich zawiera niezbędne informacje dotyczące cementu glinowego oraz wpływu szkła na cement portlandzki. W drugiej części przedstawiono opis i metodę przeprowadzonych badań laboratoryjnych. Ostatnia część stanowi analizę wyników i przedstawienie wniosków, na podstawie których można ocenić możliwość wykorzystania stłuczki szklanej do cementu glinowego.
File
  • File: 1
    274284_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 33846

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdfda9de554a541dcb93fa619e5f60c8b/
URN
urn:pw-repo:WUTdfda9de554a541dcb93fa619e5f60c8b

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page