Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Generating digital elevation models and orthofotomaps from archival multitemporal images for Józefosław

Monika Aleksandra Kwiatkowska, Karolina Kamińska

Abstract

The aim of this work was to create photogrametric products such as digital surface models and ortophotomaps from archival aerial images for Józefosław near Warsaw. Practical part was divided into four stages consisting of bundle adjustment (aerotriangulation), automatic image matching, generating digital elevation models, creating orthophotomaps and exploitation of multitemporal data. Theoretic part contains basic information about types of aerial images and digital elevation models, methods of performing aerotriangulation and image orthorectification. In this part of thesis available studies, based on multitemporal data source were also presented. In practical experiment, available scanned analogue and digital images from 1997 to 2014 used in photogrammetric workflow. Aerotriangulation was carried out for data without available elements of exterior orientation. Point clouds and digital surface models were generated with automatic image matching for each dataset. Additionally, digital terrain model was generated from airborne laser scanning data and used in experiment for creating orthophotomaps of the same area in different years. Generated digital surface models were checked with control points from airborne laser scanning data. Elevation models had the mean errors of less than one pixel. Mean errors for orthophotomaps did not exceed value of two pixels. In this work the quality analysis of different photogrametric datasource was undertaken on the basis of their initial data such as type of photo and terrain pixel size. Finally, the subject of multitemporal data and its application for visualisation of buildings and vegetation changes in the tested area was performed. The autors proposal of building detection basing on digital elevation models and data base of topographic objects was presented. The final product of multitemporal analysis was 3D model of building changes for Józefosław.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Monika Aleksandra Kwiatkowska (FGC) Monika Aleksandra Kwiatkowska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Karolina Kamińska (FGC) Karolina Kamińska,, Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Title in Polish
Generowanie numerycznych modeli wysokościowych i ortofotomap z archiwalnych zdjęć wieloczasowych dla miejscowości Józefosław
Supervisor
Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Certifying unit
Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Affiliation unit
Department of Photogrammetry, Teledetection and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)
Study subject / specialization
, Geodezja i Kartografia
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
09-02-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Krzysztof Bakuła (FGC/DPRSISIS) Krzysztof Bakuła,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC) Dorota Zawieska (FGC/DPRSISIS) Dorota Zawieska,, Department of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Systems (FGC/DPRSISIS)Faculty of Geodesy and Cartography (FGC)
Keywords in Polish
zdjęcia lotnicze, aerotriangulacja, numeryczne modele wysokościowe, ortofotomapa, dane wieloczasowe,
Keywords in English
aerial photos, bundle adjustment, digital elevation models, orthophotomap, multitemporal data
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy było stworzenie produktów fotogrametrycznych takich jak numeryczne modele pokrycia terenu oraz ortofotomapy z archiwalnych zdjęć lotniczych miejscowości Józefosław pod Warszawą. Część praktyczna została podzielona na cztery etapy odpowiadające aerotriangulacji i automatycznemu dopasowaniu obrazów, generowaniu numerycznych modeli wysokościowych, tworzeniu ortofotomap oraz wykorzystaniu danych wieloczasowych. W części teoretycznej zawarto podstawowe informacje na temat rodzaju zdjęć lotniczych i numerycznych modeli terenu, metod przeprowadzania aerotriangulacji i ortorektyfikacji zdjęć oraz dostępnych opracowań, bazujących na wieloczasowych danych źródłowych. Podczas realizacji pracy opracowane zostały dostępne zeskanowane zdjęcia analogowe oraz zdjęcia cyfrowe z lat 1997-2014. Dla danych z niedostępnymi elementami orientacji zewnętrznej wykonano aerotriangulację, a następnie wykorzystując automatyczne dopasowanie obrazów dla każdego z lat wygenerowano chmury punktów oraz numeryczne modele pokrycia terenu. Na podstawie danych z lotniczego skanowania laserowego utworzono numeryczny model terenu, dzięki któremu możliwa była ortorektyfikacja zdjęć. Posłużył on do wykonania ortoobrazów, które po procesie mozaikowania utworzyły oddzielne ortofotomapy tego samego obszaru w różnych latach. Kontrola wygenerowanych numerycznych modeli pokrycia terenu polegająca na porównaniu z danymi z lotniczego skanowania laserowego wykazała, że błędy średnie nie przekroczyły wartości jednego piksela. W przypadku ortofotomap otrzymana dokładność mieściła się w dwukrotnej wartości jej piksela. W pracy wykonana została analiza różnic jakości wytworzonych produktów fotogrametrycznych w oparciu o ich początkowe dane takie, jak rodzaj zdjęcia oraz terenowy rozmiar piksela. Poruszono także temat danych wieloczasowych oraz ich wykorzystania do wizualizacji zmian zabudowy i roślinności na badanym terenie. Przedstawiono własną propozycję metody detekcji budynków na podstawie numerycznych modeli wysokościowych oraz bazy danych obiektów topograficznych. Finalnym produktem analizy wieloczasowej była wizualizacja modelu 3D zmian zabudowy miejscowości Józefosław.
File
  • File: 1
    Praca inzynierska, Kaminska Karolina, Kwiatkowska Monika.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 5289

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdf8f77eacae3481480ada1bb2043f109/
URN
urn:pw-repo:WUTdf8f77eacae3481480ada1bb2043f109

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page