Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

Project of a central heating system with tee connection in an office building

Emilia Celuch

Abstract

The purpose of present thesis is a project of a central heating system with tee connection in an office building. It consists of theoretical and design part. In the theoretical part the most popular solutions used in heating were discussed and it was told which methods were used in the design part. Water heating was characterized because of the way of the heating medium circulation forcing, and because of the way of pipe routing. The next section describes boilers powered by solid fuel, gas and liquid, and electric boilers. Then there are presented the differences between heaters emitting heat to the room by convection or radiation. In the last part of the chapter there are shown the basic ways of automatic regulation of central heating systems. The second part of the thesis includes a project for the installation of central heating in an office building. Elaboration includes calculation of the heat balance of the building, the choice of heaters, fittings, pipe size, devices included in the boiler room and the hydraulic control system.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Emilia Celuch (FEE) Emilia Celuch,, Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Title in Polish
Projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w układzie trójnikowym
Supervisor
Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Certifying unit
Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Affiliation unit
Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)
Study subject / specialization
, Inżynieria Środowiska
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
16-06-2016
Issue date (year)
2016
Reviewers
Paweł Kędzierski (FEE/DHV) Paweł Kędzierski,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE) Anna Kowalczyk (FEE/DHV) Anna Kowalczyk,, Department of Heating and Ventilation (FEE/DHV)Faculty of Building Services, Hydro and Environmental Engineering (FEE)
Keywords in Polish
centralne ogrzewanie, układ trójnikowy, kocioł kondensacyjny
Keywords in English
central heating, tee connection, condensing boiler
Abstract in Polish
Celem niniejszej pracy dyplomowej było wykonanie projektu instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym w układzie trójnikowym. Pracę podzielono na dwie części, teoretyczną i projektową. W części teoretycznej omówiono najpopularniejsze rozwiązania stosowane w instalacjach grzewczych i przedstawiono, które metody zostały wykorzystane w części projektowej. Scharakteryzowano ogrzewanie wodne ze względu na sposób wymuszenia krążenia czynnika grzejnego oraz ze względu na sposób prowadzenia przewodów. W kolejnym podrozdziale zostały opisane kotły zasilane paliwem stałym, gazowym i ciekłym, a także kotły elektryczne. Następnie zaprezentowano podział grzejników oddających ciepło do pomieszczeń na drodze konwekcji lub promieniowania. W ostatniej części rozdziału teoretycznego zostały przedstawione podstawowe sposoby regulacji automatycznej. Druga część pracy zawiera projekt instalacji centralnego ogrzewania w budynku biurowym. Opracowanie obejmuje określenie bilansu cieplnego budynku, dobór grzejników, armatury, średnic przewodów, urządzeń wchodzących w skład kotłowni oraz regulację hydrauliczną instalacji.
File
  • File: 1
    Celuch Emilia 253447.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 11855

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTde2fb0854f49442bbe4cbd2f490c4270/
URN
urn:pw-repo:WUTde2fb0854f49442bbe4cbd2f490c4270

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page