Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The project fire protection of steel warehouse

Darek Pawlak

Abstract

An engineering thesis containing the project of fire protection of a steel warehouse. The designed building is situated in 1st wind load zone and 4th snow load zone. The warehouse building system consists of a framewrk in the from of lattice girders connected in an articulated manner with the columns. Parts of the frame are made from rolled sections. The proposed warehouse (PM) due to the fire load density equal to 2500 MJ/m2, was placed in the fire resistance class "B". The fire resistance of the roof structure R30 and a sopport structure (poles), R120 should be achieved by painting with swelling Sika Unitherm Steel 30 and Sika Unitherm Steel S. The content of the chapters: - In the second chapter is an introduction; - The third section contains theory about the fire protection of structures operating in the construction; - In the fourth chapter is a technical description, which contains basic information about the purpose and parameters of the proposed building; - Chapter five contains static and strength calculations of selected components and material selection of fireproof construction elements; - Chapter from six to eight provide a brief summary of the thesis, list of figures and a list of literature. To the work is included drawing documentation consisting structual drawings dimensioned components.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Darek Pawlak (FCEMP) Darek Pawlak,, Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Title in Polish
Projekt zabezpieczeń ognioochronnych stalowej hali magazynowej
Supervisor
Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Affiliation unit
Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)
Study subject / specialization
Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
15-01-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Andrzej Dzięgielewski (FCEMP/ICEn) Andrzej Dzięgielewski,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP) Marek Kapela (FCEMP/ICEn) Marek Kapela,, Insitute of Civil Engineering (FCEMP/ICEn)Faculty of Civil Engineering, Mechanics and Petrochemistry (FCEMP)
Keywords in Polish
hala magazynowa, hala stalowa, zabezpieczenia ogniochronne
Keywords in English
warehouse, steel hall, fireproof safeguards
Abstract in Polish
Przedmiotem opracowania jest praca dyplomowa inżynierska zawierająca projekt zabezpieczeń ogniochronnych stalowej hali magazynowej.Projektowany budynek jest usytuowany w obszarze, gdzie obowiązuje 1 strefa obciążenia wiatrem i 4 strefa obciążenia śniegiem. Budynek hali magazynowej składa się z układów ramowych w postaci dźwigarów kratownicowych połączonych w sposób przegubowy ze słupami. Elementy ramy wykonane są z kształtowników walcowanych. Projektowana hala magazynowa (PM) ze względu na gęstość obciążenia ogniowego równą 2500 MJ/m2, została zaliczona do klasy odporności pożarowej "B". Odporność ogniową konstrukcji dachu R30 oraz konstrukcję nośną (słupy) R120, należy osiągnąć przez malowanie farbami pęczniejącymi Sika Unitherm Steel W 30 i Sika Unitherm Steel S. Zawartość rozdziałów: - w rozdziale drugim znajduje się wprowadzenie; - rozdział trzeci zawiera teorię na temat zabezpieczeń ogniochronnych konstrukcji; - w rozdziale czwartym znajduje się opis techniczny, który zawiera podstawowe informacje o przeznaczeniu i parametrach projektowanego budynku; - rozdział 5 zawiera obliczenia statyczno-wytrzymołościowe wybranych elementów konstrukcyjnych i dobór materiałów ogniochronnych elementów konstrukcyjnych; - rozdziały od 6 do 8 zawierają krótkie podsumowanie pracy dyplomowej, spis rysunków oraz spis literatury. Do pracy dołączono dokumentację rysunkową składającą się z rysunków konstrukcyjnych wymiarowanych elementów.
File
  • File: 1
    216122_praca_dyplomowa.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 4550

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTdf42fb316cc14120abd73cb96d93795a/
URN
urn:pw-repo:WUTdf42fb316cc14120abd73cb96d93795a

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page