Knowledge base: Warsaw University of Technology

Settings and your account

Back

The influence of calcium oxide addition on capillarity and water absorption in co-combustion fly ash geopolymer mortars

Andrzej Tomasz Okoński

Abstract

This study is connected with influence of additions containing calcium oxide on capillarity and water absorption of coal and biomass co-combustion geopolymer mortars. The theoretical part presents information concerning bonding of geopolymer mortars, used geopolymerization precursors and alkali activators. Research methods were also discussed. The research section was dedicated to present the results. It includes short description of research programme, mortars’ composition and also characteristics of used materials. Co-combustion fly ash was used as a precursor of geopolymerization and was mixed with calcinated lime or biomass fly ash. Sodium hydroxide in form of a water solution was used as a activator. Proceedings of the tests, interpretation and conclusions based on statistical analysis of the results were presented. With the increase of co-combustion coal and biomass fly ash addition proportional increase of water absorption has been observed unlike in the case of calcinated lime where the relation between factors mentioned above has been insignificant. The test of capillarity has not shown evident relation between the amount of co-combustion nor calcinated lime addition.
Diploma type
Engineer's / Bachelor of Science
Diploma type
Engineer's thesis
Author
Andrzej Tomasz Okoński (FCE) Andrzej Tomasz Okoński,, Faculty of Civil Engineering (FCE)
Title in Polish
Wpływ dodatku tlenku wapnia na kapilarność i nasiąkliwość zapraw geopolimerowych z popiołu ze współspalania
Supervisor
Piotr Prochoń (FCE/ICE) Piotr Prochoń,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Certifying unit
Faculty of Civil Engineering (FCE)
Affiliation unit
The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)
Study subject / specialization
, Budownictwo
Language
(pl) Polish
Status
Finished
Defense Date
30-10-2019
Issue date (year)
2019
Pages
40
Internal identifier
DIL-5593
Reviewers
Piotr Prochoń (FCE/ICE) Piotr Prochoń,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE) Tomasz Piotrowski (FCE/ICE) Tomasz Piotrowski,, The Institute of Civil Engineering (FCE/ICE)Faculty of Civil Engineering (FCE)
Keywords in Polish
zaprawa, geopolimery, nasiąkliwość, kapilarność, tlenek wapnia
Keywords in English
mortar, geopolymer, water absorption, capillarity, calcium oxide
Abstract in Polish
Niniejsza praca dotyczy wpływu dodatków zawierających tlenek wapnia na kapilarność i nasiąkliwość zapraw geopolimerowych z popiołu ze współspalania węgla i biomasy. W części teoretycznej zaprezentowano informacje dotyczące wiązania spoiw geopolimerowych, stosowanych prekursorach geopolimeryzacji i aktywatorach alkalicznych. Omówiono również metodykę przeprowadzonych badań. Część badawcza została poświęcona przedstawieniu wyników badań współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym i nasiąkliwości. Umieszczono krótki opis zaprojektowanego programu badawczego, w tym składów badanych zapraw. Omówiono charakterystykę zastosowanych materiałów. Jako prekursor geopolimeryzacji w badaniach wykorzystano popiół lotny ze współspalania węgla z biomasą drzewną, do którego dodawano wapno palone lub popiół lotny ze spalania biomasy rolnej. Rolę aktywatora pełnił w badaniu wodorotlenek sodu w postaci roztworu wodnego. Przedstawiono przebieg badań oraz przeprowadzono analizę wyników, na podstawie której wykonano graficzną interpretację. Dla wzrostu zawartości dodatku popiołu ze współspalania węgla i biomasy zaobserwowano proporcjonalny wzrost nasiąkliwości, w przeciwieństwie do dodatku wapna palonego, gdzie nie zaobserwowano wyraźnej zależności pomiędzy zawartością dodatku i nasiąkliwością. Badanie kapilarności nie wykazało wyraźnej zależności pomiędzy zawartością zarówno dodatku popiołu BFA jak i wapna palonego.
File
  • File: 1
    praca_inż_-Okoński_Andrzej-_257921.pdf
Request a WCAG compliant version
Local fields
Identyfikator pracy APD: 29901

Uniform Resource Identifier
https://repo.pw.edu.pl/info/bachelor/WUTddfa000ec42c407291cc74dfff13e335/
URN
urn:pw-repo:WUTddfa000ec42c407291cc74dfff13e335

Confirmation
Are you sure?
Report incorrect data on this page